15 Февруари, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Въпроси и отговори по ЗДДС - Моника Петрова, данъчен експерт -

ВЪПРОС: Българска фирма - регистрирана по ЗДДС, закупува стоки от САЩ, но вносът им се извършва на митница в Холандия. За декларирането на вноса е ползван местен митнически посредник. След това стоките се изпращат от Холандия до България и се получават от българската фирма-вносител. Как се третира тази доставка съгласно ЗДДС и какви са задълженията на българската фирма?


ОТГОВОР: С разпоредбата на чл.13, ал. 6 от ЗДДС се регламентират специфичните случаи на внос на необщностни стоки на територията на друга държава членка и последващият им превоз до територията на страната. По силата на посочената разпоредба налице е вътреобщностно придобиване и когато лицето не е регистрирано за целите на ДДС в държавата членка на вноса на стоките, откъдето започва изпращането или транспортирането им, ако стоките са внесени в държавата членка на вноса от или за сметка на лицето. За да е приложим режимът, установен за ВОП в случаите на чл.13, ал. 6 от ЗДДС, следва да са налице кумулативно следните условия:
1. стоките са внесени от лицето или за сметка на лицето в друга държава членка;
2. лицето, получател на стоката на територията на страната, не е регистрирано за целите на ДДС в държава членка, в която е осъществен вносът на стоката;
3. лицето изпраща или транспортира стоките от територията на държавата членка на вноса до територията на страната, за целите на икономическата си дейност на територията на страната;
4. транспортът е от или за сметка на лицето;
5. лицето-придобиващ може да е регистрирано или нерегистрирано по ЗДДС на територията на страната.

При кумулативно изпълнение на горепосочените условия българската фирма ще попадне в хипотезата на чл.13, ал. 6 от ЗДДС и на основание чл. 117, ал.1, т. 1 от ЗДДС възниква задължение да начисли ДДС с протокол. Съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от ЗДДС данъчното събитие при вътреобщностното придобиване по чл.13, ал. 3, съответно ал. 6 от ЗДДС, възниква на датата, на която приключва транспортът на стоките на територията на страната.
За тези доставки данъкът става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие. Данъкът е изискуем от лицето, което извършва придобиването съгласно разпоредбата на чл. 84 от ЗДДС.
Данъчната основа при вътреобщностното придобиване на стоки по чл.13, ал. 6 от ЗДДС следва да се определи, като данъчната основа по вноса в съответната държава членка се увеличи съобразно регламентираното в чл. 55 от ЗДДС.
Данъчната основа на ВОП по чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от ЗДДС не включва стойността на услугите по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на страната, за които регистрираното лице е длъжно да начисли данъка като лице по чл. 82, ал. 2 от ЗДДС. Такива например в случая могат да бъдат получената от българската фирма услуга по превоза на стоките, получената услуга по митническото представителство от холандското дружество, за които българската фирма трябва да начисли ДДС с отделен протокол.
Относно правото на приспадане на данъчен кредит при вътреобщностно придобиване на стоки по чл.13, ал. 6 от ЗДДС следва да се има предвид, че същото се упражнява само въз основа на протокола по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Това е така поради обстоятелството, че в случая няма прехвърляне на собственост, поради което не може да се изисква фактура, издадена от доставчика.

 

Моника Петрова, данъчен експерт

Практики на НАП