26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

Въппроси и отговори - Социално осигуряване КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ В ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

адв. Зорница Димитрова, експерт по осигурително право


Въпрос : Фирма, която притежава лиценз за предоставяне на работници, изпраща работници в Германия, назначени по трудов договор, прилагайки чл.121а от Кодекса на труда.
Кой образец на искане се подава за издаване на Удостоверение А1 и от чие име - от името на лицето или от името на работодателя?
Какви документи трябва да се представят пред НАП, за да бъде издаден документ А1?

Отговор : Съгласно чл.121а, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава-страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария. Предвид тази разпоредба, предприятията, които осигуряват временна работа, регистрирани в Агенцията по заетостта, които наемат работници в България и ги изпращат на работа в държава-членка на ЕС, винаги следва да прилагат разпоредбите на чл. 121а от КТ и на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, независимо от срока на командировката и от характера на работата.
По принцип работниците, изпратени на работа в държава-членка на ЕС от агенции за временна заетост, се осигуряват в държавата, където упражняват трудова дейност. За да остане приложимо българското осигурително законодателство, работодателят им трябва да се снабди с формуляр А1. Той се издава от компетентната ТД на НАП. Случаите, при които може да бъде издадено удостоверение А1, са определени в Регламент /ЕО/ № 883/2004 г. и зависят от характера на работата, продължителността на командировката и основанието за задължително осигуряване в България.
Обичайно агенциите за временна заетост прилагат изключението на чл. 12, ал. 1 от регламента, съгласно който лице, което осъществява дейност като заето лице в държава членка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава членка, при условие че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице
За да се приложи това изключение, работодателят трябва да подаде Искане за издаване на удостоверение А1, образец Окд. 236.АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Практики на НАП