21 Април, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЗАГУБА, ВЪЗНИКНАЛА ОТ АПОРТ НА АКТИВИ

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЗАГУБА, ВЪЗНИКНАЛА ОТ АПОРТ НА АКТИВИ


Цветана Янкова, данъчен експерт

Фактическа обстановка:
ООД, регистрирано по ЗДДС лице, прави на 5.01.2017 г. апорт на ДМА в новоучредено ЕООД. Апортиращото ООД е едноличен собственик на капитала на ЕООД. Апортиращото ООД извършва дейност през 2017 г. и финансовият резултат от обичайната дейност на дружеството е печалба. Пазарната оценка, по която е вписан апортът, е по-ниска от отчетната стойност на активите, вследствие на което се генерира загуба от апорта. Загубата от апорта е по-голяма от печалбата и годишният финансов резултат за 2017 г. е загуба. В годишната данъчна декларация ще се направи преобразуване на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от ЗКПО.
Въпроси:
1. Счита ли се загубата в резултат на апорт за разход за дейността и участва ли тя при формиране на годишния финансов резултат на апортиращото дружество?
2. Ако тази загуба се признава за данъчни цели, следва ли да се извърши преобразуване по реда на чл. 26 от ЗКПО?
3. Може ли формираната загуба да се приспада в следващи отчетни периоди?
Становище: По отношение на данъчното третиране по ЗКПО при апортиращото дружество на счетоводната печалба/загуба, възникнала в резултат на апорт на дълготрайни материални активи, следва да се отбележи, че данъчният закон не съдържа правила, които се отличават от счетоводните. Това означава, че в случая счетоводната загуба, формирана в резултат на апорта, се признава за данъчни цели и следва да участва при формирането на данъчния финансов резултат на дружеството за 2017 г. Така формираната счетоводна загуба в общия случай не е обект на данъчно преобразуване по реда на чл. 26 от ЗКПО.
Доколкото данъчният финансов резултат на дружеството за 2017 г. е отрицателен, формираната данъчна загуба подлежи на пренасяне през следващи данъчни периоди по реда на глава единадесета от ЗКПО.

Практики на НАП