26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

Въпроси и отговори по ЗДДС - Мина Янкова, данъчен експерт

ВЪПРОС: Дружеството ни - регистрирано по ЗДДС лице, е отчело брак на маслини, като не е извършило корекция на ползвания данъчен кредит на основание изтекъл срок на годност.
С какви документи следва да разполагаме, за да се възползваме от разпоредбата на чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС и да не начисляваме ДДС при бракуване на стоката поради изтичане срока на годност/трайност?

ОТГОВОР: В чл. 20, ал. 1 от Закона за храните (ЗХ) e регламентирана забрана за търговците на храни да предлагат на пазара храна, която е негодна за консумация от хората. Като “негодна храна за консумация от човека” (§ 1, т. 34 от ДР на ЗХ) е определена и храна с изтекъл срок на трайност или нарушена цялост на опаковката. Разпоредбата на чл. 21а от ЗХ поставя изисквания към търговците на храни да осигурят възможност за проследяване на храните на всички етапи на дистрибуция - кога са закупени, от коя партида са, с какъв срок на годност са.
Съгласно чл.79, ал.1 от ЗДДС регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит. В чл. 80 от ЗДДС са предвидени изключения от този ред, като съгласно ал. 2, т. 5 от тази разпоредба не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС в случаи на „брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт”.
За наличието на обстоятелство по чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС при брак на стоки вследствие на изтекъл срок на годност, в тежест на данъчно задълженото лице е да докаже наличието на предпоставки за бракуване на стоки, спазвайки принципа на документалната обоснованост. Лицата следва да могат да докажат по категоричен начин, че стоките, които са бракувани, са с изтекъл срок на годност чрез документалното доказване на връзката между бракуваното количество и определена партида стоки, както и съгласно кой нормативен акт е определен този срок.
В общия случай за документ, удостоверяващ брака на стоково-материални запаси, е протоколът за брак, който следва да бъде съпътстван с други документи, удостоверяващи връзката между бракуваното количество и определена партида стоки. ВАС е посочил, че без доказателства за всеки един от видовете стоки кога са закупени, какъв е срокът им на годност според производителя, обозначено на етикета на стоките
(сертификатите за произход), отбелязването само на съответната стока с нейната единична и обща цена не представлява доказателство, че бракуването е на основание изтекъл срок на годност. При липсата на доказателства какъв е бил срокът на годност на стоките, посочен от производителя, както и липсата на отбелязване в протоколите за брак на всеки един от видовете стоки с какъв срок на годност е, следва да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, като изключението, предвидено в чл. 80, ал. 2, т. 5 от ЗДДС, е неприложимо (Решение № 14906/ 10.12.2014 г.).
По отношение изискването бракът на стоките да е в резултат на изтичане срока на годност, определен съгласно изискванията на нормативен акт, могат да бъдат представени документи с данни за дата на производство и срок на годност, протоколи, инвентаризационни описи или други документи, които удостоверяват по безспорен начин установените количества, видове, бройки изделия, фактури, по които са закупени стоките с изтекъл срок на годност.
В становище, изразено в писмо с изх. № 16-12-29/4.03.2008 г. на Дирекция „Данъчна политика“ при Министерство на финансите като примери за нормативните актове, регламентиращи изтичане срока на годност, са посочени Закона за храните, Наредбата за хигиената на храните, стандартите ISО, сертификати за съответствие с изискванията на международни норми, Наредба № 13а -10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им (ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.) и други.
При липса на нормативен акт, може да се приложи постановеното с решение на ВАС № 13869/19.11.2014 г., в което Съдът е приел, че тъй като липсва нормативен акт, който указва срока на годност на бракуваните продукти, то добрата търговска практика изисква преди бракуването им да е налице установен фирмен стандарт за това.
Предвид разпоредбата на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защита на потребителите, търговецът е длъжен да предлага на потребителите стоки с етикети, респ. технологичната документация по чл. 12 от ЗХ, в които задължително се съдържа информация за срока на годност и условията за съхраняването на стоката, доколкото не съществува нормативен акт, определящ друг срок на годност. Следователно на тази база търговецът може да състави фирмен стандарт, съобразен със срока на годност, така както е определен от производителя на стоката. Предвид това основание съответната стока с изтекъл срок на годност подлежи на бракуване.
17
В цитираното по-горе писмо е посочено, че: „Всяко данъчно задължено лице следва да може да докаже обичайните размери на брак, за съответната дейност, за всяка партида и/или за всеки отделен вид стоково-материален запас. Посочените документи следва да се разработват при съобразяване със спецификата на дейността на предприятието, негов предишен опит, осреднени стойности на база минал опит, отраслови характеристики и др. Обичайните размери за брак при всяка дейност са различни и зависят от целия технологичен процес на производство, поради което не могат да бъдат точно посочени. Във всички случаи е необходимо да се има предвид, че разходите от брак на стоково-материални запаси, определени с фирмен стандарт, следва да са в разумни граници, т.е. да са определени така, че да не се допусне търговският риск, произтичащ от неточно планиране на обема на продажбите, от неправилно съхранение и транспортиране, да влияе върху разходите за брак на стоково-материални запаси.“

 

Мина Янкова, данъчен експерт

Практики на НАП