26 Март, 2019

КОНТАКТИ

Social

  

Брой 4 / 2019

Въпроси и отговори по ЗДДС - Моника Петрова, данъчен експерт

Въпрос  : Извършваме търговска дейност по т.нар. „дропшипинг- модел” на територията на Европейския съюз и извън него. За целта публикуваме обяви за продажбата на стоките в различни платформи за електронна търговия - Amazon, eBay и други. Приходите от продажбите на стоките все още не са достигнали 50 000 лв.
Възниква ли задължение за регистрация по ЗДДС, поради факта, че дружеството заплаща такси към тези платформи и това се явява ползване на услуга от доставчик извън страната?

Отговор: В разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС е регламентирано, че мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Предвид изложеното във въпроса и разпоредбата на чл.21, ал.2 от ЗДДС следва, че мястото на изпълнение на получаваните от дружеството услуги е на територията на страната, при което на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС данъкът ще бъде изискуем от получателя. Поради това за дружеството, в качеството му на получател на услугата, възниква задължение за регистрация по реда на чл.97а, ал.1 от ЗДДС, без оглед на стойността на данъчните основи на получените от дружеството доставки. Заявлението за регистрация следва да бъде подадено не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък (чл.97а, ал.4 от ЗДДС).
Обръщам внимание, че съгласно чл. 97а, ал. 5 от ЗДДС лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

 

Моника Петрова, данъчен експерт

Практики на НАП