СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019 (Код: )

Оцека:
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019
zoom Увеличете изображението
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019 СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 2019

Актуализиран текст на нормативната база към 16.05.2019 г.

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от Закона за здравното осигуряване
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
НАРЕДБА № Н - 8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
НАРЕДБА № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
НАРЕДБА за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “ГВРС” и обмен на информация
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване

КОМЕНТАР на промените в нормативната уредба на пенсиите и паричните обезщетения, изплащани от Държавното обществено осигуряване - Снежана Малакова
1. Пенсии
2. Парични обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука
3. Парични обезщетения за безработица

ПРОМЕНИ в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ през 2019 г.

ПРОМЕНИ в здравното осигуряване през 2019 г. Здравноосигурителен доход и здравноосигурителни вноски - Вержиния Заркова


Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2019 г.
Диференцирани осигурителни вноски за фонд “ТЗПБ” за 2019 г.
Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, и за здравно осигуряване в проценти, дължими от осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица за 2019 г.

Цена: 26.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП