Наръчник на икономиста бр. 12 / 2018 (Код: )

Оцека:
Наръчник на икономиста бр. 12 / 2018
zoom Увеличете изображението
Наръчник на икономиста бр. 12 / 2018 Наръчник на икономиста бр. 12 / 2018

С бр. 12 от 2018 г. екипът на сп. Наръчник на икономиста си е поставил за цел да подпомогне професионалната колегия за успешно справяне с предстоящото предизвикателство - да бъдат правилно определени задълженията за корпоративния данък на всяко данъчно задължено лице (ДЗЛ) като коректно се приложат изискванията на Част Втора от ЗКПО за данъчно преобразуване на счетоводния финансов резултат (СФР), така че да бъде формиран правилно данъчният финансов резултат (ДФР).

Според вече утвърдената с годините традиция на Издаделство „ПЛУТОН – 1“, годишният коментар за данъчното приключване за 2018 г. съдържа преглед на приложимата нормативна база, изразени актуални методологически становища от НАП, както и постановени решения от Върховния административен съд (ВАС) по спорни казуси във връзка с облагането по ЗКПО.

В материала по ЗКПО авторският екип е поставил на фокус акцентите за 2018 г. в следната последователност:

1. Данъчни постоянни разлики;

2. Данъчни временни разлики;

3. Други суми, участващи при определянето на данъчния финансов резултат;

4. Амортизируеми активи в аспекта на данъчното преобразуване;

5. Пренасяне на данъчни загуби.

В частта по ЗДДФЛ обстойно са отразени промените в закона за 2018 г. с акцент върху данъчните облекчени при определяне на данъчната основа за доходите на физическите лица, както и задълженията на работодателите при годишното определяве на облагаемия доход  на работещите при тях лица.

В частта по ЗДДС са разгледани правилата, създаващи задължения за регистрираните лица за преизчисляване размера на ползвания/неползвания данъчен кредит, когато първоначално определената сума за приспадане на данъчен кредит е по-голяма или по-малка от тази, на която данъчно задълженото лице е имало право, като се вземат предвид промените в употребата на стоките/услугите итрайната практика на Съда на Европейския съд.

Проследили и анализирали сме както становищата на правоприлагащите органи по приходите, така и на разрешените от Върховния административен съд данъчни спорове. Затова искрено се надяваме с практически насочените акценти, поставени на фокус в настоящата разработка, да подпомогнем читателите в процеса на подготовката за годишното данъчно приключване по ЗКПО за 2018 г.

Цена: 28.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП