Преобразуване на търговските дружества - Трето преработено и допълнено издание (Код: )

Оцека:
Преобразуване на търговските дружества - Трето преработено и допълнено издание
zoom Увеличете изображението

Автори:

д.е.с. Бойко Костов

д.е.с. Теодоси Георгиев

 

ОПИСАНИЕ:

 

Настоящото трето преработено и допълнено издание на книга­та има за цел да предостави на професионалната колегия актуални и по възможност максимално систематизирани знания относно сложната и деликатна материя, свързана с правните, счетоводните и данъчните аспекти на преобразуването на търговските дружества. Тази област на теоретични и практически познания е изключително важна, защото това са най-често използваните способи и схеми за преструктуриране на бизнеса на собствениците с цел неговата оптимизация и бъдещо развитие.
В ЗКПО беше въведен специфичен (облекчен) данъчен режим, относящ се за преобразуването на търговски дружества и преустройство на кооперативни организации в рамките на общността. В нашата разработка сме се постарали да илюстрираме със съответните примери онази част от него, която има най-голяма практическа стойност и онези хипотези, които са най-често срещани в ежедневната практическа работа. Доброто познаване на обхвата и приложението на специфичния данъчен режим е ключ за успешното (с най-ниска цена от гледна точка на разходи и данъчни задължения) преструктуриране на стопанската дейност на търговските предприятия. Необходимостта от по-добро и по-ефективно управление е особено належаща в условията на конкурентна среда. То може да бъде постигнато в някои случаи само след разумно преструктуриране на бизнеса.
Съществена роля за първото издание на тази книга и сегашното й трето по ред допълване и обогатяване изигра одиторската и консултантската ни практика и най-вече полученият от нас конкретен практически опит като проверители и консултанти на преобразуванията на по-големи и по-малки търговски дружества в страната. В този смисъл изразяваме нашата огромна благодарност към всички екипи на предприятията, с които работихме по тези проекти през изминалите години.

Отделните глави от книгата са написани, както следва:
- гл. І и гл. ІІІ, т. 1, гл. ІV - Теодоси Георгиев, регистриран одитор
- гл. ІІ, гл. ІІІ, т. 2 и т. 3 - Бойко Костов, регистриран одитор

Ние ще приемем с благодарност всички критични бележки, отзиви и предложения, изпратени до нас или до Издателство “Плутон -1” ЕООД, които бихме взели предвид при евентуално следващо издание на тази книга.

Цена: 26.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП