Анализ на основните ДДС рискове при доставка с място на изпълнение на територията на Република България (Код: ISBN 978-619-90556-0-1)

Оцека:
Анализ на основните ДДС рискове при доставка с място на изпълнение на територията на Република България
zoom Увеличете изображението

Във връзка с привеждане на българското законодателство в съответствие с европейското право и по-конкретно с Директива 2006/112/ЕО, се направиха някои промени, които значително усложниха работата на данъчната администрация по аргументиране и квалифициране на ДДС третирането на специфични доставки, отклоняващи се от нормите на Закона за данък върху добавената стойност.  
В настоящето изложение е направен кратък преглед на най-критичните области на прилагане на ДДС законодателството от гледна точка на агресивно тълкуване на актуалните ДДС норми от страна на приходната администрация, често поставяни въпроси от ДЗЛ или нови решения на СЕС, които предстои да се наложат в практиката. В голямата си част тези критични области биха били в основата на анализа на приходната администрация при една данъчна ревизия по ЗДДС или при извършване на диагностичен ДДС преглед от външен екип. Дават се примери и възможни решения, съобразени с указателните писма, методики или инструкции на НАП и съответното решения на СЕС.


Отделните глави в книгата са написани, както следва:


Георги Ранчев: Обхват на Закона за данък върху добавената стойност; Място на изпълнение на доставките; Настъпване на данъчно събитие и изискуемост на данъка; Документиране на вътреобщностните доставки; Данъчна основа; Липса на доставка; Данъчен кредит и корекции; Недоставки; Освободени или облагаеми доставки; Специален режим на касова отчетност; Срокове за възстановяване на ДДС.


Калина Златанова: Рискови търговски операции в рамките на Общностната търговия.
Книгата е предназначена за ползване от данъчни консултанти, счетоводните кадри и стопанските дейци, от учащите се, както и от всички, интересуващи се от проблемите при прилагането на данъка върху добавената стойност.
Авторите и редакцията ще приемат с благодарност всички критични бележки, предложения, както и забелязаните грешки или пропуски.

Стара цена: 15.00 BGN
Цена: 10.00 BGN
Количество: 
Коментари

Практики на НАП