Триме-
сечие

Месец

Кален-
дарни дни

Седми-
чна почивка

(събота и неделя)

Офици- ални празници по чл. 154, ал. 1 КТ

Нера-
ботни дни

Работ-
ни дни

Месеч-
на норма работни часове

ПЪРВО

януари

31

8

1

9

22

176

февруари

28

8

 

8

20

160

март

31

10

1

11

20

160

Общо

 

90

26

2

28

62

496

ВТОРО

април

30

8

4

10**

20

160

май

31

7

5***

11*

20

160

юни

30

9

 

9

21

168

Общо

 

91

24

9

30

61

488

ТРЕТО

юли

31

8

 

8

23

184

август

31

10

 

10

21

168

септември

30

8

2

9*

21

168

Общо

 

92

26

2

27

65

520

ЧЕТВЪРТО

октомври

31

8

 

8

23

184

ноември

30

10

1

10*

20

160

декември

31

7

4****

11

20

160

Общо

 

92

25

5

29

63

504

ОБЩО ЗА 
ГОДИНАТА

12

365

101

18

114

251

2008

 

*      Официален празник съвпада с почивен ден.

**    Два официални празника съвпадат с почивни дни.

***  Към официалните празници през май са включени 2 и 5 май, които са обявени за почивни  дни през 2014 г. (отработват се на 10 май и 31 май). 

**** Към официалните празници през декември е включен и 31 декември, който е обявен за почивен ден през 2014 г. (отработва се на 13 декември).