09 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Финансов лизинг. Данъчно третиране по ЗКПО

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Теодоси Георгиев

дипломиран експерт-счетоводител

 

ФИ­­НАН­­­СОВ ЛИ­­ЗИНГ

          

 Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не по ЗКПО

 

Да­­нъч­­­но­­то ре­­гу­­ли­­ра­­не по ЗКПО при фи­­нан­­­со­­вия ли­­зинг е на­­со­­че­­но ос­­­нов­­­но към ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­те­­ля, кой­­то от­­­чи­­та фи­­нан­­­со­­ви раз­­­хо­­ди за лих­­­ви, свър­­­за­­ни с та­­зи фи­­на­­н­си­­ра­­ща опе­­ра­­ция.

Да­­нъч­­­ни пос­­­ле­­ди­­ци за ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­те­­ля по фи­­нан­­­сов ли­­зинг мо­­гат да въз­­­ник­­­нат в след­­­ни­­те ас­­­пек­­­ти:

 

а) при до­­го­­вор за фи­­нан­­­сов ли­­зинг меж­­­ду мес­­т­­­но ли­­це за да­нъч­ни це­ли - ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­тел и чуж­­­дес­­т­­­ран­­­но юри­ди­чес­ко ли­­це - ли­­зин­­­го­­да­­тел.

 

В то­­зи слу­­чай вър­­­ху су­­ма­­та на лих­­­ва­­та се дъл­­­жи да­­нък при из­­­точ­­­ни­­ка по ре­­да на чл. 12, ал. 5, т.1 и във връз­ка с чл. 195 от ЗКПО. Лих­­­ви­­те по дъл­­­гос­­­роч­­­но­­то за­­дъл­­­же­­ние на ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­те­­ля по­­па­­дат в де­­фи­­ни­­ци­­я­­та на то­­ва по­­ня­­тие съг­­­лас­­­но па­­раг­­­раф 1, т.7 от до­­пъл­­­ни­­тел­­­ни­­те раз­­­по­­ред­­­би, къ­­де­­то съ­­ща­­та е оп­­­ре­­де­­ле­­на ка­­то до­­ход от вся­­ка­­къв вид взе­­ма­­ния за дълг. За целите на облагане с данък при източника не се счи­тат за лихви “на­ка­за­тел­ни­те лих­ви” за за­къс­не­ли пла­ща­ния и не­ус­той­ки­те, на­чис­ле­ни­ в пол­за на чуж­дес­т­ра­ни юри­ди­чес­ки ли­ца. Съг­­­лас­­­но раз­­­по­­ред­­­би­­те на чл. 200, ал. 2 от за­ко­на да­нъч­на­та став­ка за дъл­­­жи­­ми­­я да­­нък при из­­­точ­­­ни­­ка е в раз­­­мер на 10%. Той след­­­ва да бъ­­де вне­­сен по смет­­­ка­­та на съ­­от­­­вет­­­на­­та те­­ри­­то­­ри­­ал­­­на ди­­рек­­­ция на НАП в след­ни­те сро­ко­ве:

- в три­ме­се­чен срок от на­ча­ло­то на ме­се­ца след­ващ ме­се­ца на на­чис­ля­ва­не­то, ко­га­то по­лу­ча­те­лят на до­хо­да (ли­зин­го­да­те­ля) е мес­т­но ли­це за да­нъч­ни це­ли на дър­жа­ва, с ко­я­то Бъл­га­рия има вляз­ла в си­ла СИД­ДО;

- до края  на ме­­се­­ца, след­­­ващ ме­­се­­ца на на­­чис­­­ля­­ва­­не­­то при всич­ки ос­та­на­ли слу­чаи, т.е. при лип­са­та на дейс­т­ва­ща СИД­ДО.

Об­­­ла­­га­­не­­то с да­­нък при из­­­точ­­­ни­­ка ще се из­­­вър­­­ши по го­­ре­­о­­пи­­са­­ния на­­чин, са­­мо при по­­ло­­же­­ние че ня­­ма спо­­год­­­ба за из­­­бяг­­­ва­­не на двой­­но­­то да­­нъч­­­но об­­­ла­­га­­не меж­­­ду Ре­­пуб­­­ли­­ка Бъл­­­га­­рия и стра­­на­­та, за ко­­я­­то по­­лу­­ча­­те­­лят на до­­хо­­да от лих­­­ви се счи­­та мес­­т­­­но ли­­це за да­нъч­ни це­ли или ако съ­­щес­­т­­­ву­­ва та­­ка­­ва спо­­год­­­ба, но тя не пред­­­виж­­­да об­лек­че­ни пра­­ви­­ла за тре­­ти­­ра­­не на този вид до­­хо­д. Ко­­га­­то съ­­щес­­т­­­ву­­ва­­ща­­та спо­­год­­­ба за из­­­бяг­­­ва­­не на двой­­но­­то да­­нъч­­­но об­­­ла­­га­­не поз­­­во­­ля­­ва об­­­ла­­га­­не с по-нис­­­ка став­­­ка от 10% или из­­об­­­що ос­­­во­­бож­­­да­­ва то­­зи вид до­­ход от да­­нък при пла­­те­­ца на до­­хо­­да, т.е. до­хо­дът се об­ла­га са­мо в дру­га­та до­го­ва­ря­ща се дър­жа­ва, да­­нъч­­­но за­­дъл­­­же­­но­­то ли­­це след­­­ва да из­­­пъл­­­ни про­­це­­ду­­ри­­те, пред­­­ви­­де­­ни в из­­ис­­к­­­ва­­ни­­я­­та на гла­­ва шес­т­на­де­се­та „Осо­бе­ни про­из­вод­с­т­ва” от ДОПК (чл.135 до чл. 142), за да при­­ло­­жи съ­­от­­­вет­­­на­­та СИД­­­ДО в своя пол­­­за.

 

б) при ре­­гу­­ли­­ра­­не на сла­­ба­­та ка­­пи­­та­­ли­­за­­ция по ре­­да на чл. 26 от ЗКПО.

 

 От­­­че­­те­­ни­­те раз­­­хо­­ди за лих­­­ви не по­­па­­дат в об­­­ща­­та хи­­по­­те­­за за ре­­гу­­ли­­ра­­не на сла­­ба­­та ка­­пи­­та­­ли­­за­­ция на пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то, т.е. те се ре­­гу­­ли­­рат, са­­мо в слу­­чай че ли­­зин­­­го­­да­­те­­лят и ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­те­­лят са свър­­­за­­ни ли­­ца или ко­га­то ли­зин­гът е га­ран­ти­ран или обез­пе­чен от или е от­пус­нат по на­реж­да­не на свър­за­но ли­це. Ко­­га­­то в до­­го­­во­­ра за фи­­нан­­­сов ли­­зинг не е оп­­­ре­­де­­лен раз­­­ме­­рът на лих­­­ва­­та, съ­­ща­­та да се оп­­­ре­­де­­ли на ба­за на паз­р­на­та лих­ва, ко­я­то е де­фи­ни­ра­на в па­раг­раф пър­ви, т. 32 от до­пъл­ни­тел­ни­те раз­по­ред­би. За та­ка­ва се при­е­ма лих­ва­та, ко­я­то би би­ла пла­те­на при съ­щи­те ус­ло­вия за пре­дос­та­вен кре­дит по сдел­ка меж­ду нес­вър­за­ни ли­ца. Лихвата след­ва да се оп­ре­де­ли спо­ред ус­ло­ви­я­та на па­за­ра, ка­то се взе­мат пред­вид всич­ки ко­ли­чес­т­ве­ни и ка­чес­т­ве­ни ха­рак­те­рис­ти­ки на фи­нан­со­вия па­зар.

 

в) при неп­­­ра­­вил­­­на кла­­си­­фи­­ка­­ция на ли­­зин­­­гов до­­го­­вор съг­­­лас­­­но кри­­те­­ри­­и­­те, пред­­­пи­­са­­ни от МСС 17 Ли­­зинг, рес­­­пек­­­тив­­­но СС 17 Ли­­зинг.

 

При неп­­­ра­­вил­­­на кла­­си­­фи­­ка­­ция на фи­­нан­­­сов ли­­зин­­­гов до­­го­­вор ка­­то опе­­ра­­ти­­вен ли­­зинг да­­нъч­­­ни пос­­­ле­­ди­­ци мо­­же да има при пос­­­лед­­­ва­­ща да­­нъч­­­на ре­­ви­­зия как­­­то за ли­­зин­­­го­­да­­те­­ля, та­­ка и за ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­те­­ля. Те мо­­гат да бъ­­дат след­­­ни­­те: да­­нъч­­­но ре­­гу­­ли­­ра­­не ще въз­­­ник­­­не за ли­­зин­­­го­­да­­те­­ля по ре­­да на сче­то­водни­­те греш­­­ки, тъй ка­­то той ня­­ма да е приз­­­нал при­­ход от пря­­ка­­та про­­даж­­­ба за пе­­ри­­о­­да на на­­ча­­ло­­то на ли­­зин­­­го­­вия до­­го­­вор, кой­­то мо­­же да над­­­ви­­ша­­ва от­­­че­­те­­ния при­­ход от на­­ем­­­ни­­те пла­­ща­­ния за съ­­щия пе­­ри­­од. Ос­­­вен то­­ва ще се ре­­гу­­ли­­рат ка­­то от­­­че­­те­­ни в по­­ве­­че приз­­­на­­ти­­те раз­­­хо­­ди за амор­­­ти­­за­­ция на ли­­зин­­­го­­ва­­ния ак­­­тив за всич­ки от­­­че­тни пе­­ри­­оди;

при ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­те­­ля по ре­­да на сче­то­водни­­те греш­­­ки ще се преб­­­ра­­зу­­ват в уве­ли­че­ние на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат от­­­че­­те­­ни­­те те­­ку­­щи раз­­­хо­­ди за на­­ем­­­ни внос­­­ки, тъй ка­то да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це е след­ва­ло да фор­ми­ра да­нъ­чен амор­ти­зи­ру­ем ак­тив по ре­да на чл. 75, ал. 4 от ЗКПО. В пол­за на да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це при оп­ре­де­ля­не на да­нъч­ния фи­нан­сов ре­зул­тат за пред­ход­ни­те да­нъч­ни пе­ри­о­ди ще се приз­нае го­диш­на­та да­нъч­на амор­ти­за­ция, но не по­ве­че от мак­си­мал­ния раз­мер, оп­ре­де­лен съг­лас­но чл. 55 от кор­по­ра­тив­ния за­кон. 

 

 

Как­­­то при ли­­зин­­­го­­да­­те­­ля, та­­ка и при ли­­зин­­­го­­по­­лу­­ча­­те­­ля, съ­­от­­­вет­­­ни­­те ефек­­­ти вър­­­ху раз­­­ме­­ра на дъл­­­жи­­мия да­­нък ще се оп­­­ре­­де­­лят на ба­­за на гла­ва два­на­де­се­та “Сче­то­вод­ни греш­ки”, ка­­то ще бъ­­де при­­ло­­же­­на да­­нъч­­­на­­та став­­­ка за пе­­ри­­о­­да на въз­­­ник­­­ва­­не на греш­­­ката. Ко­­рек­­­ци­­я­­та на сче­то­вод­ни­те греш­ки мо­­же да во­­ди съ­­що та­­ка и до не­­об­­­хо­­ди­­мост от ко­­рек­­­ция на за­­гу­­ба за пре­­на­­ся­­не със съ­­от­­­вет­­­ни­­те да­­нъч­­­ни пос­­­лед­­с­­т­­­вия за пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то.

Практики на НАП