09 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Разходи за поддръжка и експлоатация на леки автомобили. Данъчно третиране по ЗДДС

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

 

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Бойко Костов

дипломиран експерт-счетоводител

 

Раз­­­хо­­ди за под­­­д­ръж­­­ка и ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ция
на ле­­ки ав­­­то­­мо­­би­­ли

Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не по ЗДДС

 

От глед­­­на точ­ка на ЗДДС ос­­­нов­­­ни­­ят въп­­­рос по от­­­но­­ше­­ние на да­­нъч­­­но­­то тре­­ти­­ра­­не на раз­­­хо­­ди­­те за при­­до­­би­­ва­­не, ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ция, под­­­д­ръж­­­ка и ре­­монт на ле­­ки ав­­­то­­мо­­били е свър­­­зан с пра­­во­­то на пол­­з­­­ва­­не на да­­нъ­­чен кре­­дит при из­­­вър­­ш­­­ва­­не на те­­зи раз­­­хо­­ди.

Рег­­­ла­­мен­­­тът по то­­зи въп­­­рос ка­­то ця­­ло е ясен и е от мал­­­ко­­то да­нъч­ни хи­по­те­зи по ЗДДС, ко­­и­­то не са пре­­тър­­­пя­­­­ли съ­щес­т­ве­ни про­­ме­­ни от 1999 го­­ди­­на. Из­­­ло­­жен е в чл. 70, ал.1, т. 4 и 5 и ал. 2  и т. 18 от ДР наЗДДС.  Та­­зи ма­­те­­рия мо­­же да бъ­­де пред­­с­­­та­­ве­­на по-наг­­­лед­­­но чрез след­­­ни­­те си съ­­дър­­­жа­­тел­­­ни­ еле­­мен­­­ти:

Пра­­ви­­ло - “не е на­­ли­­це пра­­во на прис­­­па­­да­­не на да­­нъ­­чен кре­­дит за при­­до­­би­­ва­­не на ле­­ки ав­­­то­­мо­­би­­ли и за раз­­­хо­­ди­­те по ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ци­­я­­та, под­­­д­ръж­­­ка­­та и ре­­мон­­­та им”.

Де­­фи­­ни­­ция за лек ав­­­то­­мо­­бил - лек ав­­­то­­мо­­бил, в кой­­то бро­­ят на мес­­­та­­та без то­­ва на во­­да­­ча не пре­­ви­­ша­­ва пет.

Из­­к­­­лю­­че­­нията от ос­­­нов­­­но­­то пра­­ви­­ло­­ са хи­по­те­зите, при ко­и­то е на­ли­це пра­во на да­нъ­чен кре­дит за ле­ките ав­то­мо­би­ли и за раз­хо­ди­те по ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та им, а именно:

а) ле­­ки­­те ав­­­то­­мо­­би­­ли са пред­наз­на­че­ни един­с­т­ве­но за ня­коя от след­ни­те дей­нос­ти:

- тран­с­пор­т­ни или ох­ра­ни­тел­ни ус­лу­ги;

- так­си­мет­ро­ви пре­во­зи;

- от­да­ва­не под на­ем;

- ку­ри­ер­с­ки ус­лу­ги;

- под­го­тов­ка на во­да­чи за МПС;

- тър­гов­с­ка про­даж­ба.

б) ле­­ки­­те ав­­­то­­мо­­би­­ли са пред­­­наз­­­на­­че­­ни за пре­­воз на то­­ва­­ри или в тях е трай­­но мон­­­ти­­ра­­но тех­­­ни­­чес­­­ко обо­­руд­­­ва­­не за це­­ли­­те на из­­­вър­­ш­­­ва­­на­­та дей­­ност.

 

Об­ръ­ща­ме вни­ма­ние на чи­та­те­ли­те, че съгласно ус­ло­вие „а” пол­з­ва­нето на да­нъ­чен кре­дит за леки­те ав­то­мо­би­ли и за раз­хо­ди­те по ек­с­п­ло­а­та­ци­я­та им е ли­бе­ра­ли­зи­ра­но в срав­не­ние с от­ме­не­ния ЗДДС, кой­то изис­к­ва­ше из­вър­ш­ва­не­то с ав­то­мо­би­ли­те на ня­коя от по­со­че­ни­те дей­нос­ти ка­то ос­нов­на (над 50% от при­хо­ди­те за 12 ме­се­ца). Дейс­т­ва­щият ЗДДС изис­к­ва ав­то­мо­би­ли­те да се пол­з­ват са­мо за ня­коя от по­со­че­ни­те дей­нос­ти.

Ще до­­пъл­­­ним из­­­ло­­же­­ни­­е­­то си на яс­­­ния ка­­то ця­­ло рег­­­ла­­мент за да­­нъч­­­ния кре­­дит за ле­­ки­­те ав­­­то­­мо­­би­­ли със след­ния въп­рос с прак­­­ти­­чес­­­ко зна­­че­­ние: Как се до­каз­ва, че ле­­ки­­те ав­­­то­­мо­­би­­ли се пол­­з­­­ват за пре­­воз на то­­ва­­ри или, че имат трай­­но мон­­­ти­­ра­­но тех­­­ни­­чес­­­ко обо­­руд­­­ва­­не? Отговорът е - чрез ку­­му­­ла­­тив­­­но­­то удос­­­то­­ве­­ря­­ва­­не на две об­­с­­­то­­я­­тел­­с­­т­­­ва:

Пър­­­во, чрез от­­­бе­­ляз­­­ва­­не в сви­­де­­тел­­с­­т­­­во­­то за ре­­гис­­т­­­ра­­ция на ав­­­то­­мо­­би­­ла, че съ­­щи­ят е ле­­ко­­то­­ва­­рен или, че е със спе­­ци­­ал­­­но пред­­­наз­­­на­­че­­ние. Спо­­ред нор­­­ма­­тив­­­ни­­те раз­­­по­­ред­­­би по ре­­гис­­т­­­ра­­ци­­я­­та на МПС всич­­­ки тех­­­ни­­чес­­­ки про­­ме­­ни на за­­вод­­с­­­кия вид на ав­­­то­­мо­­би­­ли­­те след­­­ва да бъ­­дат одоб­­­ре­­ни по оп­­­ре­­де­­лен ред. Пос­­­лед­­­ни­­ят включ­­­ва: из­­­гот­­­вя­­не напро­­ект за про­­мя­­на­­та, из­­­пи­­та­­ние в ото­­ри­­зи­­ра­­на ла­­бо­­ра­­то­­рия, одоб­­­ре­­ние и впис­­­ва­­не в ре­­гис­­т­­­ра­­ци­­он­­­но­­то сви­­де­­тел­­с­­т­­­во.

Вто­­ро, ка­­то в път­­­ни­­те до­­ку­­мен­­­ти  (път­­­ни лис­­­то­­ве или  път­­­ни книж­­­ки) на ав­­­то­­мо­­би­­ли­­те се до­­ку­­мен­­­ти­­ра об­­с­­­то­­я­­тел­­с­­т­­­во­­то, че те се из­­­пол­­з­­­ват по спе­­ци­­ал­­­но­­то им пред­­­наз­­­на­­че­­ние.

 

Да­нъ­чен кре­дит за по­лу­ча­те­ли­те на тран­с­пор­т­ни ус­лу­ги, из­вър­ше­ни с ле­ки ав­то­мо­би­ли

 

 

За раз­ли­ка от от­ме­не­ния ЗДДС, новият за­кон с из­рич­на раз­по­ред­ба (чл. 70, ал. 1, т. 5)  не приз­на­ва пра­во на да­нъ­чен кре­дит за по­лу­ча­те­ли­те на та­ки­ва ус­лу­ги.

Практики на НАП