09 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Разходи за поддръжка и експлоатация на леки автомобили. Данъчно третиране по ЗКПО

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

 

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Теодоси Георгиев

дипломиран експерт-счетоводител

 

Раз­­­хо­­ди за под­­­д­ръж­­­ка и ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ция

на ле­­ки ав­­­то­­мо­­би­­ли

 

 Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не по ЗКПО

   

От глед­на точ­ка на ЗКПО да­нъч­ни пос­лед­с­т­вия би­ха въз­ник­на­ли за да­нъч­но за­дъл­же­ни­те ли­ца, ко­га­то из­вър­ше­ни­те раз­хо­ди се от­на­сят за уп­рав­лен­с­ка­та дей­ност. До­кол­ко­то кор­по­ра­тив­ни­ят за­кон ре­гу­ли­ра раз­хо­дите за под­ръж­ка, ремонт и ек­с­п­ло­а­та­ция на всички пре­воз­ни сред­с­т­ва съ­щи­те раз­хо­ди по от­но­ше­ние на ле­ки­те ав­то­мо­би­ли са най-чес­то об­ла­га­ни­те по то­зи ред.

В дейс­­т­­­ва­­щия кор­­­по­­ра­­ти­­вен за­­кон по от­­­но­­ше­­ние на та­­зи ма­­те­­рия са рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра­­ни след­­­ни­­те ос­­­нов­­­ни мо­­мен­­­ти:

а) съ­­щес­­т­­­ву­­ва ле­­гал­­­но оп­­­ре­­де­­ле­­ние на по­­ня­­ти­­е­­то “пре­воз­ни сред­с­т­ва” съг­­­лас­­­но па­­раг­­­раф 1, т. 40 от до­­пъл­­­ни­­тел­­­ни­­те раз­­­по­­ред­­­би. Де­фи­ни­ци­я­та пред­с­тав­ля­ва преп­рат­ка към ЗМДТ, но е раз­ши­ре­на, тъй ка­то е до­ба­ве­но, че ЗКПО счи­та за пре­воз­ни сред­с­т­ва по сми­съ­ла на за­ко­на всич­ки, ко­и­то от­го­ва­рят на оп­ре­де­ле­ни­е­то в ЗМДТ, не­за­ви­си­мо от то­ва да­ли са впи­са­ни в ре­гис­тър, во­ден съг­лас­но бъл­гар­с­ко­то за­ко­но­да­тел­с­т­во. ЗМДТ об­ла­га иму­щес­т­вото и по­ра­ди та­зи при­чи­на из­рич­но изис­к­ва пре­воз­ни­те сред­с­т­ва да са впи­са­ни в ре­гис­тъ­ра на КАТ, съ­от­вет­но бъл­гар­с­ко прис­та­ни­ще или ре­гис­тъ­ра на въз­ду­хоп­ла­ва­тел­ни­те сред­с­т­ва. На ба­за на та­ка да­де­на­та де­фи­ни­ция ще се об­ла­гат всич­ки раз­хо­ди за път­ни пре­воз­ни сред­с­т­ва, из­пол­з­ва­ни в уп­рав­лен­с­ка­та дей­ност, ако съ­щи­те са от­че­те­ни от мес­т­но ли­це за да­нъч­ни це­ли, не­за­ви­си­мо от то­ва да­ли са ре­гис­т­ри­ра­ни по съ­от­вет­ния ред за дви­же­ние в Ре­пуб­ли­ка Бъл­га­рия или не са;

б) с раз­­­по­­ред­­­би­­те на па­раг­раф 1, т. 39 от до­пъл­ни­тел­ни­те раз­по­ред­би на ЗКПО из­чер­па­тел­но са из­б­роени об­­­ла­­гаеми­те раз­­­хо­­ди­ за под­­­д­ръж­­­ка и ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ция на пре­воз­ни сред­с­т­ва, из­­­пол­­з­­­ва­­ни за об­­с­­­луж­­­ва­­не­­то на уп­­­рав­­­лен­­с­­­ка­­та дей­­ност, ко­и­то са:

- го­­ри­­ва;

- го­­ри­­во-сма­­зоч­­­ни ма­­те­­ри­­а­­ли и други кон­­­су­­ма­­ти­­ви;

- ре­­зер­­в­­­ни час­­­ти и труд за ре­­монт вклю­чи­тел­но бо­я­д­жийс­ки и те­не­ке­д­жийс­ки ус­лу­ги;

- тех­­­ни­­чес­­­ки прег­­­ле­­ди;

- коз­­­ме­­ти­­ка и ак­­­се­­со­­а­­ри;

- пар­­­кинг.

В дейс­т­ва­щия кор­по­ра­ти­вен за­кон от 01.01.2007 г. лип­с­ва съ­щес­т­ву­ва­ща­та при ста­рия да­нъ­чен ре­жим де­фи­ни­ция за дей­­ност по за­­ня­­тие. Ако из­хо­дим от до­се­гаш­но­то раз­би­ра­не на то­ва по­ня­тие за та­ки­ва, би след­ва­ло да се счи­­та из­­­вър­­ш­­­ва­­не­­то на про­­из­­­вод­­с­­т­­­ве­­на или тър­­­гов­­с­­­ка дей­­ност (вклю­­чи­­тел­­­но сер­­­виз­­­на). Оп­ре­де­ле­но счи­та­ме, че по- пра­вил­ни­ят под­ход е в ЗКПО да бъ­де да­де­на де­фи­ни­ция на то­ва, ко­е­то за­ко­нът ис­ка да об­ло­жи, т.е. да се вклю­чи ка­то част от ле­гал­ни­те оп­ре­де­ле­ния де­фи­ни­ция за „уп­рав­лен­с­ка дей­ност”. По­ня­ти­е­то “уп­рав­лен­с­ка­ дей­ност” пред­по­ла­га да се об­ла­гат са­мо раз­хо­ди­те, из­вър­ше­ни от уп­ра­ви­те­ля, рес­пек­тив­но из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор и от чле­но­ве­те на съ­от­вет­ни­те уп­ра­ви­тел­ни и кон­т­рол­ни ор­га­ни. В кор­по­ра­тив­ния за­кон не съ­щес­т­ву­ва яс­на рег­ла­мен­та­ция след­ва ли да се об­ла­гат раз­хо­ди за под­дръж­ка и ек­с­п­ло­а­та­ция на пре­воз­ни сред­с­т­ва в мал­ки фир­ми (ЕТ, ЕООД в ня­кои слу­чаи и без на­ет пер­со­нал), къ­де­то уп­ра­ви­те­лят (соб­с­т­ве­ни­кът) сам из­вър­ш­ва ос­нов­на­та си дей­ност. По тъл­ку­ва­те­лен път се на­ла­га из­во­дът, че та­ки­ва раз­хо­ди не след­ва да се об­ла­гат, за­що­то са свър­за­ни с ос­нов­на­та дей­ност на да­нъч­но за­дъл­же­ни­те ли­ца. При та­ки­ва да­нъч­ни су­бек­ти твър­де ус­лов­но мо­же да се при­е­ме, че има „уп­рав­лен­с­ка дей­ност” по сми­съ­ла на ЗКПО. 

Пре­­циз­­­но е ре­­шен въп­­­ро­­сът, ко­­га­­то с пре­воз­ните сред­с­т­ва се об­­с­­­луж­­­ват ед­­­нов­­­ре­­мен­­­но (в един и същ ме­­сец) дей­­ност по за­­ня­­тие и уп­­­рав­­­лен­­с­­­ка дей­­ност.

В то­­зи слу­­чай ка­­то ба­­за за оп­­­ре­­де­­ля­­не на да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва за при­­ла­­га­­не на чл. 215 се из­­­пол­­з­­­ват из­­­ми­­на­­ти­­те ки­­ло­­мет­­­ри от съ­­от­­­вет­­­ния ав­­­то­­мо­­бил в два ва­­ри­­ан­­­та:

а) раз­­­хо­­ди­­те за ек­­сп­­­ло­­а­­та­­ция (го­­ри­­во-сма­­зоч­­­ни ма­­те­­ри­­а­­ли и др. кон­­­су­­ма­­ти­­ви) се от­­­на­­сят към уп­­­рав­­­лен­­с­­­ка­­та дей­­ност на ба­­за из­­­ми­­на­­ти­­те ки­­ло­­мет­­­ри за те­­ку­­щия ме­­сец;

б) раз­­­хо­­ди­­те за под­­­д­ръж­­­ка и ре­­монт се от­­­на­­сят към уп­­­рав­­­лен­­с­­­ка­­та дей­­ност на ба­­за из­­­ми­­на­­ти­­те ки­­ло­­мет­­­ри­ за та­­зи дей­­ност към об­­­щи­­те из­­­ми­­на­­ти ки­­ло­­мет­­­ри за пос­­­лед­­­ни­­те 12 ме­­се­­ца, вклю­­чи­­тел­­­но и за те­­ку­­щия ме­­сец. То­­ва изис­­к­­­ва­­не пред­­­по­­ла­­га съз­­­да­­ва­­не­­то на не­­об­­­хо­­ди­­ма­­та сче­­то­­вод­­­на и опе­­ра­­тив­­­на ин­­­фор­­­ма­­ция за 12 ме­­се­­ца на­­зад с цел точ­­­но оп­­­ре­­де­­ля­­не на да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва при ва­­ри­­ан­­­та на сме­­се­­но из­­­пол­­з­­­ва­­не на ле­­кия ав­­­то­­мо­­бил. Лип­­­са­­та на та­­ка­­ва пре­­циз­­­на ин­­­фор­­­ма­­ция ще бъ­­де във вре­­да на да­­нъч­­­но за­­дъл­­­же­­но­­то ли­­це, тъй ка­­то ще во­­ди до об­­­ла­­га­­не на це­­лия раз­­­мер на из­­­вър­­­ше­­ни­­те раз­­­хо­­ди за под­­­д­ръж­­­ка и ре­­монт на пре­воз­ните сред­с­т­ва със сме­се­но пол­з­ва­не.

 

При­е­та­та да­­нъч­­­на­­ став­­­ка за об­­­ла­­га­­не на раз­­­хо­­ди­­те съг­лас­но чл. 216, ал. 2 е в раз­­­мер на 10%. То­зи да­нък вър­ху раз­хо­ди­те пред­­с­­­тав­­­ля­­ва раз­­­ход за дей­­ност­­­та и с не­­го не се пре­­об­­­ра­­зу­­ва сче­то­вод­ни­ят фи­­нан­­­со­в ре­­зул­­­тат. Съ­­щи­ят след­­­ва да бъ­­де вне­­сен по смет­­­ка­­та на съ­­от­­­вет­­­на­­та те­­ри­­то­­ри­­ал­­­на ди­­рек­­­ция на НАП до 15-о чис­­­ло на ме­­се­­ца, след­­­ващ ме­­се­­ца на на­­чис­­­ля­­ва­­не­­то. Тъй ка­то да­нъ­кът се приз­на­ва за раз­ход, ефек­тив­на­та став­ка за об­ла­га­не ре­ал­но е 8.5 %.

Раз­­­хо­­ди­­те за ре­­мон­­­т при нас­­­тъ­­пи­­ли зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­ни съ­­би­­тия се об­­­ла­­гат на нет­­­на ба­­за, т.е. по­­ло­­жи­­тел­­­на­­та ве­­ли­­чи­­на, по­­лу­­че­­на ко­­га­­то от по­­не­­се­­ни­­те раз­­­хо­­ди на­­ма­­лим на­чис­ле­ни­те при­­хо­­ди от зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­ни обез­­­ще­­те­­ния във връз­­­ка с нас­­­тъ­­пи­­ли­­те зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­ни съ­­би­­тия, до­­ве­­ли до из­­­вър­­ш­­­ва­­не на раз­­­хо­­ди за ре­­монт.

Друг съ­щес­т­вен мо­мент е свър­зан с въз­мож­ност­та да­нъч­на­та ос­но­ва за един от­де­лен ка­лен­да­рен ме­сец да бъ­де от­ри­ца­тел­на ве­ли­чи­на. То­ва е въз­мож­но при ед­на един­с­т­ве­на прак­ти­чес­ка хи­по­те­за, ко­га­то по­лу­че­но­то или под­ле­жа­що­то за по­лу­ча­вене зас­т­ра­хо­ва­тел­но обез­ще­те­ние за зас­т­ра­хо­ва­тел­но съ­би­тие на превозно средство, из­пол­з­ван в уп­рав­лен­с­ка­та дей­ност, пре­ви­ша су­ма­та на из­вър­ше­ни­те раз­хо­ди.

Нап­ри­мер:

Из­вър­ше­ни раз­хо­ди за м.VI. 2007 г.                              2000 лв.

Зас­т­ра­хо­ва­тел­но обез­ще­те­ние                                     3000 лв.

Да­нъч­на ос­но­ва                                                            (1000) лв.

 

Та­ка по­лу­че­на­та от­ри­ца­тел­на ос­но­ва от 1000 лв. мо­же да бъ­де прис­пад­на­та от да­нъч­на­та ос­но­ва за съ­щия да­нък през след­ва­щи ка­лен­дар­ни ме­се­ци.

С раз­по­ред­ба­та на чл. 217 от ЗКПО е пред­ви­де­на ед­на из­ця­ло но­ва въз­мож­ност в пол­за на да­нъч­ни­те су­бек­ти, ко­я­то не съ­щес­т­ву­ва­ше до края на 2006 г. Ко­га­то да­нъч­но за­дъл­же­но­то ли­це има над­ве­не­се­ни да­нъ­ци вър­ху раз­хо­ди­те (пред­с­та­ви­тел­ни, со­ци­ал­ни и/или за под­дръж­к­а, ремонт и ек­с­п­ло­а­та­ция на пре­воз­ни сред­с­т­ва) или кор­по­ра­ти­вен да­нък от те­зи над­ве­не­се­ни да­нъч­ни за­дъл­же­ния мо­же да бъ­де прис­па­дан дъл­жим да­нък вър­ху раз­хо­ди­те. От гор­но­то е вид­но, че прис­па­да­не­то на дъл­жим да­нък вър­ху раз­хо­ди­те мо­же да се из­вър­ши не са­мо за смет­ка на над­ве­не­се­ни та­ки­ва да­нъ­ци, но и за смет­ка на над­ве­не­сен кор­по­ра­ти­вен да­нък.

 

При­­мер:  Тър­­­гов­­с­­­ко дру­­жес­­т­­­во при­­те­­жа­­ва два броя  ав­­­то­­мо­­би­­ли А и Б. Ав­­­то­­мо­­бил А се из­­­пол­­з­­­ва са­­мо за уп­рав­лен­с­ка­та дей­ност. Ав­­­то­­мо­­бил Б се из­­­пол­­з­­­ва как­­­то за дей­­ност­­­та по за­­ня­­тие та­­ка и за уп­­­рав­­­лен­­с­­­ка­­та дей­­ност. През­ ме­­сец юни 2007 г. за те­­зи ав­­­то­­мо­­би­­ли са от­­­че­­те­­ни раз­­­хо­­ди за под­­­д­ръж­­­ка, ре­­монт и ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ция как­­­то след­­­ва:

1. Ав­­­то­­мо­­бил А

- ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ци­­он­­­ни раз­­­хо­­ди - 340 лв.

- раз­­­хо­­ди за ре­­монт и под­­­д­ръж­­­ка (в т.ч. ав­­­то­­те­­не­­ке­д­­­жийс­­­ки и ав­­­то­­бо­­я­д­­­жийс­­­ки ус­­­лу­­ги в ре­­зул­­­тат на път­­­но-тран­­с­­­пор­­т­­­но про­­из­­­шес­­т­­­вие, от тях 1600 лв. пок­­­ри­­ти от зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­на по­­ли­­ца) - 2 500 лв.

 

2. Ав­­­то­­мо­­бил Б

а) ек­­с­­п­­­ло­­а­­та­­ци­­он­­­ни раз­­­хо­­ди - 420 лв., ка­­то из­­­ми­­на­­ти­­те, от­­­че­­те­­ни по път­­­ни лис­­­то­­ве об­­­що 7000 ки­­ло­­мет­­­ра за те­­ку­­щия ме­­сец се раз­­п­­­ре­­де­­лят по след­­­ния на­­чин:

 - дей­­ност по за­­ня­­тие -  4000 км.;

 - об­­с­­­луж­­­ва­­не на управленската дей­­ност - 3000 км;

б) раз­­­хо­­ди за ре­­монт и под­­­д­ръж­­­ка - 700 лв., ка­­то из­­­ми­­на­­ти­­те, от­­­че­­те­­ни по път­­­ни лис­­­то­­ве об­­­що за пос­лед­ни­те два­на­де­сет ме­се­ца вклю­чи­тел­но те­ку­щия 40 000 ки­­ло­­мет­­­ра се раз­­п­­­ре­­де­­лят по след­­­ния на­­чин: 

-  об­с­луж­ва­не на дей­­ност по за­­ня­­тие -  25000 км.;

-  об­­с­­­луж­­­ва­­не на уп­рав­лен­с­ка­та дей­ност - 15000 км;

 

Ис­­­ка се: Да се оп­­­ре­­де­­ли да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва и дъл­­­жи­­ми­ят да­­нък по чл. 215 от ЗКПО за ме­­сец юни 2007 г.

 

Ре­­ше­­ние:             

1. Ав­­­то­­мо­­бил А 

- да­­нъч­­­на ос­­­но­­ва:  340 + (2500 -1600) = 1240 лв.

2. Ав­­­то­­мо­­бил Б

- да­­нъч­­­на ос­­­но­­ва:  420  х  (3000 : 7000) + 700 х  (15000 : 40000) =                     180 + 262.50 =  442.50 лв.

Да­­нъч­­­на ос­­­но­­ва за пе­­ри­­о­­да: 1240 + 442.50 = 1682.50  лв.

 

Дъл­­­жим да­­нък:  1682.50  х  10% =  168.25 лв.

Практики на НАП