13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Продажби при отклонение от пазарните условия. Данъчно третиране по ЗДДС

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

 

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Бойко Костов

дипломиран експерт-счетоводител

Про­­даж­­­би при от­­к­­­ло­­не­­ние

 

от па­­зар­­­ни­­те ус­­­ло­­вия

Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не по ЗДДС

 

Но­вият ЗДДС съ­дър­жа две хи­по­те­зи, има­щи от­но­ше­ние към про­даж­би­те при от­к­ло­не­ние от па­зар­ни­те ус­ло­вия.

 

Хи­по­те­за А. Да­нъч­но об­ла­га­не на про­даж­би­те с да­нъч­на ос­но­ва под се­бес­той­ност­та или да­нъч­на­та ос­но­ва при при­до­би­ва­не.

То­ва е доб­ре поз­на­то­то от от­ме­не­ния ЗДДС пра­ви­ло за ре­гу­ли­ра­не на про­даж­би­те на за­гу­ба или ли­ми­ти­ра­на­та да­нъч­на ос­но­ва, как­то е на­ри­ча­но в да­нъч­на­та прак­ти­ка.

Ре­гу­ли­ра­ща­та хи­по­те­за на се­гаш­ния ЗДДС е зна­чи­тел­но по-ли­бе­рал­на от ана­ло­гич­на­та хи­по­те­за по от­ме­не­ния за­кон, кой­то ре­гу­ли­ра­ше да­нъч­на­та ос­но­ва на всич­ки дос­тав­ки на сто­ки с мал­ки из­к­лю­че­ния. Но­ви­ят за­кон с пра­ви­ло­то си по чл. 27 ре­гу­ли­ра ми­ни­мал­на­та да­нъч­на ос­но­ва са­мо на три ви­да дос­тав­ки:

а) без­въз­мез­д­ни дос­тав­ки на сто­ки и ус­лу­ги;

б) ре­гу­ли­ра­на зе­мя;

в) но­ви сгра­ди или час­ти от тях.

Ре­гу­ли­ра­що­то пра­ви­ло­ по чл. 27, ма­кар и с мно­го по-те­сен при­ло­жен об­х­ват, е ана­ло­гич­но на то­ва по ста­рия за­кон – да­нъч­на­та ос­но­ва немо­же да е по-нис­ка от да­нъч­на­та ос­но­ва при при­до­би­ва­не на сто­ка­та или от се­бес­той­ност­та й, а в слу­ча­и­те, ко­га­то сто­ка­та е вне­се­на – от да­нъч­на­та ос­но­ва при вно­са. По-на­та­тък пред­с­та­вя­ме прак­ти­чес­ки по­яс­не­ния от­нос­но оп­ре­де­ля­не­то на да­нъч­на­та ос­но­ва при при­до­би­ва­не и се­бес­той­ност­та:

 

1. Оп­­­ре­­де­­ля­­не на “да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не”

 

“Да­­нъч­­­на ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не” е по­­ня­­тие, от­­­но­­си­­мо към сдел­­­ки­­те с ак­­­ти­­ви в неп­­­ре­­ра­­бо­­тен от пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­то вид: сто­­ки за тър­­­го­­вия, и дру­ги ма­те­ри­ал­ни за­па­си, как­то и за ре­гу­ли­ра­на­та зе­мя , за  но­ви­те сгра­ди и час­ти от тях, ко­га­то са пред­мет на дос­тав­ки­те, ре­гу­ли­ра­ни от чл. 27 от за­ко­на. “Да­­нъч­­­на ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не” е да­­нъч­­­но по­­ня­­тие, за ко­­е­­то ЗДДС не да­­ва на­­роч­­­на де­­фи­­ни­­ция, сле­­до­­ва­­тел­­­но тряб­­­ва да бъ­­де тъл­­­ку­­ва­­но със сче­­то­­вод­­­ни по­­ня­­тия и ка­­те­­го­­рии. Как­­­во се включ­­­ва в да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не тряб­­­ва да тър­­­сим в съ­­дър­­­жа­­ни­­е­­то на дос­­­тав­­­на­­та стой­­ност на сто­­ко­­во-ма­­те­­ри­­ал­­­ни­­те за­­па­­си, съг­­­лас­­­но СС 2 От­­­чи­­та­­не на сто­­ко­­во-ма­­те­­ри­­ал­­­ни­­те за­­па­­си. От­­­го­­во­­рът при сис­­­те­­ма­­ти­­чес­­­ко­­то тъл­­­ку­­ва­­не е, че да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не по чл. 27 от ЗДДС включ­­­ва след­­­ни­­те еле­­мен­­­ти на сче­­то­­вод­­­на­­та дос­­­тав­­­на стой­­ност:

по­­куп­­­на­­та це­­на, вър­­­ху ко­­я­­то е на­­чис­­­лен ДДС по фак­­­ту­­ра­­та за дос­­­тав­­­ка;

всич­­­ки съп­­­ро­­вож­­­да­­щи раз­­­хо­­ди и на­­чис­­­ле­­ния за до­­пъл­­­ни­­тел­­­ни ус­­­лу­­ги, за­­ко­­но­­ус­­­та­­но­­ве­­ни так­­­си и не­­въз­­с­­­та­­но­­ви­­ми да­­нъ­­ци (нап­­­ри­­мер ак­­­циз), вър­­­ху ко­­и­­то дос­­­тав­­­чи­­кът е на­­чис­­­лил ДДС в дос­­­тав­­­на­­та фак­­­ту­­ра;

пре­­ки раз­­­хо­­ди по дос­­­тав­­­ка­­та, вклю­­че­­ни сче­­то­­вод­­­но в дос­­­тав­­­на­­та стой­­ност, или ко­­и­­то е след­­­ва­­ло да бъ­­дат от­­­че­­те­­ни при фор­­­ми­­ра­­не на це­­на­­та на при­­до­­би­­ва­­не съг­­­лас­­­но изис­­к­­­ва­­ни­­я­­та на СС 2 От­­­чи­­та­­не на сто­­ко­­во-ма­­те­­ри­­ал­­­ни­­те за­­па­­си, но са от­­­че­­те­­ни по друг на­­чин и за тях е на­­чис­­­лен да­­нък вър­ху до­­ба­­ве­­на­та стой­­ност от съ­­от­­­вет­­­ни­­те дос­­­тав­­­чи­­ци, ка­­то тран­­с­­­порт, то­­вар­­­но-раз­­­то­­вар­­­ни опе­­ра­­ции, тър­­­гов­­с­­­ки ко­­ми­­си­­о­­ни, мит­­­ни­­чес­­­ко об­­с­­­луж­­­ва­­не, мон­­­таж и нас­­т­­­рой­­ка.

 

Съ­­от­­­вет­­­но след­­­ва да от­­­бе­­ле­­жим, че в да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не не се включ­­­ват след­­­ни­­те еле­­мен­­­ти на дос­­­тав­­­на­­та стой­­ност:

по­­куп­­­на це­­на и на­­чис­­­ле­­ни по по­­куп­­­ка­­та съп­­­ро­­вож­­­да­­щи раз­­­хо­­ди при за­­ку­­пу­­ва­­не на ак­­­тив от не­­ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­но по ЗДДС ли­­це;

пре­­ки раз­­­хо­­ди по дос­­­тав­­­ка­­та, за ко­­и­­то ня­­ма на­­чис­­­лен ДДС от дос­­­тав­­­чи­­ци­­те, ко­­га­­то са не­­ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­ни ли­­ца или ко­­га­­то те­­зи раз­­­хо­­ди по ха­­рак­­­те­­ра си не са пред­­­мет на об­­­ла­­га­­не с ДДС, нап­­­ри­­мер амор­­­ти­­за­­ции на тран­­с­­­пор­­т­­­ни сред­­с­­т­­­ва, учас­­т­­­ва­­щи в дос­­­тав­­­ка­­та, въз­­­наг­­­раж­­­де­­ния и оси­­гу­­ров­­­ки на пер­­­со­­нал, учас­­т­­­ващ в пре­­во­­за, то­­ва­­ро-раз­­­то­­вар­­­ни­­те опе­­ра­­ции или мон­­­та­­жа и нас­­­т­рой­­ка­­та;

Мо­­же да се нап­­­ра­­ви обоб­­­ще­­ни­­е­­то, че за да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не мо­­гат да бъ­­дат ва­­лид­­­ни сле­д­­­ни­­те три хи­­по­­те­­зи:

а) да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва е рав­­­на на сче­­то­­вод­­­на­­та дос­­­тав­­­на стой­­ност;

б) да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва е по-мал­­­ка от сче­­то­­вод­­­на­­та дос­­­тав­­­на стой­­ност;

в) да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва е по-го­­ля­­ма от сче­­то­­вод­­­на­­та дос­­­тав­­­на стой­­ност.

По­­ра­­ди та­­зи осо­­бе­­ност да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва при при­­до­­би­­ва­­не тряб­­­ва да бъ­­де пре­­циз­­­но ана­­ли­­зи­­ра­­на при всич­ки прак­ти­чес­ки хи­по­те­зи по чл. 27 от ЗДДС.

 

2. Оп­­­ре­­де­­ля­­не на “се­­бес­­­той­­ност­­­та”

 

Хи­­по­­те­­за­­та на чл. 27 от ЗДДС, че да­­нъч­­­на­­та ос­­­но­­ва не мо­­же да бъ­­де по-нис­­­ка от се­­бес­­­той­­ност­­­та ка­­сае про­­даж­­­би­­те на стро­и­тел­на про­­дук­­­ция – сгра­ди и час­ти от тях, как­то и без­въз­мез­д­ни­те дос­тав­ки на про­дук­ция. По­ра­ди лип­са­та на из­рич­на да­нъч­на де­фи­ни­ра­ща раз­по­ред­ба за се­бес­той­ност­та са при­ло­жи­ми раз­по­ред­би­те на сче­то­вод­но­то за­ко­но­да­тел­с­т­во. Все пак не би би­­ло из­­­лиш­­­но да се ак­­­цен­­­ти­­ра на клю­­чо­­ви­­те  мо­­мен­­­ти  за  съ­­дър­­­жа­­ни­­е­­то на се­­бес­­­той­­ност­­­та, про­­из­­­ти­­ча­­щи от СС 2 От­­­чи­­та­­не на сто­­ко­­во-ма­­те­­ри­­ал­­­ни­­те за­­па­­си, а имен­­­но: 

бъл­­­гар­­с­­­ко­­то сче­­то­­вод­­­но за­­ко­­но­­да­­тел­­с­­т­­­во въз­­п­­­ри­­е­­ма кон­­­цеп­­­ци­­я­­та за та­­ка на­­ре­­че­­на­­та “сък­­­ра­­те­­на се­­бес­­­той­­ност”, об­­х­­­ва­­ща­­ща пре­­ки­­те и неп­­­ре­­ки­­те про­­из­­­вод­­с­­т­­­ве­­ни раз­­­хо­­ди; 

се­­бес­­­той­­ност­­­та не включ­­­ва ад­­­ми­­нис­­т­­­ра­­тив­­­ни­­те, фи­­нан­­­со­­ви­­те, из­­­вън­­­ред­­­ни­­те раз­­­хо­­ди и раз­­­хо­­ди­­те за про­­даж­­­ба;

при ни­­сък обем про­­из­­­вод­­с­­т­­­во (под нор­­­мал­­­ния пла­­нов ка­­па­­ци­­тет) част­­­та от пос­­­то­­ян­­­ни­­те об­­­щоп­­­ро­­из­­­вод­­с­­т­­­ве­­ни раз­­­хо­­ди, дъл­­­жа­­ща се на фак­­­то­­ра “ни­­сък обем” се из­­к­­­люч­­­ва от се­­бес­­­той­­ност­­­та на про­­дук­­­ци­­я­­та;

прак­­­ти­­чес­­­ки кал­­­ку­­ли­­ра­­не­­то на се­­бес­­­той­­ност­­­та мо­­же да се из­­­вър­­ш­­­ва сче­­то­­вод­­­но или из­­­вън­­с­­­че­­то­­вод­­­но, ко­­е­­то е въп­­­рос на вът­­­реш­­­но­­фир­­­ме­­на ор­­­га­­ни­­за­­ция на от­­­чет­­­ност­­­та и фи­­нан­­­со­­во­­то уп­­­рав­­­ле­­ние;

 

3. На­­чис­­­ля­­ва­­не на ДДС вър­­­ху по-го­­ля­­ма­­та да­­нъч­­­на ос­­­но­­ва от про­­даж­­­на­­та це­­на и се­бес­той­ност­та

 

При­­мер: Ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­но ли­­це про­­да­­ва нов апар­та­мент за 20 000 лв.  без ДДС, се­­бес­­­той­­ност­­­та на ко­­й­­то е 22 000 ле­­ва.

 

Фак­­­ту­­ра № …....................

 

Про­­даж­­­ба на апар­т­а­мент съг­лас­но нот. акт №.....          20 0000 л­в.

Да­­нъч­­­на ос­­­но­­ва съгл. чл. 27 от  ЗДДС  -                            22 000 лв.                                                   

Дъл­жи­ми да­нъ­ци и так­си за про­даж­ба­та                                 400 лв.

Да­нъч­на ос­но­ва за

на­чис­ля­ва­не на ДДС (22 000 + 400)                                     22 400 лв.

Став­ка на да­нъ­ка                                                                             20%

ДДС   (22 400 х 20%)                                                                 4480 лв.

Об­­­ща стой­­ност за пла­­ща­­не                                               24 480 л­в.

 

За­­бе­­леж­­­ка: По­­ра­­ди илюс­­т­­­ра­­тив­­­на­­та цел пред­­с­­­та­­вя­­ме ма­­ке­­та в сък­­­ра­­тен вид, из­­­чис­­­тен от за­­ко­­но­­ус­­­та­­но­­ве­­ни­­те фор­­­мал­­­ни рек­­­ви­­зи­­ти на пър­­­вич­­­ни­­те до­­ку­­мен­­­ти - дан­­­ни за пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то и със­­­та­­ви­­те­­ли­­те, да­та на дъ­нъч­но­то съ­би­тие, под­­­пи­­си, мяс­­­то на със­­­та­­вя­­не и т.н.

 

Хи­по­те­за Б. Со­ли­дар­на от­го­вор­ност на по­лу­ча­те­ля за дъл­жи­мия и не­ве­не­сен да­нък от дру­го ре­гис­т­ри­ра­но ли­це при дос­тав­ка по не­па­зар­ни ус­ло­вия.

Ка­сае се за но­ва под­чер­та­но про­фис­кал­на хи­по­те­за с фак­ти­чес­ки об­ла­га­те­лен ха­рак­тер, как­ва­то ня­ма­ше в от­ме­не­ния ЗДДС. Уре­де­на е в чл. 177 от ЗДДС. Пред­пос­тав­ки­те за при­ла­га­не на та­зи спе­ци­фич­на хи­по­те­за за со­ли­дар­на да­нъч­на от­го­вор­ност от ре­гис­т­ри­ра­но ли­це -по­лу­ча­тел на дос­тав­ка за не­вне­сен да­нък от дос­тав­чи­ка са след­ни­те:

  а) ре­гис­т­ри­ра­но ли­це по­лу­ча­тел е пол­з­ва­ло да­нъ­чен кре­дит за да­нък по об­ла­га­е­ма дос­тав­ка, из­вър­ше­на от дру­го ли­це - дос­тав­чик;

  б) дос­тав­чи­кът не е вне­съл дъл­жи­мия да­нък по дос­тав­ка­та;

  в) об­ла­га­е­ма­та дос­тав­ка е по це­на, зна­чи­тел­но от­ли­ча­ва­ща се от па­зар­на­та;

  г) ре­гис­т­ри­ра­но­то ли­це-по­лу­ча­тел е зна­е­ло или е би­ло длъж­но да знае, че на­чис­ле­ният му да­нък ня­ма да бъ­де вне­сен от дос­тав­чи­ка и то­ва е до­ка­за­но от ре­ви­зи­ра­щия ор­ган по ре­да на чл. 117-120 от ДОПК.

 

 

Практики на НАП