13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Продажби при отклонение от пазарните условия. Данъчно третиране по ЗКПО

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

 

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Теодоси Георгиев

 

дипломиран експерт-счетоводител

 

 

 

Про­­даж­­­би при от­­к­­­ло­­не­­ние

от па­­зар­­­ни­­те ус­­­ло­­вия

 

1. Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не по ЗКПО

 

При осъ­­щес­­т­­­вя­­ва­­не на сдел­­­ки, ко­и­то оказ­ват вли­я­ние вър­ху да­нъч­ния фи­нан­сов ре­зул­тат ЗКПО пре­­д­виж­­­да в част IІ-ва,  гла­­ва чет­вър­та  - “Пре­­дот­­в­­­ра­­тя­­ва­­не на от­­к­­­ло­­не­­ни­­е­то от да­­нъч­­­но об­­­ла­­га­­не”, оп­­­ре­­де­­ля­­не­­то на дъл­­­жи­­мия да­­нък по то­­зи за­­кон да се из­­­вър­­ш­­­ва, ка­­то фи­­нан­­­со­­ви­ят ре­­зул­­­тат пре­­ди да­­нъч­­­но пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не се уве­­ли­­ча­­ва със су­­ми­­те, про­­из­­­ти­­ча­­щи от те­­зи тър­­­гов­­с­­­ки или фи­­нан­­­со­­ви вза­­и­­мо­­от­­­но­­ше­­ния или сдел­­­ки. Кор­­­по­­ра­­тив­­­ни­­ят за­­кон рег­ла­мен­ти­ра да­­нъч­­­но ре­­гу­­ли­­ра­­не при из­­­вър­­ш­­­ва­­не­­то на сдел­­­ки за пре­д­­ос­­­та­­вя­­не на сто­­ки и ус­­­лу­­ги по це­­ни, ко­­и­­то не съ­­от­­­вет­­с­­т­­­ват на тех­­­ни­­те па­­зар­­­ни це­­ни към мо­­мен­­­та на осъ­­щес­­т­­­вя­­ва­­не на тран­­­зак­­­ци­­и­­те. Та­­ки­­ва сдел­­­ки, осо­­бе­­но из­­­вър­­­ше­­ни меж­­­ду свър­­­за­­ни ли­­ца, не след­­­ва да се взе­­мат пред­­­вид при оп­­­ре­­де­­ля­­не­­то на да­нъч­ния фи­нан­сов ре­зул­тат, ко­­га­­то са из­­­вър­­­ше­­ни с цел из­­­бяг­­­ва­­не на да­­нъч­­­но об­­­ла­­га­­не. Пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не в уве­­ли­­че­­ние ще се из­­­вър­ш­и при из­­­гот­­­вя­­не­­то на го­­диш­­­на­­та да­­нъч­­­на дек­­­ла­­ра­­ция или при пос­лед­ва­ща да­нъч­на ре­ви­зия.

Дейс­т­ва­щи­ят кор­по­ра­ти­вен за­кон рег­ла­мен­ти­ра три хи­по­те­зи за от­к­ло­не­ние от да­нъч­но об­ла­га­не:

сдел­ки меж­ду свър­за­ни ли­ца, ко­и­то во­дят до от­к­ло­не­ние от да­нъч­но об­ла­га­не, т.е. до на­мя­ля­ва­не на да­нъч­на­та ос­но­ва. Ор­га­ни­те на НАП мо­гат да я оп­ре­де­лят при ус­ло­вия, ко­и­то би­ха въз­ник­на­ли при оби­чай­ни сдел­ки меж­ду нес­вър­за­ни ли­ца;

сдел­ки меж­ду нес­вър­за­ни ли­ца, во­де­щи до от­к­ло­не­ние от да­нъч­но об­ла­га­не. Оп­ре­де­ле­ни са следните ня­кол­ко кон­к­рет­ни слу­чая, ко­и­то се счи­тат за от­к­лоне­ние от да­нъч­ното об­ла­га­не: зна­чи­тел­но пре­ви­ша­ва­не на раз­хо­ди­те за су­ро­ви­ни и ма­те­ри­а­ли над оби­чай­ни­те за съ­от­вет­на­та дей­ност (по то­зи на­чин се да­ва въз­мож­ност ор­га­нът по при­хо­ди­те да из­с­лед­ва фи­зи­чес­ки­те обе­ми на раз­хо­ди­те с цел до­каз­ва­не на от­к­ло­не­ние от да­нъч­но об­ла­га­не);

без­въз­мез­д­но пре­дос­та­ве­ни за­е­ми или дру­ги ак­ти­ви;

по­лу­ча­ва­не или пре­дос­та­вя­не на кредити с лих­ва, раз­лич­на от па­зар­на­та лих­ва към мо­мен­та на сдел­ка­та;

зап­ла­ща­не на въз­наг­раж­де­ния или обез­ще­те­ния за ус­лу­ги без да са ре­ал­но из­вър­ше­ни (фик­тив­ни сдел­ки);

по от­но­ше­ние на тран­с­фе­ри­те, свър­за­ни с мяс­то на сто­пан­с­ка дей­ност из­вън стра­на­та на мес­т­но да­нъч­но за­дъл­же­но ли­це, се при­ла­гат го­ре­по­со­че­ни­те пра­ви­ла за пре­дот­в­ра­тя­ва­не на от­к­ло­не­нието от да­нъч­ното об­ла­га­не.

 

 

Във връзка с прилагането на тази част от ЗКПО следва да се имат предвид дефинициите за “свързани лица” и “пазарна цена”, дадени с параграф 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, които препращат към параграф 1, т. 3 и 8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Практики на НАП