09 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Липси и брак на дълготрайни и краткотрайни активи. Данъчно третиране по ЗДДС

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

 

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Бойко Костов

дипломиран експерт-счетоводител

липси И БРАК на дъл­гот­рай­ни

 

и крат­котрайни ак­ти­ви 

Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не по ЗДДС

 

Уред­­­ба­­та на то­­зи въп­­­рос е рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра­­на в раз­по­ред­ба­та на чл.79, ал. 3 от ЗДДС, на­ре­че­на „ко­рек­ция на пол­з­ван да­нъ­чен кре­дит”. Пра­ви­ло­то гла­си, че “Ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­но ли­­це, ко­­е­­то из­ця­ло или час­тич­но  е прис­­­пад­­­на­­ло да­­нъ­­чен кре­­дит за про­­из­­­ве­­де­­ни, за­­ку­­пе­­ни, при­­до­­би­­ти или вне­се­ни от не­­го сто­­ки, при уни­що­жа­ва­не, ус­­­та­­но­­вя­­ва­­не на лип­­­си или при бра­­ку­­ва­­не на сто­­ки­­те на­­чис­­­ля­­ва и дъл­­­жи да­­нък в раз­­­мер на прис­­­пад­­­на­­тия да­­нъ­­чен кре­­дит”. Съ­щев­ре­мен­но чл. 5, ал.1 от ЗДДС де­­фи­­ни­­ра по­­ня­­ти­­е­­то сто­­ка ка­­то “вся­­ка дви­­жи­­ма и нед­­­ви­­жи­­ма вещ, вклю­чи­тел­но елек­т­ри­чес­ка енер­гия, газ, во­да, топ­лин­на или хла­дил­на енер­гия и дру­ги по­доб­ни, как­то и стан­дар­т­ния соф­ту­ер”. В то­­зи сми­­съл важ­но е да по­яс­ним, че по­ня­ти­е­то сто­ка по ЗДДС има мно­го по-ши­рок об­х­ват от съ­що­то сче­то­вод­но по­ня­тие, свър­за­но с от­чет­ни­те обек­ти по смет­ка „Сто­ки”. Ос­вен всич­ки крат­кот­рай­ни ма­те­ри­ал­ни за­па­си в об­х­ва­та на по­ня­ти­е­то сто­ка по ЗДДС по­па­дат и дъл­­­гот­­­рай­­ни­­те ма­­те­­ри­­ал­­­ни ак­­­ти­­ви, по­ра­ди ко­е­то и ци­ти­ра­на­та хи­по­те­за за ко­рек­ция на пол­з­ва­ния да­нъ­чен кре­дит е при­­ло­­жи­ма и за тях, до­­кол­­­ко­­то ня­­ма из­­­рич­­­но пред­­­ви­­де­­ни из­­к­­­лю­­че­­ния, ко­мен­ти­ра­ни по-на­та­тък. В прак­ти­ка­та въп­рос­на­та да­нъч­на хи­по­те­за е на­­ри­­ча­­на по раз­­­лич­­­ни на­­чи­­ни - “ко­­рек­­­ция на пол­з­ва­ния да­­нъче­н кре­­дит”, “об­­­ла­­га­­не на бра­­ка и лип­­­си­­те с ДДС”, “въз­­с­­­та­­но­­вя­­ва­­не на да­­нъ­­чен кре­­дит при брак и лип­­­си”. С по­­мощ­­­та на да­­нъч­­­на­­та и съ­­деб­­­на­­та прак­­­ти­­ка ще се опи­­та­­ме да ра­­зяс­­­ним ос­­­нов­­­ни­­те по­­ло­­же­­ния и ка­­зу­­си по при­­ла­­га­­не на пра­­ви­­ло­­то.

А. Пред­­­пос­­­тав­­­ки за ко­рек­ция на прис­пад­на­тия да­нъ­чен кре­дит

 

Ци­­ти­­ра­­ни­ят текст на чл. 79, ал. 3 от за­ко­на яс­­­но оп­­­ре­­де­­ля две­­те ку­­му­­ла­­тив­­­ни пред­­­пос­­­тав­­­ки за ко­­рек­­­ция на да­­нъ­­чен кре­­дит, а имен­­­но:

а) прис­­­па­­да­­не от ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­но ли­­це на да­­нъ­­чен кре­­дит за при­­до­­би­­ти от не­­го сто­­ки;

б) пос­­­лед­­­ва­­що бра­­ку­­ва­­не или лип­­­са на сто­­ки­­те.

До­­ка­­то пър­­­ва­­та пред­­­пос­­­тав­­­ка не по­­раж­­­да ни­­как­­­ви зат­­­руд­­­не­­ния при ме­­то­­ди­­чес­­­ко­­то й де­­фи­­ни­­ра­­не и прак­­­ти­­чес­­­ко при­­ла­­га­­не, не ви­­на­­ги е дос­­­та­­тъч­­­но ясен въп­­­ро­­сът що е брак и лип­­­са на сто­­ки. За пос­­­лед­­­но­­то доп­­­ри­­на­­ся фак­­­тът, че да­­нъч­­­ни­ят за­­кон не да­­ва ле­­гал­­­на де­­фи­­ни­­ция на те­­зи по­­ня­­тия. Без да се от­­к­­­ло­­ня­­ва­­ме в те­­о­­ре­­тич­­­ни раз­­­съж­­­де­­ния ще пред­­с­­­та­­вим въз­­п­­­ри­­е­­то­­то съ­­деб­­­но тъл­­­ку­­ва­­не на ня­­кои спе­­ци­­фич­­­ни сто­­пан­­с­­­ки ка­­зу­­си, съ­­от­­­но­­си­­ми към пра­­ви­­ло­­то по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС:

 

“Скрит брак”

Ка­­сае се за хи­­по­­те­­за­­та, при ко­­я­­то да­­нъч­­­ни­­те ор­­­га­­ни ус­­­та­­но­­вя­­ват фак­­­ти­­чес­­­ко на­­ли­­чие на брак, кой­­то е не­­до­­ку­­мен­­­ти­­ран и не­­ос­­­че­­то­­во­­ден. Ус­­­та­­но­­вя­­ва­­не­­то мо­­же да е с ин­­­вен­­­та­­ри­­за­­ция, ана­­лиз на ма­­те­­ри­­ал­­­ни смет­­­ки, ек­­с­­­пер­­­ти­­за на ве­­щи ли­­ца и т.н., из­­­вър­­­ше­­ни в рам­­­ки­­те на да­­нъч­­­на про­­вер­­­ка или ре­­ви­­зия. При до­­каз­­­ва­­не на та­­къв брак да­­нъч­­­ни­­те ор­­­га­­ни при­­ла­­гат слу­­жеб­­­но хи­­по­­те­­за­­та на чл. 79, ал. 3 от за­ко­на.

 

За­­мя­­на на про­­да­­де­­на не­­ка­­чес­­т­­­ве­­на или де­­фек­­­ти­­ра­­ла сто­­ка

Съ­­що пред­­с­­­тав­­­ля­­ва брак. Ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­но­­то ли­­це след­­­ва да из­вър­ши ко­рек­ция на пол­­з­­­ва­­ния да­­нъ­­чен кре­­дит.

 

Краж­­­ба на сто­­ка

Тре­­ти­­ра се в прак­­­ти­­ка­­та ка­­то лип­­­са, въп­­­ре­­ки че в те­­о­­ри­­я­­та на фи­­нан­­­со­­во­­то пра­­во лип­­­са­­та се де­­фи­­ни­­ра по-тяс­­­но - ка­­то със­­­то­­я­­ние на не­­из­­­вес­­т­­­ност, “не­­от­­­чет­­­ност” на ак­­­ти­­ва, то­­ест не­­въз­­­мож­­­ност на ма­­те­­ри­­ал­­­но-от­­­го­­вор­­­но­­то ли­­це да от­­­че­­те за­­чис­­­ле­­ния му ак­­­тив по­­ра­­ди не­­из­­­вес­­т­­­ност как­­­во е ста­­на­­ло с не­­го. При краж­­­ба на сто­­ки се при­­ла­­га пра­­ви­­ло­­то на чл. 79, ал. 3 за ко­­рек­­­ция на да­­нъч­­­ния кре­­дит, пол­­з­­­ван при при­­до­­би­­ва­­не­­то им.

 

Б. Пе­ри­од за из­вър­ш­ва­не на ко­рек­ци­я­та

 

Пред­ви­де­на е яс­на за­ко­но­ва нор­ма (ал. 4 на чл. 79 от за­ко­на) пред­пис­ва­ща ко­рек­ци­я­та да се из­вър­ши в да­нъч­ния пе­ри­од, през кой­то са въз­ник­на­ли ко­рек­ци­он­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва - бра­ку­ва­не или ус­та­но­вя­ва­не на лип­са.

Фор­­­му­­ли­­ров­­­ката на ос­нов­но­то ко­рек­ци­он­но пра­ви­ло по чл.79, ал.3  оба­­че съ­­дър­­­жа важ­но раз­­­ли­­чие по от­­­но­­ше­­ние пе­ри­о­да, в кой­то  след­ва да се из­вър­ши ко­рек­ци­я­та при лип­са или брак, ко­­га­­то съ­­щи­­те са ус­­­та­­но­­ве­­ни при да­­нъч­­­на ре­­ви­­зия. При хи­­по­­те­­за­­та лип­­­са, ус­­­та­­но­­ве­­на от да­­нъч­­­ния ор­­­ган, фор­­­му­­ли­­ров­­­ка­­та ед­­­ноз­­­нач­­­но оп­­­ре­­де­­ля, че мо­­мен­­­тът на на­­чис­­­ля­­ва­­не­­то е то­­зи на ус­­­та­­но­­вя­­ва­­не на лип­­­са­­та - то­­ест ня­­ма връ­­ща­­не на то­­зи мо­­мент на­­зад, ко­­га­­то лип­­­са­­та е въз­­­ник­­­на­­ла. Фор­­­му­­ли­­ров­­­ка­­та на чл. 79, ал. 3 от­­­нос­­­но бра­­ка оба­­че да­­ва въз­­­мож­­­ност на при­ход­на­та ад­­­ми­­нис­­т­­­ра­­ция да на­­чис­­­ля­­ва лих­­­ви от мо­­мен­­­та на въз­­­ник­­­ва­­не на бра­­ка, ако при из­­­вър­­ш­­­ва­­не­­то на да­­нъч­­­на­­та ре­­ви­­зи­я­ то­­зи мо­­мент мо­­же да бъ­­де пре­­циз­­­но ус­­­та­­но­­вен.

 

В. Раз­мер на да­нъч­ния кре­дит, под­ле­жащ на ко­рек­ция

 

Ако сто­ки­те с ко­и­то е нас­тъ­пи­ло ко­рек­ци­он­но съ­би­тие са крат­кот­рай­ни ак­ти­ви (ма­те­ри­ал­ни за­па­си) се ко­ри­ги­ра пъл­ният раз­мер на пол­з­ва­ния да­нъ­чен кре­дит. Ако се ка­сае за брак или лип­са на дъл­гот­рай­ни ак­ти­ви, то на ко­рек­ция под­ле­жи не пъл­ния, а ре­ду­ци­ран (на­ма­лен) раз­мер на пол­з­ва­ния да­нъ­чен кре­дит, оп­ре­де­лен по фор­му­ли­те на чл. 79, ал. 6 от за­ко­на. Съ­щи­те фор­му­ли оп­ре­де­лят въз­рас­то­ва гра­ни­ца на дъл­гот­рай­ни­те ак­ти­ви, над ко­я­то прак­ти­чес­ки не се из­вър­ш­ва ко­рек­ция – то­ва е сро­кът от 5 го­ди­ни от го­ди­на­та на пол­з­ва­не на да­нъч­ния кре­дит вклю­чи­тел­но – за дъл­гот­рай­ни­те ак­ти­ви, дви­жи­мите ве­щи и 20 го­ди­ни – за нед­ви­жи­ми­те ак­ти­ви. Съг­лас­но фор­му­ли­те по чл. 79, ал. 6 кол­ко­то по­ве­че го­ди­ни са из­ми­на­ли от пол­з­ва­не­то на да­нъч­ния кре­дит (но в рам­ки­те на въз­рас­то­ви­те гра­ни­ци), тол­ко­ва по-мал­ка част от прис­пад­на­тия да­нъ­чен кре­дит под­ле­жи на ко­рек­ция.

 

Г. До­­ку­­мен­­­ти­­ра­­не на ко­­рек­­­ци­­и­­те при брак и лип­­­си

 

То­­зи въп­­­рос е рег­­­ла­­мен­­­ти­­ран в чл. 79, ал. 4 от ЗДДС. Да­­нъ­­кът се на­­чис­­­ля­­ва с про­­то­­кол, кой­­то се от­­­ра­­зя­­ва в днев­­­ни­­ка за про­­даж­­­би­­те и в справ­­­ка­­та-дек­­­ла­­ра­­ция за съ­­от­­­вет­­­ния да­нъ­чен пе­­ри­­од, през кой­то са въз­ник­на­ли ко­рек­ци­он­ни­те об­с­то­я­тел­с­т­ва. Про­­то­­ко­­лът след­­­ва да от­го­ва­ря на изис­к­ва­ни­я­та на чл. 66 от ППЗДДС.

 

Д. Из­­к­­­лю­­че­­ния от пра­­ви­­ло­­то за ко­­рек­­­ция на да­­нъ­­чен кре­­дит при брак и лип­­­си на сто­­ки

 

Али­­нея 2 на чл. 80 от за­ко­на из­­б­­­ро­­я­­ва след­­­ни­­те из­­к­­­лю­­че­­ния от пра­­ви­­лото за из­­­вър­­ш­­­ва­­не на ко­­рек­­­ции при брак и лип­­­си на сто­­ки:

а) уни­що­жа­ва­не, лип­­­си и брак в ус­­­ло­­ви­­я­­та на неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла;

б) уни­що­жа­ва­не, лип­­­си и брак, при­чи­не­ни от ава­рии и ка­тас­т­ро­фи, за ко­и­то ли­це­то ня­ма ви­на

в) уни­що­жа­ва­не на ак­циз­ни сто­ки под ад­ми­нис­т­ра­ти­вен кон­т­рол  по ре­да на За­ко­на за ак­ци­зи­те и да­нъч­ни­те скла­до­ве

г) лип­­­си, дъл­­­жа­­щи се на ес­­­тес­­т­­­ве­­ни фи­­ри в нор­­­ма­­тив­­­но­­ус­­­та­­но­­ве­­ни­­те раз­­­ме­­ри;

д) тех­­­но­­ло­­ги­­чен брак;

е) брак на дъл­­­гот­­­рай­­ни ма­­те­­ри­­ал­­­ни ак­­­ти­­ви с ба­­лан­­­со­­ва стой­­ност под 10% от от­­­чет­­­на­­та им стой­­ност към да­­та­­та на бра­­ку­­ва­­не­­то им;

ж) брак по­ра­ди из­ти­ча­не сро­ка на год­ност, оп­ре­де­лен с нор­ма­ти­вен акт.

 

От гор­ни­те из­к­лю­че­ния те­зи по т.”б”  и т.”ж” не бя­ха рег­ла­мен­ти­ра­ни в ста­рия ЗДДС, по­ра­ди ко­е­то мо­же да се нап­ра­ви из­во­дът, че те пред­с­тав­ля­ват но­ви, бла­гоп­ри­ят­ни хи­по­те­зи на из­к­лю­че­ни­я­та за ко­рек­ция на да­нъ­чен кре­дит при брак и лип­си. По-на­та­тък ко­мен­ти­ра­ме с прак­ти­чес­ка на­со­че­ност най-проб­лем­ни­те ка­зу­си от из­к­лю­че­ни­я­та за ко­рек­ции по чл. 80, ал. 2 от за­ко­на: 

 

1. Лип­­­си и брак в ус­­­ло­­ви­­я­­та на неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла

 

Неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма­­та си­­ла е прав­­­на ка­­те­­го­­рия, ко­­я­­то сче­­то­­во­­ди­­те­­ли­­те и фи­­нан­­­сис­­­ти­­те е по­­лез­­­но да поз­­­на­­ват по­­ра­­ди зна­­чи­­мо­­то й при­­ло­­же­­ние в да­­нъч­­­на­­та те­­о­­рия и прак­­­ти­­ка. Ле­­гал­­­на­­та при­ло­жи­ма в да­нъч­ния ка­зус де­­фи­­ни­­ция на неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма­­та си­­ла е да­­де­­на в чл. 306, ал. 2 от Тър­­­гов­­с­­­кия за­­кон, кой­то оп­ре­де­ля „неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма­­та си­­ла” ка­­то неп­­­ред­­­ви­­ди­­мо или неп­­­ре­­дот­­в­­­ра­­ти­­мо съ­­би­­тие от из­­­вън­­­ре­­ден ха­­рак­­­тер. Съ­­дър­­­жа­­тел­­­ни­­те еле­­мен­­­ти на де­­фи­­ни­­ци­­я­­та са след­­­ни­­те:

- неп­­­ред­­­ви­­ди­­мо съ­­би­­тие - събитие, ко­­е­­то да­­нъч­­­ни­ят су­­бект не е пред­­­ви­­дил и не е бил длъ­­жен да пред­­­ви­­ди;

- неп­­­ре­­дот­­в­­­ра­­ти­­мо съ­­би­­тие - ко­­е­­то не би мог­­­ло да се пре­­дот­­-в­­­ра­­ти с въз­­­мож­­­ни­­те ох­­­ра­­ни­­тел­­­ни мер­­­ки и гри­­жи;

- из­­­вън­­­ред­­­но съ­­би­­тие - про­­я­­вя­­ва се слу­­чай­­но, не­­о­­би­­чай­­но.

 

Неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла мо­­гат да бъ­­дат при­­род­­­ни­­те бед­­с­­т­­­вия и ано­­ма­­лии, про­­из­­­вод­­с­­т­­­ве­­ни­­те ава­­рии, тран­­с­­­пор­­т­­­ни­­те ка­­тас­­т­­­ро­­фи, стач­­­ки­­те, по­­ли­­ти­­чес­­­ки­­те кри­­зи, вой­­ни­­те, те­­ро­­рис­­­тич­­­ни­­те ак­­­то­­ве и т.н. На­­ли­­чи­­е­­то или не на неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла се пре­­це­­ня­­ва за все­­ки един от­­­де­­лен слу­­чай чрез ана­­лиз на фак­­­ти­­чес­­­ки­­те об­­с­­­то­­я­­тел­­с­­т­­­ва и съ­­от­­­на­­ся­­не­­то им към еле­­мен­­­ти­­те на неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма­­та си­­ла. Да­­де­­но съ­­би­­тие мо­­же да е неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла за един да­­нъ­­чен су­­бект, но за друг су­­бект да не е. Нап­­­ри­­мер про­­из­­­вод­­с­­т­­­ве­­на ава­­рия в ед­­­но пред­­п­­­ри­­я­­тие обик­­­но­­ве­­но не е неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла за не­­го, но е неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла за не­­гов кон­­т­­­ра­­гент, съх­­­ра­­ня­­ващ свои сто­­ки в пър­­­во­­то пред­­п­­­ри­­я­­тие. Доб­­­ре би би­­ло при все­­ки зна­­чим слу­­чай на брак или лип­­­си, при­­чи­­не­­ни от из­­­вън­­­ред­­­но съ­­би­­тие, да се по­­тър­­­си юри­­ди­­чес­­­ка кон­­­сул­­­та­­ция за ква­­ли­­фи­­ци­­ра­­не­­то му или не ка­­то неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла по сми­­съ­­ла на Тър­­­гов­­с­­­кия за­­кон.

За улес­­­ня­­ва­­не ори­­ен­­­та­­ци­­я­­та на сче­­то­­во­­ди­­те­­ли­­те в слож­­­на­­та прав­­­на ма­­те­­рия на неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма­­та си­­ла ще пред­­с­­­та­­вим два­­та най-ха­­рак­­­тер­­­ни ка­­зу­­са на сто­­пан­­с­­­ки си­­ту­­а­­ции, свър­­­за­­ни с брак и лип­­­си в ус­­­ло­­ви­­я­­та на неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла. Ка­­зу­­си­­те са обоб­­­ще­­ни от съ­­деб­­­на­­та прак­­­ти­­ка на Вър­­­хов­­­ния ад­­­ми­­нис­­т­­­ра­­ти­­вен съд (ВАС):

 

Краж­­­ба

 

Съ­­деб­­­на­­та прак­­­ти­­ка не при­­е­­ма краж­­­ба­­та за неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла. Ос­­­нов­­­ни­­ят ар­­­гу­­мент е, че краж­­­ба­­та е ре­­зул­­­тат и на не­­дос­­­та­­тъч­­­на сто­­пан­­с­­­ка гри­­жа за опаз­­­ва­­не на ак­­­ти­­ви­­те на пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то.

 

При­­род­­­ни бед­­с­­т­­­вия и ано­­ма­­лии

 

Ос­­­нов­­­ни­­ят спо­­рен проб­­­лем меж­­­ду да­­нъч­­­но за­­дъл­­­же­­ни­­те ли­­ца и да­­нъч­­­ни­­те ор­­­га­­ни е на­­чи­­нът за до­­каз­­­ва­­не на нас­­­тъп­­­ва­­не­­то на при­­род­­­но бед­­с­­т­­­вие. Да­­нъч­­­на­­та ад­­­ми­­нис­­т­­­ра­­ция се при­­дър­­­жа към прак­­­ти­­ка­­та да приз­­­на­­ва дейс­­т­­­ви­­е­­то за при­­род­­­но бед­­с­­т­­­вие, са­­мо ако то е обя­­ве­­но за та­­ко­­ва по ре­­да на Пра­­вил­­­ни­­ка за ор­­­га­­ни­­за­­ция и дей­­ност­­­та по пре­­дот­­в­­­ра­­тя­­ва­­не и лик­­­ви­­ди­­ра­­не на пос­­­лед­­с­­т­­­вия от бед­­с­­т­­­вия, ава­­рии и ка­­тас­­т­­­ро­­фи. Ар­­­гу­­мент за та­­ка при­­е­­та­­та да­­нъч­­­на прак­­­ти­­ка е фак­­­тът, че един­­с­­т­­­ве­­на­­та ле­­гал­­­на де­­фи­­ни­­ция за при­­род­­­но бед­­с­­т­­­вие е да­­де­­на в по­­со­­че­­ния пра­­вил­­­ник, кой­­то е нор­­­ма­­ти­­вен акт по граж­­­дан­­с­­­ка­­та за­­щи­­та. Съ­­деб­­­на­­та прак­­­ти­­ка оба­­че ре­­ша­­ва въп­­­ро­­са ре­­зон­­­но. Тя при­­е­­ма, че за це­­ли­­те на да­­нъч­­­но­­то об­­­ла­­га­­не съ­­дър­­­жа­­ни­­е­­то на по­­ня­­ти­­е­­то неп­­­ре­­о­­до­­ли­­ма си­­ла се из­­в­­­ли­­ча от Тър­­­гов­­с­­­кия за­­кон, а не от под­­­за­­ко­­но­­ви ак­­­то­­ве, уреж­­­да­­щи дру­­га ма­­те­­рия. При брак и лип­­­си в ре­­зул­­­тат на при­­род­­­ни бед­­с­­т­­­вия и ано­­ма­­лии те­­зи съ­­би­­тия мо­­гат да бъ­­дат до­­каз­­­ва­­ни от пред­­п­­­ри­­я­­ти­­я­­та по след­­­ни­­те на­­чи­­ни (из­­б­­­ро­­я­­ва­­не­­то по-до­­лу е не­­из­­­чер­­­па­­тел­­­но):

офи­­ци­­ал­­­ни справ­­­ки от ме­­те­­о­­ро­­ло­­гич­­­ни­­те служ­­­би;

удос­­­то­­ве­­ри­­тел­­­ни до­­ку­­мен­­­ти от ор­­­га­­ни­­те на граж­­­дан­­­с­ка­­та за­­щи­­та;

кон­­с­­­та­­тив­­­ни про­­то­­ко­­ли на ко­­ми­­сии с учас­­­ти­­е­­то на длъж­­­нос­­т­­­ни ли­­ца от - кмет­­с­­т­­­ва, на­­уч­­­ни зве­­на, ми­­нис­­­тер­­с­­т­­­во­­то на зе­­ме­­де­­ли­­е­­то, про­­ти­­во­­по­­жар­­­ни­­те служ­­­би, служ­­­би за рас­­­ти­­тел­­­на за­­щи­­та, ве­­те­­ри­­нар­­­но-са­­ни­­тар­­­ни­­те ор­­­га­­ни и дру­­ги ком­­­пе­­тен­­­ти ор­­­га­­ни и ли­­ца;

 

2. Лип­­­си, дъл­­­жа­­щи се на ес­­­тес­­т­­­ве­­ни фи­­ри в нор­ма­тив­но­ус­та­но­ве­ни­те раз­ме­ри.

 

Сче­­то­­вод­­­на­­та ко­ле­гия поз­­­на­­ва ма­­те­­ри­­я­­та за ес­­­тес­­т­­­ве­­ни­­те фи­­ри. За­­то­­ва са­­мо ще мар­­­ки­­ра­­ме ос­­­нов­­­ни­­те мо­­мен­­­ти по нея:

пре­­дел­­­ни­­те нор­­­ми за ес­­­тес­­т­­­ве­­ни­­те фи­­ри са рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра­­ни в три таб­­­ли­­ци към На­­ред­­­ба №13а-10403 от 1969 г. за пре­­дел­­­ни­­те раз­­­ме­­ри на ес­­­тес­­т­­­ве­­ни­­те фи­­ри, бра­­ка и лип­­­си­­те на сто­­ко­­во-ма­­те­­ри­­ал­­­ни цен­­­нос­­­ти при съх­­­ра­­ня­­ва­­не­­то и тран­­с­­­пор­­­ти­­ра­­не­­то им (по-следни изменения и допълнения, публикувани в ДВ, бр. 41 от 22.05.2007 г.);

це­­ле­­съ­­об­­­раз­­­но е от глед­­­на точ­­­ка на вът­­­реш­­­ния кон­­т­­­рол вся­­ко пред­­п­­­ри­­я­­тие, бо­­ра­­ве­­що с ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си, под­­­ло­­же­­ни на фи­­ри, да из­­­пол­­з­­­ва фир­­­ме­­ни нор­­­ма­­ти­­ви, съ­­об­­­ра­­зе­­ни с кон­­к­­­рет­­­ни­­те ус­­­ло­­ви­я­ в не­­го за съх­­­ра­­ня­­ва­­не и тран­­с­­­пор­­­ти­­ра­­не и съ­­щи­­те да бъ­­дат в рам­­­ки­­те на  пре­­дел­­­ни­­те раз­­­ме­­ри по На­­ред­­­ба №13а;

фи­­ри­­те се при­­ла­­гат са­­мо при ус­­­та­­но­­ве­­на лип­­­са в ре­­зул­­­тат на ин­­­вен­­­та­­ри­­за­­ция. Аб­­­со­­лют­­­но не­­ос­­­но­­ва­­тел­­­на е прак­­­ти­­ка­­та на ня­­кои пред­­п­­­ри­­я­­тия да при­­ла­­гат фи­­ри­­те “ав­­­то­­ма­­тич­­­но”, по пре­­зум­­п­­­ция - ка­­то ре­­гу­­ляр­­­но на­­чис­­­ля­­ва­­на за­­гу­­ба от лип­­­си на ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си с пос­­­то­­я­­нен нор­­­ма­­тив, а не на ба­­за кон­­с­­­та­­ти­­ра­­на фак­­­ти­­чес­­­ка лип­­­са;

фи­­ри­­те след­­­ва да се при­­ла­­гат за лип­­­си­­те след ком­­­пен­­­си­­ра­­не­­то им с ус­­­та­­но­­ве­­ни­­те из­­­ли­­шъ­­ци в ре­­зул­­­тат на ин­­­вен­­­та­­ри­­за­­ци­­я­­та;

 

Пер­­­фек­­т­­­но­­то до­­ку­­мен­­­тал­­­но до­­каз­­­ва­­не на лип­­­си, дъл­­­жа­­щи се на фи­­ри, изис­­к­­­ва да се изготви:

за­­по­­вед за фир­­­ме­­ни нор­­­ма­­ти­­ви за фи­­ри;

акт (про­­то­­кол) за из­­­вър­­­ше­­на ин­­­вен­­­та­­ри­­за­­ция;

срав­­­ни­­тел­­­на ве­­до­­мост за ре­­зул­­­та­­ти­­те от ин­­­вен­­­та­­ри­­за­­ци­­я­­та;

зак­­­лю­­че­­ние на ин­­­вен­­­та­­ри­­за­­ци­­он­­­на­­та ко­­ми­­сия, че ком­­­пен­­­си­­ра­­       ни­­те лип­­­си са ре­­зул­­­тат от фи­­ри (офор­­­ме­­но с про­­то­­кол); 

одоб­­­ре­­ние на лип­­­са­­та от фи­­ри от ръ­­ко­­во­­ди­­те­­ля (с ре­­зо­­лю­­ция или за­­по­­вед).

 

3. Тех­­­но­­ло­­ги­­чен брак и ран­­­де­­ман

 

Тех­­­но­­ло­­ги­­чен е бра­­кът в до­­пус­­­ти­­ми­­те (пре­­дел­­­ни­­те) тех­­­но­­ло­­гич­­­ни нор­­­ми. Те­­зи нор­­­ми мо­­гат да са рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра­­ни със стан­­­дар­­­ти и нор­­­ма­­ли, при­­ло­­жи­­ми за всич­­­ки пред­­п­­­ри­­я­­тия от да­­ден от­­­ра­­съл или бранш или с фир­­­ме­­ни нор­­­ма­­ти­­ви. Фир­­­ме­­ни­­те нор­­­ма­­ти­­ви за тех­­­но­­ло­­ги­­чен брак се раз­­­ра­­бот­­­ват от ком­­­пе­­тен­­т­­­ни ли­­ца и се ут­­­вър­­ж­­­да­­ват от ръ­­ко­­вод­­с­­т­­­во­­то с вът­­­реш­­­но­­фир­­­мен акт (за­­по­­вед, тех­­­но­­ло­­гич­­­на ин­­с­­т­­­рук­­­ция и т.н.). С ог­­­лед нуж­­­ди­­те на уп­­­рав­­­ле­­ни­­е­­то и да­­нъч­­­но­­то об­­­ла­­га­­не е пре­­по­­ръ­­чи­­тел­­­но сче­­то­­вод­­с­­т­­­во­­то да осъ­­щес­­т­­­вя­­ва от­­­дел­­­но от­­­чи­­та­­не и сле­­де­­не на тех­­­но­­ло­­гич­­­ния и над­­­нор­­­ме­­ния брак.

Ин­­­те­­ре­­сен е въп­­­ро­­сът за съ­­пос­­­тав­­­ка­­та меж­­­ду тех­­­но­­ло­­гич­­­ния брак и ран­­­де­­ма­­на. Раз­­­ли­­чи­­е­­то меж­­­ду тях е пре­­ди всич­­­ко в тех­­­но­­ло­­гич­­ен ас­­­пект. Ран­­­де­­ма­­нът се оп­­­ре­­де­­ля ка­­то про­­дук­­­тив­­­ност, из­­­ра­­зе­­на във фи­­зи­­чес­­­ко съ­­от­­­но­­ше­­ние на до­­би­­тия чист про­­дукт от еди­­ни­­ца су­­ро­­ви­­на. По­­доб­­­но на нор­­­ма­­тив­­­ния брак, ран­­­де­­ма­­нът се оп­­­ре­­де­­ля съ­­об­­­раз­­­но тех­­­но­­ло­­гич­­­ни­­те ус­­­ло­­вия на кон­­к­­­рет­­­но­­то про­­из­­­вод­­с­­т­­­во и се рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра с вът­­­реш­­­но­­фир­­­мен акт. По от­­­но­­ше­­ние на из­к­лю­че­ни­е­то от да­­нъч­­­но об­­­ла­­га­­не при хи­­по­­те­­за­­та на чл. 80, ал. 2, т. 4 от ЗДДС тех­­­но­­ло­­гич­­­ни­­ят брак и ран­­­де­­ма­­нът са иден­­­тич­­­ни ка­­те­­го­­рии. На ко­­рек­­­ция на да­­нъч­­­ния кре­­дит под­­­ле­­жи и пре­­раз­­­хо­­дът на су­­ро­­ви­­ни и ма­­те­­ри­­а­­ли при про­­из­­­вод­­с­­т­­­во под рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра­­ния ран­­­де­­ман.

 

4. Лип­си и брак от ава­рии и ка­тас­т­ро­фи, за ко­и­то ре­гис­т­ри­ра­но­то ли­це ня­ма ви­на

 

Как­то из­тък­нах­ме, то­ва е но­ва хи­по­те­за, ко­ри­ги­ра­ща не­ло­гич­на­та про­фис­кал­на нор­ма на ста­рия ЗДДС, ко­я­то не до­пус­ка­ше то­ва из­к­лю­че­ние от об­що­то ко­рек­ци­он­но пра­ви­ло. Фак­ти­чес­кия със­тав на та­зи бла­гоп­ри­ят­на нор­ма включ­ва два еле­мен­та (пред­пос­тав­ки):

а) нас­тъп­ва­не на лип­си или брак в пряк ре­зул­тат от ава­рии и ка­тас­т­ро­фи;

б) ре­гис­т­ри­ра­но­то ли­це мо­же да до­ка­же, че ня­ма ви­на за ава­ри­я­та или ка­тас­т­ро­фа­та.

За­ко­но­ва­та нор­ма не пред­пис­ва на­чин за до­каз­ва­не от­със­т­ви­е­то на ви­на. По­ра­ди то­ва  ре­гис­т­ри­ра­но­то ли­це мо­же да до­каз­ва та­зи пред­пос­тав­ка пред при­ход­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция с ня­кое от до­пус­ти­ми­те до­ка­за­тел­с­т­ве­ни­те сред­с­т­ва по ДОПК. Оби­чай­но и без­с­пор­но сред­с­т­во за до­каз­ва­не би­ха би­ли кон­с­та­тив­ни­те до­ку­мен­ти на офи­ци­ал­ни ор­га­ни за ка­тас­т­ро­фа­та или ава­ри­я­та.

 

5. Брак по­ра­ди из­ти­ча­не сро­ка на год­ност, оп­ре­де­лен съг­лас­но нор­ма­ти­вен акт

 

 

Но­ва бла­гоп­ри­ят­на хи­по­те­за, как­ва­то от­ме­не­ният ЗДДС не уреж­да­ше. Об­ръ­ща­ме вни­ма­ние на ус­ло­ви­е­то на та­зи хи­по­те­за – сро­кът на год­ност да е уре­ден в нор­ма­ти­вен акт. То­зи нор­ма­ти­вен акт мо­же да е за­кон или под­за­ко­нов акт - пра­вил­ник, на­ред­ба, ин­с­т­рук­ция или дър­жа­вен стан­дарт (БДС). При­ла­га­не­то на въп­рос­на­та да­нъч­на хи­по­те­за пред­по­ла­га ре­гис­т­ри­ра­но­то ли­це да до­ка­же пър­во, при­чин­на­та връз­ка меж­ду бра­ка и из­ти­ча­не­то на сро­ка на год­ност и вто­ро, рег­ле­мен­ти­ра­не­то на то­зи срок в кон­к­ре­тен нор­ма­ти­вен акт.

Практики на НАП