13 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Липси и брак на дълготрайни и краткотрайни активи. Данъчно третиране по ЗКПО

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

 

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Теодоси Георгиев

дипломиран експерт-счетоводител

 

липси И БРАК на дъл­гот­рай­ни

и крат­котрайни ак­ти­ви 

Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не по ЗКПО

 

А. Лип­си на дъл­гот­рай­ни и крат­кот­рай­ни ак­ти­ви. Брак на да­нъч­ни амор­ти­зи­ру­е­ми ак­ти­ви.

 

Кор­­­по­­ра­­тив­­­ни­­ят за­­кон с раз­по­ред­би­те на чл. 28 пред­­­виж­­­да две от­дел­ни хи­по­те­зи за да­нъч­но ре­­гу­­ли­­ра­­не на лип­си­те и бра­ка на ак­ти­ви. Те са лип­си на дъл­гот­рай­ни и крат­кот­рай­ни ак­ти­ви и лип­си и брак на ма­те­ри­ал­ни за­па­си. Ос­вен то­ва в гла­ва де­се­та “Да­нъч­ни амор­ти­зи­ру­е­ми ак­ти­ви”, са рег­ла­мен­ти­ра­ни да­нъч­ни­те про­це­ду­ри при брак на съ­щи­те.

 

а) лип­си на дъл­гот­рай­ни ак­ти­ви (да­нъч­ни амор­ти­зи­ру­е­ми ак­ти­ви).

 

Да­­нъч­­­но­­то тре­­ти­­ра­­не на от­­­че­­те­­ни­­те раз­­­хо­­ди в ре­­зул­­­тат на лип­­­си на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви по ЗКПО пред­виж­да тях­но­то пре­об­ра­зу­ва­не в уве­ли­че­ние при оп­ре­де­ля­не на да­нъч­ния фи­нан­сов ре­зул­тат ка­то да­нъч­на пос­то­ян­на раз­ли­ка по ре­да на чл. 28, ал. 1. Тук ЗКПО е пред­­­ви­­дил са­­мо ед­­­но из­­к­­­лю­­че­­ние за неп­­­ри­­ла­­га­­не­­то на та­­зи раз­­­по­­ред­­­ба и то е свър­­­за­­но с ос­­­во­­бож­­­да­­ва­­не от пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не на сче­­то­­вод­­­ния фи­­нан­­­сов ре­­зул­­­тат в слу­­чаи на лип­­­си на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви в ре­­зул­­­тат на неп­ре­о­до­ли­маси­ла. При ус­­­та­­но­­ве­­ни лип­­­си на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви ще се из­­­вър­­­ши пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не на об­­­ла­­га­­е­­мия ре­­зул­­­тат в уве­­ли­­че­­ние с ос­­­че­­то­­во­­де­­ния раз­­­ход, кой­­то след­­­ва да бъ­­де ра­­вен на не­­а­­мор­­­ти­­зи­­ра­­на­­та част на ак­­­ти­­ва (сче­­то­­вод­­­на­­та му ба­­лан­­­со­­ва стой­­ност към да­­та­­та на ре­­гис­­т­­­ри­­ра­­не на лип­­­са­­та). При лип­­­си на да­нъч­ни амор­ти­зи­ру­е­ми ак­ти­ви се пред­виж­да и пре­об­ра­зу­ва­не със сче­то­вод­на­та ба­лан­со­ва стой­ност (СБС) в уве­ли­че­ние и с да­нъч­на­та стой­ност (ДС) в на­ма­ле­ние при фор­ми­ра­не на да­нъч­ния фи­нан­сов ре­зул­тат на ос­но­ва­ние на чл. 66, ал. 1 и 2 в ре­зул­тат на от­пис­ва­не­то на ак­ти­ва от сче­то­вод­ния амор­ти­за­ци­о­нен план (САП) и да­нъч­ния амор­ти­за­ци­о­нен план (ДАП). По от­но­ше­ние на при­ла­га­не­то на те­зи раз­по­ред­би съ­що е пред­ви­де­но ед­но из­к­лю­че­ние, ко­га­то да­нъч­на­та стой­ност пре­ви­ша­ва сче­то­вод­на­та ба­лан­со­ва стой­ност. Ма­те­ма­ти­чес­ки пог­лед­на­то към да­та­та на лип­са­та от глед­на точ­ка на та­зи нор­ма мо­жем да има­ме две въз­мож­нос­ти:

 

- ДС да е рав­на или по-мал­ка от СБС;

 

При­мер: В пред­п­ри­я­тие А към 31.12. 2007 г. е ус­та­но­ве­на лип­са на да­нъ­чен амор­ти­зи­ру­ем ак­тив, ко­я­то не се дъл­жи на неп­ре­о­до­ли­ма си­ла. Дан­ни­те в САП и ДАП към да­та­та на ус­та­но­вя­ва­не на лип­сат­а са :

 

САП

ДАП

От­чет­на стой­ност (да­нъч­на амор­ти­зи­ру­е­ма стой­ност)

 

1 000 лв.

1 000 лв.

Нат­ру­па­на амор­ти­за­ция (начислена данъчна амортизация)

 

500 лв.

500 лв.

Ба­лан­со­ва стой­ност (да­нъч­на стой­ност)

500 лв.

500 лв.

 

В на­ши­я кон­к­ре­тен слу­чай  ДС = СБС. Да при­е­мем, че сче­то­вод­ни­ят фи­нан­сов ре­зул­тат на пред­п­ри­я­ти­е­то А е 100 000 лв. и то след­ва да из­вър­ши ко­рек­ции на то­зи ре­зул­тат са­мо във връз­ка с ос­че­то­во­де­на­та ка­то раз­ход от 500 лв. лип­са на да­нъч­ния амор­ти­зи­ру­ем ак­тив. 

Сче­то­во­ден фи­нан­сов ре­зул­тат                                     100 000 лв.

Да­нъч­на пос­то­ян­на раз­ли­ка по чл. 28, ал. 1                         500 лв. 

СБС в уве­ли­че­ние чл. 66, ал. 1                                              500 лв.

ДС в на­ма­ле­ние чл. 66, ал. 2                                               (500) лв.

Да­нъ­чен фи­нан­сов ре­зул­тат                                       100 500 лв.

 

- ДС да е по-го­ля­ма от СБС;

 

При­мер: В пред­п­ри­я­тие А към 31.12.2007 г. е ус­та­но­ве­на лип­са на да­нъ­чен амор­ти­зи­ру­ем ак­тив, ко­я­то не се дъл­жи на неп­ре­о­до­ли­ма си­ла. Дан­ни­те в САП и ДАП към да­та­та на ус­та­но­вя­ва­не на лип­сат­а са:

 

 

САП

ДАП

От­чет­на стой­ност (да­нъч­на амор­ти­зи­ру­е­ма стой­ност)

 

1 000 лв.

1 000 лв.

Нат­ру­па­на амор­ти­за­ция (начислена данъчна амортизация)

 

500 лв.

400 лв.

Ба­лан­со­ва стой­ност (да­нъч­на стой­ност)

500 лв.

600 лв.

 

 

Във вто­рия кон­к­ре­тен слу­чай ДС>СБС. Да при­е­мем, че сче­то­вод­ни­ят фи­нан­сов ре­зул­тат на пред­п­ри­я­ти­е­то А е 100 000 лв. и то след­ва да из­вър­ши ко­рек­ции на то­зи ре­зул­тат са­мо във връз­ка с ос­че­то­во­де­на­та ка­то раз­ход лип­са от 500 лв. на да­нъч­ния амор­ти­зи­ру­ем ак­тив. 

Сче­то­во­ден фи­нан­сов ре­зул­тат                                      100 000 лв.

Да­нъч­на пос­то­ян­на раз­ли­ка по чл. 28, ал. 1                          500 лв. 

Да­нъ­чен фи­нан­сов ре­зул­тат                                             100 500 лв.

          

Не се из­вър­ш­ва пре­об­ра­зу­ва­не със СБС в уве­ли­че­ние по чл. 66, ал. 1 и с ДС в на­ма­ле­ние по чл. 66, ал. 2, тъй ка­то ДС>СБС, а то­ва по­па­да в пред­ви­де­но­то из­к­лю­че­ние на чл. 66, ал. 3, т. 1.

Зак­­­лю­­че­­ни­­е­­то, ко­­е­­то мо­­же да се нап­­­ра­­ви, е, че лип­­­си­­те на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви са да­­нъч­­­но неп­­­риз­­­нат раз­­­ход. Ос­вен то­ва но­ви­ят да­нъ­чен ре­жим пред­виж­да из­вър­ше­ни­те ко­рек­ции на пол­з­ва­ния да­нъ­чен кре­дит по ре­да на чл. 79, ал. 3, кой­то се от­чи­та ка­то раз­ход съ­що да не се приз­на­ва за да­нъч­ни це­ли и да се пре­об­ра­зу­ва в уве­ли­че­ние при фор­ми­ра­не на да­нъч­ния фи­нан­сов ре­зул­тат. Не се приз­на­ват за да­нъч­ни це­ли и ос­че­то­во­де­ни­те пос­лед­ва­щи раз­хо­ди, от­че­те­ни по по­вод взе­ма­не, ко­е­то е въз­ник­на­ло по по­вод лип­си и брак на ак­ти­ви (дъл­гот­рай­ни, крат­кот­рай­ни в т.ч. и ма­те­ри­ал­ни за­па­си). То­ва оз­на­ча­ва, че то­зи кон­к­ре­тен вид взе­ма­ния по лип­си и на­че­ти са пос­то­ян­на да­нъч­на раз­ли­ка и не по­па­дат в об­щия ре­жим за да­нъч­но ре­гу­ли­ра­не на ос­та­на­ли­те взе­ма­ния, ко­и­то имат ха­рак­тер на да­нъч­ни вре­мен­ни раз­ли­ки и мо­гат при оп­ре­де­ле­ни ус­ло­вия да бъ­дат да­нъч­но приз­нат раз­ход в го­ди­на­та на тях­но­то об­рат­но про­яв­ле­ние.

Кор­­­по­­ра­­тив­­­ни­­ят за­­кон поз­­­во­­ля­­ва в слу­­чай на лип­­­си на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви да бъ­­де из­­­вър­­­ше­­но ком­­­пен­­­си­­ра­­не в на­­ма­­ле­­ние на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат по ре­­да на чл. 29, ако пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то ре­­а­­ли­­зи­­ра при­­хо­­ди, свър­­­за­­ни с то­­ва съ­­би­­тие. Те мо­­гат да бъ­­дат факт при въз­­с­­­та­­но­­вя­­не на су­­ми от тре­­ти ли­­ца, свър­­­за­­ни с лип­­­си­­те на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви (зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­ни обез­­­ще­­те­­ния или дру­­ги слу­­чаи на въз­­с­­­та­­но­­ве­­ни лип­­­си от стра­­на на МОЛ).

 

б) брак на дъл­гот­рай­ни ак­ти­ви (да­нъч­ни амор­ти­зи­ру­е­ми ак­ти­ви).

 

За раз­­­ли­­ка от иден­­­тич­­­но­­то да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не на лип­си­те на дъл­гот­рай­ни ак­ти­ви и на лип­­­си­­те и бра­­ка на ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си, сто­­пан­­с­­­ки­­те опе­­ра­­ции, свър­­­за­­ни с бра­­ку­­ва­­не­­то на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви, имат раз­­­ли­­чен да­­нъ­­чен ре­­жим. При бра­­ку­­ва­­не на та­­ки­­ва ак­­­ти­­ви те след­­­ва да се от­­­пи­­шат от сче­­то­­вод­­­ния амор­­­ти­­за­­ци­­о­­нен план. От­­­че­­те­­ни­­те раз­­­хо­­ди след­­­ва да бъ­­дат рав­­­ни на сче­­то­­вод­­­на­­та ба­­лан­­­со­­ва стой­­ност към да­­та­­та на ос­­­че­­то­­во­­дя­­ва­­не на то­­ва съ­­би­­тие. То­­га­­ва за тях се при­­ла­­га об­­­ща­­та хи­­по­­те­­за за пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не в уве­­ли­­че­­ние на об­­­ла­­га­­е­­мия ре­­зул­­­тат със сче­­то­­вод­­­на­­та ба­­лан­­­со­­ва стой­­ност, пред­­­ви­­де­­на в чл. 66, ал.1. За да­­нъч­­­ни це­­ли раз­­­хо­­дът се приз­­­на­­ва по пъ­­тя на про­­дъл­­­жа­­ва­­що­­то на­­чис­­­ля­­ва­­не на да­­нъч­­­ни амор­­­ти­­за­­ции, тъй ка­­то да­­нъч­­­на­­та стой­­ност на бра­­ку­­ва­­ни­­те ак­­­ти­­ви не се по­­соч­­­ва в на­­ма­­ле­­ние на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат при не­го­во­то пре­об­ра­зу­ва­не за да­нъч­ни це­ли. Бра­­ку­­ва­­ни­­те дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви не се от­­­пис­­­ват от да­­нъч­­­ния амор­­­ти­­за­­ци­­о­­нен план на ос­­­но­­ва­­ние пред­­­ви­­де­­но­­то из­­к­­­лю­­че­­ние на чл. 60, ал. 3, т. 1. Раз­­­по­­ред­бите на чл. 60, ал. 1 и ал. 4 изис­к­ват в слу­­ча­­и­­те на брак на амор­­­ти­­зи­­ру­­е­­ми ак­­­ти­­ви те да се от­­­пи­­шат от да­­нъч­­­ния амор­­­ти­­за­­ци­­о­­нен план, са­­мо ко­­га­­то да­­нъч­­­на­­та им стой­­ност ста­­не ну­­ле­­ва ве­­ли­­чи­­на, т.е. след 100%-то им амор­­­ти­­зи­­ра­­не за да­­нъч­­­ни це­­ли. 

Зак­­­лю­­че­­ни­­е­­то, ко­е­то мо­же да се нап­ра­ви, е, че при брак на дъл­­­гот­­­рай­­ни ак­­­ти­­ви има­­ме да­­нъч­­­но приз­­­нат раз­­­ход по пъ­­тя на на­­чис­­­ля­­ва­­не­­то на амор­­­ти­­за­­ции в да­­нъч­­­ния амор­­­ти­­за­­ци­­о­­нен план.

По­ра­ди пред­ви­де­но­то об­ла­га­не на це­лия пре­о­це­нъ­чен ре­зерв по ре­да на па­раг­раф шес­ти от пре­ход­ни­те и зак­лю­чи­тел­ни раз­по­ред­би на ЗКПО при лип­си и брак на да­нъч­ни амор­ти­зи­ру­е­ми ак­ти­ви ня­ма да се при­ла­гат ни­как­ви про­це­ду­ри по ин­ди­ви­ду­ал­но пре­об­ра­зу­ва­не на пре­о­це­нъч­ния ре­зерв, свър­зан с брака и лип­си­те на пре­о­це­не­ни ак­ти­ви. 

 

в) лип­си на крат­кот­рай­ни ак­ти­ви

 

Хи­по­те­за­та за лип­си на крат­кот­рай­ни ак­ти­ви, раз­лич­ни от ма­те­ри­ал­ни за­па­си, прак­ти­чес­ки е най-ве­ро­ят­на при липси на па­­рич­­­ни сред­­с­­т­­­ва в брой. В слу­чаи­­те на краж­­­ба на па­­ри от ка­­са­­та или от тър­­­гов­­с­­­ки обек­­­ти на дру­­жес­­т­­­во­­то по сми­­съ­­ла на ДОПК, из­­­вър­­­ше­­ни от вън­­ш­­­ни ли­­ца или от пер­­­со­­на­­ла, ще след­­­ва уве­­ли­­че­­ние на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат по ре­­да на чл. 28, ал. 1. По съ­­щия на­­чин тряб­­­ва да се про­­це­­ди­­ра и при лип­­­си на па­­рич­­­ни сред­­с­­т­­­ва от по­­дот­­­чет­­­ни ли­­ца, ко­и­­то не са би­­ли въз­­с­­­та­­но­­ве­­ни от тях, а бъ­­дат приз­­­на­­ти за раз­ход в нет­­­на­­та пе­­чал­­­ба или за­­гу­­ба за пе­­ри­­о­­да от пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то. Та­­зи да­­нъч­­­на рес­­т­­­рик­­­ция е при­­ло­­жи­­ма във всич­­­ки слу­­чаи на ос­­­че­­то­­во­­де­­ни ка­­то раз­­­хо­­ди лип­­­си на па­­рич­­­ни сред­­с­­т­­­ва. При от­­­че­­те­­ни раз­­­хо­­ди от лип­­­си на на­­лич­­­ни па­­рич­­­ни сред­­с­­т­­­ва, ко­­га­­то впос­­­лед­­с­­т­­­вие е ус­­­та­­но­­вен из­­­вър­­­ши­­те­­лят и по съ­­де­­бен или из­­­вън­­­съ­­де­­бен път съ­­щи­ят е въз­­с­­­та­­но­­вил на­­не­­се­­на­­та ще­­та на пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то из­­­ця­­ло или час­­­тич­­­но, от­че­те­ни­те при­хо­ди не се об­ла­гат с кор­по­ра­ти­вен да­нък на ба­за на въз­мож­ност­та да бъ­дат по­со­че­ни в на­ма­ле­ние на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат в го­диш­на­та да­нъч­на дек­ла­ра­ция (чл. 29 от ЗКПО).

Б. Лип­си и брак на ма­те­ри­ал­ни за­па­си

 

Кор­по­ра­тив­ни­ят за­кон в чл. 28, ал. 2 пред­­­виж­­­да да­­нъ­­чен ре­­жим за ре­­гу­­ли­­ра­­не  на от­­­че­­те­­ни­­те раз­­­хо­­ди в ре­­зул­­­тат на лип­­­си и брак на ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си. Те­­зи раз­­­хо­­ди се по­­соч­­­ват в уве­­ли­­че­­ние на об­­­ла­­га­­е­­мия ре­­зул­­­тат за­ед­но с раз­­­ме­­ра на на­­чис­­­ле­­ния да­­нък вър­ху до­­ба­­ве­­на­та стой­­ност по ре­­да на чл. 79, ал. 3  от ЗДДС. Пред­­­ви­­де­­ни са след­­­ни­­те из­­к­­­лю­­че­­ния за ог­­­ра­­ни­­ча­­ва­­не на при­­ло­жно­то по­ле на та­­зи да­­нъч­­­на рес­­т­­­рик­­­ция:

уни­­що­­жа­­ва­­не или час­­­тич­­­но уни­­що­­жа­­ва­­не в ус­ло­ви­я­та на неп­ре­о­до­ли­ма си­ла;

тех­­­но­­ло­­ги­­чен брак;

ес­­­тес­­т­­­ве­­ни фи­­ри и лип­­­си на сто­­ко­­во-ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си при тях­­­но­­то съх­­­ра­­ня­­ва­­не и тран­­с­­­пор­­­ти­­ра­­не;

из­­­ти­­ча­­не сро­­ка на год­­­ност на сто­­ко­­во-ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си съг­­­лас­­­но нор­­­ма­­тив­­­ни ак­­­то­­ве или фир­­­ме­­ни стан­­­дар­­­ти.

За пол­­з­­­ва­­не­­то на ня­­кое от пред­­­ви­­де­­ни­­те из­­к­­­лю­­че­­ния с цел из­­­бяг­­­ва­­не­ на пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не­то на фи­­нан­­­со­­вия ре­­зул­­­тат, във всич­­­ки слу­­чаи от да­­нъч­­­но за­­дъл­­­же­­ни­­те ли­­ца ще се изиск­­­ва под­­­хо­­дя­­що до­­ку­­мен­­­ти­­ра­­не, пот­­­вър­­ж­­­да­­ва­­що из­­­пъл­­­не­­ни­­е­­то на ня­­коя от хи­­по­­те­­зи­­те, по­­со­­че­­ни по-го­­ре.

След­­­ва да се има пред­­­вид, че дейс­­т­­­ва­­щи­ят да­­нъ­­чен ре­­жим пред­­­виж­­­да въз­­­мож­­­ност за ком­­­пен­­­си­­ра­­не на из­­­вър­­­ше­­но­­то уве­­ли­­че­­ние с на­­чис­­­ле­­ни­­те раз­­­хо­­ди за лип­­­си и брак на ма­те­ри­ал­ни за­­па­­си по ре­­да на чл. 29 от ЗКПО. Та­зи раз­­­по­­ред­­­ба до­­пус­­­ка на­­ма­­ля­­ва­­не на об­­­ла­­га­­е­­мия ре­­зул­­­тат при ре­­а­­ли­­зи­­ра­­ни при­­хо­­ди, на­­чис­­­ле­­ни във връз­­­ка със съ­­щи­­те съ­­би­­тия до раз­­­ме­­ра на из­­­вър­­­ше­­но­­то пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не в уве­­ли­­че­­ние. Гор­на­та хи­­по­­те­­за мо­­же да бъ­­де при­­ло­­же­­на в след­­­ни­­те слу­­чаи:

при ус­­­та­­но­­ве­­ни лип­­­си за из­­­вър­­­ше­­ни дос­­­тав­­­ки на сто­­ки или ма­­те­­ри­­а­­ли, ко­­га­­то съ­­щи­­те са би­­ли зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­ни за рис­­­ко­­ве ка­­то краж­­­ба или по­­ги­­ва­­не. Пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не на фи­­нан­­­со­­вия ре­­зул­­­тат в на­­ма­­лен­ие ще има­­ме при на­­чис­­­ля­­ва­­не на зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­но обез­­­ще­­те­­ние, ко­­е­­то ком­­­пен­­­си­­ра та­­ки­­ва лип­­­си или брак на ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си, из­­­ця­­ло или час­­­тич­­­но уни­­що­­же­­ни при тран­­с­­­порт или съх­ра­не­ние. От­­­че­­те­­но­­то в при­­ход зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­но обез­­­ще­­те­­ние ня­­ма да бъ­­де об­­­ло­­же­­но с кор­­­по­­ра­­ти­­вен да­­нък в раз­­­ме­­ра, в кой­­то има­­ме пра­­во на на­­ма­­ле­­ние на об­­­ла­­га­­е­­мия ре­­зул­­­тат по чл. 29;

при брак на ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си, ко­­га­­то са ре­­а­­ли­­зи­­ра­­ни при­­хо­­ди, в ре­­зул­­­тат на пре­­да­­ва­­не на вто­­рич­­­ни су­­ро­­ви­­ни или има зап­­­ри­­хо­­де­­ни год­­­ни за пол­­з­­­ва­­не ма­­те­­ри­­а­­ли, как­­­то и ко­­га­­то бра­­ку­­ва­­ни­­те ма­­те­­ри­­ал­­­ни за­­па­­си са про­­да­­де­­ни на кли­­ен­­­ти на за­­ни­­же­­ни це­­ни.   

 

При­­мер:  В тър­­­гов­­с­­­ко дру­­жес­­т­­­во през 2007 г. са из­­­вър­­­ше­­ни след­­­ни­­те сто­­пан­­с­­­ки опе­­ра­­ции:

1. Ус­­­та­­но­­ве­­на е лип­­­са на сто­­ки при по­­лу­­ча­­ва­­не на дос­­­тав­­­ка с от­­­чет­­­на стой­­ност 5000 лв. На­чис­ле­на е ка­то раз­ход ко­рек­ци­я­та на пол­з­ва­ния да­нъ­чен кре­дит в раз­мер на 1000 лв. Съ­­щи­­те са би­­ли зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­ни за риск от краж­­­ба. Зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­но­­то съ­­би­­тие е ува­­же­­но от зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­те­­ля и съ­­щи­ят е из­­п­­­ла­­тил на пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то зас­­т­­­ра­­хо­­ва­­тел­­­но обез­­­-ще­­те­­ние в раз­­­мер на 5200 лв.

2. По­­ра­­ди из­­­ти­­ча­­не на сро­­ка на год­­­ност са бра­­ку­­ва­­ни хра­­ни­­тел­­­ни сто­­ки за 1 600 лв. Съ­­би­­ти­­е­­то е до­­ку­­мен­­­ти­­ра­­но със съ­­от­­­ве­­тен про­­то­­кол на РИОКОЗ.

3. От­­­че­­те­­на е лип­­­са на ДМА със сче­­то­­вод­­­на ба­­лан­­­со­­ва стой­­ност 2500 лв. Да­нъч­на­та стой­ност към да­та­та на ус­та­но­вя­ва­не на лип­са­та е в раз­мер на 2700 лв. Из­вър­ше­на е ко­рек­ция на пол­з­ва­ния да­нъ­чен кре­дит в раз­мер на 500 лв. За ус­­­та­­но­­ве­­на­­та вре­­да по­­ра­­ди не­­уп­­­раж­­­нен кон­­т­­­рол на съ­­от­­­вет­­­но­­то длъж­­­нос­­т­­­но ли­­це е на­­ло­­же­­на иму­­щес­­т­­­ве­­на сан­­к­­­ция в раз­­­мер на 700 лв. по Ко­­дек­­­са на тру­­да. Су­­ма­­та е вне­­се­­на в ка­­са­­та на пред­­п­­­ри­­я­­ти­­е­­то.

4. Бра­­ку­­ван е ДМА със сче­­то­­вод­­­на ба­­лан­­­со­­ва стойност и да­­нъч­­­на стой­­ност 600 лв. Из­вър­ше­на е ко­рек­ция на пол­з­ва­ния да­нъ­чен кре­дит, ка­то е на­чис­лен дъл­жим да­нък, свър­зан с та­зи сто­пан­с­ка опе­ра­ция в раз­мер на 200 лв.

5. Ре­­а­­ли­­зи­­ра­­на сче­­то­­вод­­­на пе­­чал­­­ба за фи­­на­­н­со­­ва­­та го­­ди­­на 70000 лв.

Ис­­­ка се: Да се из­­­вър­­­шат не­­об­­­хо­­ди­­ми­­те пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­ния в го­­диш­­­на­­та да­­нъч­­­на дек­­­ла­­ра­­ция и да се оп­­­ре­­де­­ли да­­нъч­­­ният финансов резул-тат, при ус­­­ло­­вие че за дру­­жес­­т­­­во­­то не съ­­щес­­т­­­ву­­ват дру­­ги пра­ва и за­дъл­же­ния за пре­об­ра­зу­ва­не на сче­то­вод­ния фи­нан­сов ре­зул­тат по ре­­да на ЗКПО.

 

Ре­­ше­­ние: 1. По т.1 от ус­­­ло­­ви­­е­­то ще пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­ме в уве­­ли­­че­­ние с 6 000 лв. по ре­­да на (чл. 28, ал. 2 и ал. 4 за да­нъч­ния кре­дит) и със су­­ма-та от 5200 ще пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­ме в на­­ма­­ле­­ние по чл. 29.

2. По т. 2 по­­ра­­ди на­­ли­­чи­­е­­то на рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра­­но­­то из­­к­­­лю­­че­­ние за пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не чл. 28, ал. 3, т. 3 от ЗКПО не се из­­­вър­­ш­­­ва уве­­ли­­че­­ние на сче­то­водния фи­нан­сов ре­­зул­­­тат.

3. По т. 3 ще из­­­вър­­­шим след­­­ни­­те пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­ния:

а) уве­­ли­­че­­ние по чл. 28, ал.1 и ал. 4  за лип­­­са­­та на ДМА – 3 000 лв.

б) ня­ма да пре­об­ра­зу­ва­ме със СБС и ДС, тъй ка­то ДС>СБС

в) на­­ма­­ле­­ние по чл. 29 за ре­­а­­ли­­зи­­ра­­ни­­те при­­хо­­ди, ко­­и­­то час­­­тич­­­но ком­­­пен­­­си­­рат пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­ни­­те раз­­­хо­­ди за лип­­­са­­та на ДМА - 700 лв.

4. По т. 4 ще има­­ме пре­­об­­­ра­­зу­­ва­­не в уве­­ли­­че­­ние със сче­­то­­вод­­­на­­та ба­­лан­­­со­­ва стой­­ност на ДМА по ре­­да на чл.66, ал.1 от ЗКПО със сумата от 600 лв. Ня­ма да пре­об­ра­зу­ва­ме с на­чис­ле­на­та ко­рек­ция на да­нъч­ния кре­дит в размер на 200 лв., тъй ка­то нор­ма­та за неп­риз­на­ва­не на на­чис­ле­ния данък върху добавената стойност се от­на­ся за да­нъч­но неп­риз­на­ти раз­хо­ди от липси по ре­да на чл. 28, ал.1 - 3 от ЗКПО. Дълго-трайният материален актив ос­­­та­­ва в да­­нъч­­­ния амор­­­ти­­за­­ци­­о­­нен план.

Сче­­то­­вод­­­на пе­­чал­­­ба                            70 000 лв.

- Чл. 28, ал. 2 и 4                                    6 000 лв.

- Чл. 29                                                  (5 200) лв.

- Чл. 28, ал.1 и 4                                      3 000 лв.

- Чл. 29                                                    (700) лв.

- Чл. 66, ал.1                                               600 лв.

 

 Данъчен финансов ре­­зул­­­тат          73 700 лв. 

Практики на НАП