09 Юли, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Дарения и Спонсорства. Данъчно третиране по ЗДДС

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

 

Публикувано в брой 8 от 2007 г.

Автор:

Бойко Костов

дипломиран експерт-счетоводител

Да­­ре­­ния и спон­­­сор­­с­­т­­­ва

 

(без­­­въз­­­мез­­д­­­ни дос­­­тав­­­ки)

Да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не на без­въз­мез­д­ни­те

дос­тав­ки по ЗДДС 

 

Най-чес­­­то сре­­ща­­ни­­те в прак­­­ти­­ка­­та без­­­въз­­­мез­­д­­­ни дос­­­тав­­­ки по ЗДДС са да­­ре­­ни­­я­­та, со­­ци­­ал­­­ни­­те раз­­­хо­­ди по гла­­ва 14 от Ко­­дек­­­са на тру­­да, пре­­дос­­­та­­вя­­не на сто­­ки и ус­­­лу­­ги на соб­­с­­т­­­ве­­ни­­ци­­те и уп­­­рав­­­ля­­ва­­щи­­те ли­­ца, пре­­дос­­­та­­вя­­не на пред­­­ме­­ти и ус­­­лу­­ги с рек­­­лам­­­на цел. 

 

А. Да­­ре­­ния

 

В от­ме­не­ния ЗДДС да­ре­ни­я­та се тре­ти­ра­ха ка­то ос­во­бо­де­ни, ко­га­то бя­ха пред­наз­на­че­ни за оп­ре­де­лен кръг ли­ца и ор­га­ни­за­ции, из­чер­па­тел­но по­со­че­ни в за­ко­на, а ос­та­на­ли­те да­ре­ния бя­ха об­ла­га­е­ми.  Но­вият ЗДДС тре­ти­ра да­ре­ни­я­та по раз­ли­чен на­чин -  в за­ви­си­мост от то­ва, да­ли е пол­з­ван да­нъ­чен кре­дит за сто­ка­та или ус­лу­га­та. Хи­по­те­зи­те са след­ни­те:

 

Даре­ние на сто­ка или ус­лу­га, за които е пол­з­ван да­нъ­чен кре­дит.

Да­ре­ни­е­то се счи­та за въз­мез­д­на дос­тав­ка. При да­ре­ние на сто­ка да­нъч­на­та ос­но­ва е рав­на на да­нъч­на­та ос­но­ва при при­до­би­ва­не или се­бес­той­ност­та, а при да­ре­ние на ус­лу­га да­нъч­на­та ос­но­ва е су­ма­та на пре­ки­те раз­хо­ди за из­вър­ш­ва­не­то й. Ако да­ре­ни­е­то е на свър­за­но ли­це, по сми­съ­ла на ДОПК да­нъч­на­та ос­но­ва е па­зар­на­та це­на на сто­ка­та или ус­лу­га­та. Да­ре­ни­е­то се до­ку­мен­ти­ра с про­то­кол по чл.117 от за­ко­на.

 

При­ло­жи­ми раз­по­ред­би:  чл.6, ал.3, т.1 и 2, чл.9, ал.3, т.1 и 2, чл.27, ал.1, т.1, ал.2 и ал.3, т.1, чл.113, ал.3, т.5, чл.117, чл.81, ал.1, т. 3 от ППЗДДС.

 

Даре­ние на сто­ка или ус­лу­га, за при­до­би­ва­не­то на ко­и­то е на­чис­лен да­нък, но не е пол­з­ван да­нъ­чен кре­дит.

Ос­во­бо­де­на дос­тав­ка съг­лас­но чл. 50 от ЗДДС. До­ку­мен­ти­ра се с про­то­кол по чл.117 от за­ко­на.

 

Даре­ние на сто­ка или ус­лу­га, за при­до­би­ва­не­то на ко­и­то не е на­чис­ля­ван да­нък.

Не се об­ла­га с ДДС (из­веж­да се тъл­ку­ва­тел­но от чл. 6, ал.3, т.1 и 2 и чл. 91, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС и чл. 27 от ЗДДС). До­ку­мен­ти­ра се с про­то­кол по чл. 117 от за­ко­на.

 

Б. Без­­­въз­­­мез­­д­­­но пре­­дос­­­та­­вя­­не на сто­­ки и ус­­­лу­­ги за лич­­­на кон­­­су­­ма­­ция на соб­­с­­т­­­ве­­ни­­ци­­те и ме­­ни­д­­­жър­­­с­кия със­­­тав.

 

Тре­ти­ра се ана­ло­гич­но на да­ре­ни­я­та. Пос­ле­ди­ци­те при три­те въз­мож­ни хи­по­те­зи: {а) за сто­ки­те или ус­лу­ги­те е пол­з­ван да­нъ­чен кре­дит; б) не е пол­з­ван данъчен кредит; в) за при­до­би­ва­не­то на сто­ки­те или ус­лу­ги­те не е на­чис­ля­ван да­нък} е съг­лас­но из­ло­же­но­то по-го­ре. При хи­по­те­за “а” да­нъч­на ос­но­ва за на­чис­ля­ва­не на да­нъ­ка е па­зар­на­та це­на.

 По ста­рия за­кон всич­ки хи­по­те­зи се раз­г­леж­да­ха ка­то об­ла­га­е­ми до­став­ки с да­нъч­на ос­но­ва па­зар­на­та це­на на сто­ки­те или ус­лу­ги­те.

 

В. Без­­­въз­­­мез­­д­­­но пре­­дос­­­та­­вя­­не на сто­­ки и ус­­­лу­­ги с рек­­­лам­­­на цел.

 

ЗДДС пред­­­виж­­­да две въз­­­мож­­­ни хи­­по­­те­­зи за тре­­ти­­ра­­не на те­­зи сто­­пан­­с­­­ки опе­­ра­­ции:

 

а) Пре­­дос­­­та­­вя­­ни­ сто­­ки и ус­­­лу­­ги, ко­­и­­то имат еди­­нич­­­на це­­на до 30 ле­­ва;

 

То­­ва е хи­­по­­те­­за­­та с пре­­фе­­рен­­­ци­­ал­­­но да­­нъч­­­но тре­­ти­­ра­­не, из­ра­зя­ва­що се в то­ва, че при осъ­­щес­­т­­­вя­­ва­­не­­то на те­­зи без­­­въз­­­мез­­д­­­ни дос­­­тав­­­ки не се на­­чис­­­ля­­ва ДДС. Ус­­­ло­­ви­­я­­та за пре­­фе­­рен­­­ци­­ал­­­но­ тре­­ти­­ра­­не са след­­­ни­­те:

- сто­­ки­­те и ус­­­лу­­ги­­те да имат еди­­нич­­­на па­­зар­­­на це­­на до 30 ле­­ва;

- сто­­ки­­те и ус­­­лу­­ги­­те да са с рек­­­лам­­­на цел;

- пре­­дос­­­та­­вя­­не­­то да е ед­­­нок­­­рат­­­но за да­­ден по­­лу­­ча­­тел, а да не е част от се­­рия дос­­­тав­­­ки за съ­­щия.

 

За въп­рос­ни­те сто­ки и ус­лу­ги се пол­з­ва да­нъ­чен кре­дит, ако дос­тав­ки­те, ко­и­то се рек­ла­ми­рат, са об­ла­га­е­ми. Об­рат­но, лип­с­ва пра­во на кре­дит, ко­га­то рек­ла­ми­ра­ни­те дос­тав­ки или дей­нос­ти са ос­во­бо­де­ни или ко­га­то из­рич­ни раз­по­ред­би на за­ко­на не поз­во­ля­ват пол­з­ва­не­то на да­нъ­чен кре­дит. 

 

За­­ко­­нът и пра­­вил­­­ни­­кът не оп­­­ре­­де­­лят спе­­ци­­ал­­­ни изис­­к­­­ва­­ния към до­­каз­­­ва­­не­­то и до­­ку­­мен­­­ти­­ра­­не­­то на сто­­пан­с­ката опе­­ра­­ция „без­­­въз­­­мез­­д­­­но пре­­дос­­­та­­вя­­не на сто­­ки и ус­­­лу­­ги с рек­­­лам­­­на цел”. То­­ва оз­­­на­­ча­­ва, че при до­ку­мен­ти­ра­не­то тряб­­­ва да се съб­­­лю­­да­­ват об­­­щи­­те изис­­к­­­ва­­ния на За­­ко­на за сче­­то­­вод­­с­­т­­­во­­то и на оби­чай­на­та прак­­­ти­­ка­­та. За ко­­мен­­­ти­­ра­­на­­та хи­­по­­те­­за мо­­гат да се със­­­та­­вят след­­­ни­­те при­­мер­­­ни до­­ку­­мен­­­ти:

- при­­ет от ръ­­ко­­вод­­с­­т­­­во­­то план за рек­­­ла­­ма с цел на­­сър­­­ча­­ва­­не­­то на про­­даж­­­би­­те;

- за­­по­­вед на ръ­­ко­­во­­ди­­те­­ля за рег­­­ла­­мен­­­ти­­ра­­не на кам­­­па­­ния по без­­­въз­­­мез­­д­­­но пре­­дос­­­та­­вя­­не на рек­­­лам­­­ни сто­­ки и ус­­­лу­­ги;

- пър­­­вич­­­ни до­­ку­­мен­­­ти за пре­­да­­ва­­не на рек­­­лам­­­ни­­те сто­­ки от скла­­да на от­­­го­­вор­­­ни­­те за кам­­­па­­ни­­я­­та длъж­­­нос­­­тни ли­­ца;

- от­­­чет (от­­­че­­тен про­­то­­кол) за ця­­ла­­та кам­­­па­­ни­я­ или оп­­­ре­­де­­лен от­­­че­­тен пе­­ри­­од, съ­­дър­­­жащ дан­­­ни за без­­­въз­­­мез­­д­­­но пре­­дос­­­та­­ве­­ни­­те сто­­ки и ус­­­лу­­ги по от­­­го­­вор­­­ни ли­­ца, ка­­лен­­­дар­­­ни пе­­ри­­о­­ди, ре­­ги­­о­­ни, пот­­­ре­­би­­тел­­с­­­ки сег­­­мен­­­ти и т.н;

 

При­ло­жи­ми раз­по­ред­би: чл. 6, ал. 4, т.2, чл. 9, ал. 4, т. 4, чл. 70 ал. 3, т. 5 и т. 9 от ДР на ЗДДС, чл. 55 от ППЗДДС.

 

б) Пре­­дос­­­та­­вя­­ни­­те сто­­ки и ус­­­лу­­ги са с еди­­нич­­­на це­­на над 30 ле­­ва.

 

На­ли­це е без­въз­мез­д­на дос­тав­ка, ко­я­то се про­я­вя­ва в три раз­лич­ни хи­по­те­зи: а) за сто­ки­те или ус­лу­ги­те е пол­з­ван да­нъ­чен кре­дит; б) не е пол­з­ван та­къв; в) за при­до­би­ва­не­то на сто­ки­те или ус­лу­ги­те не е на­чис­ля­ван да­нък.

Сто­пан­с­ка­та опе­ра­ция се тре­ти­ра съг­лас­но т. 2 А и т. 2 Б по-го­ре.

 

При­ло­жи­ми раз­по­ред­би: чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2, чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС и чл. 55 от ППЗДДС.

 

 

Тряб­­­ва да се има пред­­­вид, че без­­­въз­­­мез­­д­­­но­­то пре­­дос­­­та­­вя­­не на рек­­­лам­­­ни сто­­ки и ус­­­лу­­ги и пре­­дос­­­та­­вя­­не­­то на на­­ту­­рал-ра­­ба­­ти са раз­­­лич­­­ни хи­­по­­те­­зи по ЗДДС. Тре­­ти­­ра­­не­­то на на­­ту­­рал-ра­­ба­­ти­­те с данък върху добавената стойност и до­­ку­­мен­­­ти­­ра­­не­­то им е те­­ма за от­­­де­­лен ко­­мен­­­тар, кой­­то не е пред­­­мет на нас­­­то­­я­­ща­­та раз­­­ра­­бот­­­ка.  

Практики на НАП