Фондовете инвестират все повече в акции за сметка на облигациите и депозитите

През второто тримесечие на 2016 г. активите, управлявани от местни и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, намаляват след няколко поредни тримесечия с ръстове. Факт е и че фондовете инвестират все повече в акции, за да търсят по-голяма доходност, която облигациите и депозитите почти не носят.

В края на юни общият им обем възлиза на 2,24 млрд. лв., като се свива със 17 млн. лв. за три месеца и със 149,3 млн. лв. за година, разкрива актуалната статистика на Българска народна банка (БНБ).

Тримесечното понижение от 0,8% идва на фона на разпродажбите на финансовите пазари в самия край на юни, след резултатите от референдума във Великобритания относно членството в Европейския съюз (ЕС). Годишният спад е от 6,3% след годишното покачване от 2,6% през първото тримесечие.

По-ниската стойност на активите идва основно по линия на чуждестранните инвестиционни фондове, защото тези на местните се покачват.

Към 30 юни 2016 г. местните инвестиционни фондове управляват 859,9 млн. лв, като спрямо второто тримесечие на 2015 г. те растат с 11,7 млн. лв., или с 1,4%. В сравнение с края на март 2016 г. активите се увеличават с 60,1 млн. лв., или със 7,5%.

Към края на втората четвърт на 2015 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се повишават с 30,2 млн. лв. (11%) до 305,3 млн. лв., а активите на балансираните фондове се увеличават с 40,4 млн. лв. (29,5%) до 177,2 млн. лв.

Спрямо март 2016 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 20,6 млн. лв., или със 7,2%, а на балансираните фондове - с 19,8 млн. лв. (12,6%).

Тези ръстове са показателни за търсенето на алтернативна доходност с оглед на много ниските лихви по депозитите. Именно фондовете в акции и балансираните съумяват да предложат по-висока възвръщаемост.

Същевременно активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 58,6 млн. лв. за година до 375,8 млн. лв., докато същевременно са нагоре с 19,7 млн. лв. за тримесечие.

Въпреки годишния отлив те продължават да имат най-висок относителен дял – 43,7% от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 51,2% към юни 2015 г. и 44,5% към март 2016 г. Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 35,5% от общата сума на активите към юни 2016 г. при относителен дял от 35,4% към март 2016 г. и 32,4% към юни миналата година.

Обемът на депозитите в портфейлите на местните инвестиционни фондове намалява със 115,1 млн. лв. (33,5%) до 228,1 млн. лв., а инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 52,9 млн. лв. (22,6%) до 287,4 млн. лв. Вложенията в други ценни книжа са нагоре с 45,7 млн. лв. за година до 233,3 млн. лв.

Към края на юни 2016 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост – 33,4%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 27,1%, и депозитите с 26,5%, при, съответно, 27,6%, 22,1% и 40,5% към края на юни 2015 г.

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към юни 2016 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база със 120,2 млн. лв. (38,2%) до 435,2 млн. лв., а в страните от Европейския съюз нарастват с 9,7 млн. лв., или с 8,3% на годишна база, до 125,8 млн. лв.

Делът на вложенията на местните инвестиционни дружества в балканските държави нараства от 1,8% до 2,4%. Намалява относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от граждани на страните от Европейския съюз, като към юни 2016 г. той е 20,5% при 24,6% към края на юни 2015 г. Делът на вложенията в България е нагоре до 70,9 на сто от 66,8 на сто.

Към края на юни 2016 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са домакинствата (43,8%), застрахователните компании и пенсионните фондове (41,4%) и нефинансовите предприятия (4,1%). Техните дялове към юни 2015 г. бяха съответно 52%, 26,3% и 10,8%.

Източник: http://www.investor.bg/