.

  . (3)

Кандидатстване по програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Програмата е насочена към микро-, малки и средни предприятия, чиято дейност е ограничена от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,  Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На засегнатите бизнеси ще бъде осигурен оборотен капитал след кандидатстване с проект и одобряването му, съгласно обявената от Министерство на икономиката и Национална агенция за приходите програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Цел Целта на помощта е навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и стабилност на работните места.

Бюджет Бюджетът на програмата е 156 млн. лева, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие е 132 600 000 лв., а националното съфинансиране – 23 400 000 лв. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК).

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.

Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.

Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.

Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв. 

Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването. 

Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените в Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г на Министъра на здравеопазването. Още...

Кандидатстване

Кандидатите ще бъдат улеснени, тъй като за подаването на формуляра ще могат да използват портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите - https://inetdec.nra.bg/eservices.html и специалната електронна услуга на НАП: „Подаване на документи за подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ с квалифициран електронен подпис (КЕП).

При избор на услугата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, от портала на НАП, кандидатът автоматично ще бъде пренасочен към Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), където да попълни електронния формуляр за кандидатстване. Попълването и подаването на необходимите документи за участие е възможно единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчик на квалифицирани електронни удостоверителни услуги по смисъла на чл. 3, параграф 20) от Регламент (ЕС) № 910/2014.

Всички юридически лица, които към момента имат достъп до електронните услуги на НАП с право за подавана на декларации и документи, ще получат автоматично достъп до тази услуга. Останалите ще трябва да подадат заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице с пълнен достъп/на упълномощено лице.   

Формуляр за кандидатстване

Формулярът е опростен. С него кандидатите удостоверяват на декларативен принцип, че отговарят на изискванията по процедурата и основни данни.

Попълват се код на основната/допълнителната икономическа дейност, извършвана в засегнатите предприятия/обекти; данни за обектите и/или дейностите на предприятието с преустановена/ограничена дейност; банкова сметка; общ оборот без ДДС от затворените обекти/ограничени дейности за референтния период на 2019 година, попадащи в обхвата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 20 % или 10 % от оборота и др. В случай, че предприятието/обектът е регистриран през 2020 г., се посочва сумата на всички реализирани през м. октомври 2020 г. приходи от продажби на продукция, стоки, услуги и други продажби без ДДС (ако лицата са регистрирани по ЗДДС).

Други необходими документи

Кандидатите по схемата за безвъзмездна финансова помощ следва да представят декларация към Формуляра за кандидатстване, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (когато формулярът се подава от упълномощено лице), както и декларация за МСП.

Видове допустими разходи

Предоставените по схемата средства следва да бъдат използвани за покриване на текущите нужди на кандидатите и извършване на разходи за оперативен капитал. Т.е. парите могат да се изразходват за – суровини, материали, външни услуги и възнаграждения.

Безвъзмездната помощ не може да се ползва за закупуване на стоки за директна продажба. 

Срок за подаване на проектни предложения

Проектните предложения следва да бъдат внесени в срок от четири седмици.

Началният срок за подаване на заявленията започва на 21.12.2020 г., а крайният срок е 20.01.2021 година.

Понеделник, 21 Декември 2020 15:20 Written by in   .

Поради здравословни причини, уебинарът, насрочен за днес, 22.12.2020 г.,на тема :

„Осигурително законодателство“ с лектор Петя Гинина  няма да се състои.

Уебинарът ще се състои на 08.01.2021 г. (петък) от 14:00 часа.

Моля, да ни извините за неудобството.

Екипът на Плутон 1

 

 

 

Петък, 18 Декември 2020 13:08 Written by in   .

  В продължение на 27 години "Наръчник на икономиста" се утвърди като едно от най-полезните списание с практическа насоченост, надежден и достоверен консултант за счетоводители, икономисти и мениджъри.

Продължава абонаментът на списание "Наръчник на икономиста" за 2021 г. при цена 264 лв. с ДДС.

Всички абонати, заплатили абонамента си за 2021 г. получават бонус - 4 бр. безплатни уебинара на тема както следва:

08.01.2021 г. - Осигурително законодателство - лектор Петя Гинина

Всички УЕБИНАРИ ще стартират от 14:00 ч. в съответният ден!!!

За не абонати ще бъде достъпен запис на всеки модул. Цената за не абонати е 60 лв. без ДДС.

 

В деня на семинарите ще получите линк за достъп за участие в реално време и ще можете да задавате въпроси/получавате отговори.

Очаквайте новите книги, включени в абонамента:

Данъчно законодателство 2021 г. Коментар по промените;

Социално осигигуряване 2021 г. Коментар по промените;

Годишно данъчно приключване на 2021 г.;

Трудово законодателство 2021 г. Коментар по промените;

Счетоводно законодателство 2021;

В останалите броеве - статии, коментари, отговори на въпроси;

 

Доверете се на опита и нашите експерти!

 

ИЗПРАТИ ЗАЯВКАТА
ИМЕ*
Ел. поща*
Телефон*
0 (Max. 13 Characters)
ФАМИЛИЯ*
ФИРМА АБОНАТ

Начин на плащане - По банков път

 
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC BPBIBGSF; IBAN BG89BPBI81701600244715
за Плутон 1 ЕООД,
ул."Арх. К. Петков" 1А
(за абонамент / по фактура номер)

 

 

Данни за издаване на фактура:

 

Име на фирма*
Адрес по регистрация*
ИН по ДДС / ЕИК (впишете BG, ако има)*
Получател на фактурата *
Коментар

Сряда, 25 Ноември 2020 09:19 Written by in   .