Покажи брой 
Заглавие
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и Отговори - Моника Петрова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и Отговори - Мина Янкова
Писмо изх. № 26-00-42 от 21.02.2014 г. на МФ относно данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО на префактуриране на разходите между данъчно задължени лица, като префактурирането не съпътства задължения, свързани с основна доставка между лицата
Писмо изх. № 24-33-66 от 16.12.2014 г. на МФ относно прилагане на разпоредбите на ЗДДС и Наредба № 6 от 28 август 2014 г.
ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Въпроси и Отговори - Цветана Янкова
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - Въпроси и Отговори - Лорета Цветкова
ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ - Въпроси Отговори - Красимира Узунова
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Отчитане на обезценяването и отписването на вземанията и задълженията - Стоян Дурин
СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - Отчитане на данъци за сметка на собствения капитал - проф. Стоян Дурин