03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

ПО ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ - Въпроси и отговори - Цветана Янкова

Автор:

Цветана Янкова -  данъчен експерт

 

Въпрос: Във връзка с приложението на чл. 184, чл. 188 и чл. 189 от ЗКПО възникнаха следните принципни въпроси:
1. Предприятие, което отговаря на условията на чл. 184 от ЗКПО, може ли да избира кое данъчно облекчение да ползва - това по чл. 188 или това по чл. 189? Или дружеството е задължено да започне с облекченията по чл. 188 и когато помощта надхвърли 200 000 евро, да премине към данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие? Конкретно, ако корпоративният данък за 2012 г. е 170 000 лв. и предприятието е за първа година в режим на данъчни облекчения, може ли да избере режима на чл. 189 или задължително следва да ползва облекчението като минимална помощ по чл. 188?
2. Как се определя лимитът от 200 000 евро, посочен в чл. 188 от ЗКПО? Ако приемем, че предприятието е в режим на минимална помощ от 2009 г. и тази помощ включва само преотстъпване на деклариран корпоративен данък, както следва:
- за 2009 г.  -   89 000 лв.
- за 2010 г.  - 109 000 лв.
- за 2011 г.  -  148 000 лв.
- за 2012 г.  -  170 000 лв. 
При тази ситуация, според нас, съблюдавайки изискването, посочено в чл. 188, а именно: "В сумата на получените минимални помощи се включва и намаленият или преотстъпеният корпоративен данък на данъчно задълженото лице за последните три години, включително корпоративният данък, който подлежи на намаление или преотстъпване за текущата година" следва да определим  размер на усвоена минимална помощ към 31.12.2012 г. от 427 000 лв., в т.ч. 109 000 +148 000 +170 000 лв. 
( Верен ли е този начин на изчисление?

Отговор: По въпрос № 1:

Разпоредбата на чл. 184 от ЗКПО създава възможност за ползване на данъчно облекчение под формата на преотстъпване на корпоративен данък в размер до 100 на сто на данъчно задължените лица за данъчната им печалба от извършваната от тях производствена дейност, включително производство на ишлеме. Такава възможност е налице, когато са изпълнени едновременно следните условия: 

По въпрос № 2: От така представените цифрови данни следва, че размерът на получените минимални помощи за последните три години, включително текущата, се получава като сбор от сумите за 2010 г. (109 000 лв.), за 2011 г. (148 000 лв.) и за 2012 г. (170  000 лв.), или общо за тригодишния период - 427 000 лв. 

Въпрос: За данъчната 2012 г. дружеството е декларирало преотстъпен данък в размер на 35 000 лв. През месец юли 2013 г. ще бъде извършено авансово плащане в размер на 70 000 лв. за покупка на трактор, за което ще бъде издадена фактура. В случай, че доставката на трактора се забави и той бъде получен през месец януари 2014 г., както и фактурата за придобиването му, ако също е издадена през януари 2014 г., възниква въпросът дали авансовото плащане ще се счита за изпълнение на условието по чл. 189б, ал. 2, т.1 от ЗКПО?

Отговор:Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регистрирани земеделски производители по реда на чл. 189б от ЗКПО, се ползва, когато едновременно са изпълнени условията, посочени в ал. 2, т. 1 - т. 6 на същия член.

Условието на чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО изисква преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността, посочена в ал. 1 на чл. 189б от закона, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. В случая срокът за инвестиране на преотстъпения за 2012 г. корпоративен данък е до 31.12.2013 г. 

Въпрос: Съгласно чл. 30 от Постановление № 1 от 9 януари 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБългария за 2013 г. начисляваме средства за социални разходи на персонала в размер до 3 на сто от начислените разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. Върху начислените социални разходи начисляваме и превеждаме 10% данък на основание чл. 216 от ЗКПО. Средствата за социални разходи изразходваме съгласно план-сметка, приета на Общо събрание (чл. 30, ал. 5 от ПМС 1 от 09.01.2013 г.). Съгласно чл. 217 от ЗКПО данъкът върху разходите се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице и данъкът върху разходите се внася до 31 март на следващата година.
1. Декларират ли се от бюджетното предприятие тези начислени и внесени данъци и с каква декларация?
2. Ако се декларират, трябва ли за 2012 г. да подадем декларация?

Отговор: Следва да се има предвид, че по отношение на реда за деклариране на данъка върху разходите (за разлика от реда за внасянето му) не са налице промени за 2013 г.

Основанието за деклариране на данъка върху разходите се съдържа в цитираната във въпроса разпоредба на чл. 217 от ЗКПО, според която той се декларира с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице. Текстът е формулиран по този начин, поради това, че със ЗКПО е въведено не само облагане с корпоративен данък, а и с алтернативни данъци и съответно данъчно задължените лица подават годишната данъчна декларация,

 

 

Целият текст е публикуван в брой  6 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ