03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Моника Петрова

Автор:

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Въпрос: Чуждестранно юридическо лице, регистрирано по ЗДДС е установено на територията на България чрез постоянен обект. Същото не разполага с транспортни средства на територията на България, поради което за целите на извършваната дейност се налага да бъдат наемани леки автомобили от лица, регистрирани по ЗДДС.
( Може ли да бъде приспаднат като данъчен кредит начисленият данък за наетите автомобили, както и за закупеното гориво?

Отговор:По силата на чл.70, ал.1, т. 4 от ЗДДС (в сила от 01.01.2013 г.) право на приспадане на данъчен кредит не е налице, когато е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил. Видно от

Въпрос: Дружеството ни е организатор на международно изложение, което ще се проведе на територията на страната. В него ще вземат участие лица от България и от държави-членки на ЕС. Задължението на нашето дружество се свежда до отдаване под наем на рекламни площи (щандове), на които те ще представят своята продукция.
( Къде е мястото на изпълнение на извършваната от нас услуга - на територията на страната, тъй като изложението ще се провежда на територията на страната, или мястото на изпълнение следва да се определи в зависимост от местоустановяването на получателя на услугата? 

Отговор: Услугите, свързани с организиране на панаири и изложби, включват като основна услуга услугите по отдаване под наем на площи на мястото на съответното мероприятие. Спомагателни услуги по 

Въпрос: С нотариален акт от м. март 2013 г. физическо лице - съсобственик на урегулиран поземлен имот, учредява право на строеж на дружество, регистрирано по ЗДДС лице, за построяване на жилищна сграда. От своя страна за сметка на учреденото право на строеж дружеството се задължава да построи на физическото лице определени обекти в жилищната сграда.

( Какви задължения по ЗДДС възникват за дружеството по описаната по-горе сделка във връзка с промените от 1.01.2013 г.?

Отговор: Описаният във въпроса случай попада в хипотезата на чл. 130, ал.1 от ЗДДС, третираща бартер. По смисъла на посочената разпоредба, когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се

Въпрос: Приложима ли е разпоредбата на чл. 39, т. 1 от ЗДДС по отношение на едноличен търговец, регистриран като лечебно заведение съгласно чл. 40, ал. 3 от Закона за лечебните заведения към Районен център по здравеопазване? В издаденото Удостоверение на ЕТ - лице с индивидуална дентална практика, е отбелязано, че е "регистрирано като лечебно заведение "Амбулатория за първична медицинска помощ - индивидуална практика за първична медицинска помощ - дентална медицина".

В случай, че посочената разпоредба намира приложение, може ли да се приеме, че приходите от стопанската дейност на амбулаторията не са основание за регистрация по чл. 96 от ЗДДС?

Отговор: По смисъла на чл. 39, т. 1 от ЗДДС, освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 

Въпрос: Как следва да се документира разпределен дивидент между съдружници в ООД под формата на активи на дружеството от гледна точка на ЗДДС? Дължи ли се ДДС, коя е датата на данъчното събитие, издава ли се фактура, кой е платецът на данъка, при положение че реално плащане по разпределението на дивидента няма да има?

 Отговор:Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Доставка на стока по смисъла на закона е прехвърлянето на правото на собственост или друго вещно право върху стоката съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗДДС. 

Въпрос: Дейността на дружеството ни се състои в покупко-продажба на облекла. Облеклата се закупуват от склад на производителя в Италия. Закупуването става чрез издаване на фактура от италианското дружество. След намирането на клиент, нашето дружество продава стоката на друг купувач, като начислява нормалната търговска надценка. Наши клиенти от други държави членки получават стоката си направо от склада на производителя или от наш склад, но на територията на Италия, поради което не се налага стоките да пристигат на територията на България.

( При така описания начин на работа има ли вътреобщностно придобиване или вътреобщностна доставка? Необходимо ли е да бъде изготвяна и подавана VIES декларация?

Отговор:Покупката на стоките в описания във въпроса случай не попада в общите хипотези на вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 62, ал.1 от ЗДДС, доколкото стоките не се изпращат или транспортират до територията на страната от територията на друга държава членка. Независимо от това, мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване съгласно

 

 

 

Целият текст е публикуван в брой  6 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

 

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ