03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

ПЛУТОН 1

ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ - Въпроси и отговори - Емилия Бакалска

Автор:

     Емилия Бакалскаданъчен експерт

 

 

ВЪПРОС: Дружеството ни, регистрирано по ЗДДС, има сключен договор с френска, регистрирана по ДДС фирма, за доставка и монтаж на машина. Френската фирма е сключила договор с друга българска фирма да извърши монтажа на машината. 
1. Трябва ли дружеството ни да отчете ВОП за получената машина или доставката на машината и монтажът й се разглежда като една доставка, независимо че монтажът е извършен от друга фирма?
2. Следва ли да се начисли ДДС при авансовото заплащане на доставката на френската фирма?

ОТГОВОР: По силата на сключения договор френската фирма ще извърши доставка на стока (машина) с монтаж и инсталация. Когато се извършва доставка на стока, която се монтира или инсталира от или за сметка на доставчика, мястото на изпълнение е мястото, където стоката се монтира или инсталира. Това е регламентирано в разпоредбата на чл. 17, ал. 4 от ЗДДС.

ВЪПРОС: Фирмата ни е дилър на автомобили втора употреба и прилагаме разпоредбите на глава 17 от ЗДДС. През 2012 г. сме продали автомобил, закупен през 2009 г. от регистрирано по ЗДДС лице в друга държава членка. Същото е работило по общия ред- отчетена е вътреобщностна доставка, а ние сме документирали ВОП. На база издаден протокол сме начислили ДДС, но не сме ползвали данъчен кредит, на основание чл.151, ал.4 от ЗДДС. При продажбата на автомобила сме приложили схемата на маржа за начисляване на ДДС. Спазени ли са изискванията на ЗДДС? 
Освен това имаме два автомобила, които са внесени от трета страна в края на 2009 г., които все още не са продадени и за които не сме ползвали правото на данъчен кредит, на основание чл.151, ал. 4 от ЗДДС. 
( Има ли срок за упражняване правото на данъчен кредит или това следва да стане при продажбата на автомобилите? 

ОТГОВОР: Според извършената промяна в чл.143, ал.1 от ЗДДС, след 01.01.2010 г. специалната схема на маржа за стоки втора употреба не се прилага за стоки, придобити при условията на ВОП и стоки, внесени от трети страни. Това означава, че за тяхната последваща доставка се прилагат общите разпоредби на закона. Последното се отнася и за всички внесени и придобити при условията на ВОП стоки, в случая автомобили, които към 31.12.2009 г. все още не са продадени. За тези автомобили не е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит, на основание чл.151, ал. 4 от ЗДДС.

ВЪПРОС: Дружеството ни, регистрирано по ЗДДС, продава стока (кожи) на фирма от Италия, също регистрирана по ЗДДС. Кожите не се изнасят за Италия, а се предават на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС за обработка на ишлеме (изработка на кожени изделия), след което готовата стока се транспортира до Италия от втората българска фирма за италианската фирма. Между двете български дружества няма договорни отношения. 
( Може ли нашето дружество да документира ВОД към италианската фирма, като за целта издадем проформа фактура към втората българска фирма, в която да се впише, че стоката е собственост на италианската фирма и тя се опише в ЧМР-то при износа впоследствие на преработената стока?  Какво е данъчното третиране на доставките за двете български фирми? 

ОТГОВОР: В случая за дружеството ви не са налице условия за документиране и отчитане на вътреобщностна доставка. По смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДС не е изпълнено условието продадените от дружеството стоки да са транспортирани до територията на друга държава членка. За наличието на ВОД е необходима пряка и непосредствена връзка между транспорта и доставката на стоката. 

ВЪПРОС: Въз основа на сключен договор между две фирми, регистрирани по ЗДДС, е осъществена доставка, за която доставчикът е издал фактура с начислен ДДС. Поради неизпълнение на част от договорните задължения от страна на доставчика е изплатена неустойка на получателя, за което той е издал фактура и е начислил данък. Как е правилно да се документира получената неустойка - получателят трябва да издаде фактура или доставчикът трябва да издаде кредитно известие? 
В случай, че неустойката трябва да се документира от получателя, трябва ли да начисли и ДДС за получената сума? 

ОТГОВОР: За целите на облагане с ДДС данъчната основа се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон (чл.26, ал.2 от ЗДДС). Според промяната в изречение второ на цитираната разпоредба, не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер. Неустойките стават елемент на данъчната основа само когато са получени от доставчика и нямат обезщетителен характер. Когато неустойките са дължими от доставчика на получателя във връзка с доставката, същите нямат характер на плащане по доставката. 

ВЪПРОС: ЕООД “А” има закупен лек автомобил с брой места за сядане 6 + 1, за който е упражнено правото на приспадане на данъчен кредит. Предстои продажба на автомобила на едноличния собственик на дружеството. 
( Може ли продажбата да се извърши по балансова стойност на автомобила, която е по-ниска от реалната пазарна цена? 

ОТГОВОР: Безспорно в случая е налице доставка между свързани лица. В чл. 27, ал. 3, т.1 от ЗДДС са регламентирани три хипотези, при които при доставка между свързани лица данъчната основа ще е пазарната цена на предоставяната стока или услуга. Във всички останали случаи при доставки между свързани лица данъчната основа ще се определя по общия ред, предвиден в чл. 26 от ЗДДС. 

ВЪПРОС: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС ще наеме сграда, намираща се в България, собственост на физическо лице от Румъния. Последното не е регистрирано по ДДС и няма личен номер на чужденец. Трябва ли фирмата да си самоначислява ДДС, като се има предвид, че доставчик на услугата е физическо лице? 

ОТГОВОР: Условията за самоначисляване на ДДС от получател на услуга са посочени в чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС. В конкретния случай се извършва услуга, свързана с недвижим имот, по която изпълнител е чуждестранно физическо лице. От зададения въпрос може да се направи заключение, че условията за самоначисляване на ДДС от получателя на услугата са изпълнени: 

 

Целият текст е публикуван в брой  6 / 2013 на списание "Наръчник на икономиста"

АБОНАТИТЕ НА СПИСАНИЕТО ПОЛУЧАВАТ  БЕЗПЛАТНО ДОСТЪП ДО ПЪЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ