Покажи брой 
Заглавие
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: Писмо № 24 - 00 - 1/11.04.2013 г. - изменения и допълнения на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "ГВРС" и на Наредбата за осигури
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ: Писмо № 20 - 00 - 91 от 11.04.2013 г. - изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Въпроси и отговори - Димитър Бойчев
СЧЕ­ТО­ВОД­НО ЗА­КО­НО­ДА­ТЕЛ­С­Т­ВО: Писмо № 6 - 24 - 64 от 19.03.2013 г. - сче­то­вод­но от­чи­та­не на по­лу­че­ни сред­с­т­ва по мяр­ка 311 "Раз­но­об­ра­зя­ва­не на не­зе­ме­дел­с­ки дей­нос­ти"
СЧЕ­ТО­ВОД­НО ЗА­КО­НО­ДА­ТЕЛ­С­Т­ВО: Писмо № 16 - 12 - 91 от 20.03.2013 г. - сче­то­вод­но от­чи­та­не на при­хо­дите от лих­ви от де­по­зи­ти в тър­гов­с­ки бан­ки
По ДОПК: Писмо № 24 - 33 - 21 от 28.03.2013 г. - при­ла­га­не­ раз­по­ред­би­те на ДОПК, в случаите, в които ра­бо­то­да­те­лят има ста­ри не­по­га­се­ни за­дъл­же­ния и нап­ра­ве­но­то пла­ща­не за оси­гу­ри­тел­ни внос­ки е по­га­си­ло дру­ги за­дъл­же
ПО ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ - Въпроси и отговори - Татяна Накова
По ЗМДТ - Въпроси и отговори - Красимира Узунова
ПО ЗМДТ: От­пис­ва­не на за­дъл­же­ни­я­та на тър­го­вец, за­ли­чен в Тър­гов­с­кия ре­гис­тър след прекратяване на про­из­вод­с­т­во по лик­ви­да­ция - Красимира Узунова