Покажи брой 
Заглавие
ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност върху добавената стойност
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014г. - ПРО­МЕ­НИ, СВЪР­ЗА­НИ С ДОС­ТАВ­КИ­ НА ЗЪР­НЕ­НИ И ТЕХ­НИ­ЧЕС­КИ КУЛ­ТУ­РИ
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, ЗАСЯГАЩИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ЛИЗИНГ
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ПРОМЕНИ, СВЪРЗАНИ С ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ВЪРЗАНИ С ВНОС – ОБЛАГАЕМИ С НУЛЕВА СТАВКА НА ДАНЪКА
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Коментар по промените в ЗДДС в сила от 1 януари 2014 г. - МЯСТОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ГРАНИЧНИЯ КОМБИНИРАН МОСТ „ВИДИН -КАЛАФАТ”

Практики на НАП