17 Януари, 2021

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ СРОКОВЕ В ЗДДФЛ А 2020 г.

Лорета Цветкова, данъчен експерт

С § 27 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обнародван в „Държавен вестник“ бр. 28 от 24.03.2020 г., бяха променени някои от сроковете, свързани с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и внасянето на дължимия по декларацията данък. Тези промени засягат само лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ,които заедно с годишната си данъчна декларация са задължени да представят и годишен отчет за дейността. По-конкретно това са физически лица, които през 2019 г. саизвършвали стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ. На основание § 27 от ЗМДВИП тези лица могат да:

- внасят дължимия данък върху разходите до 30 юни 2020 г., а не до 30 април 2020 г., какъвто е срокът, регламентиран в чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛ;

         - декларират доходите от стопанската си дейност в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. в срок до 30 юни 2020 г. В тази връзка е необходимо да се уточни, че доходите от стопанска дейност като едноличен търговец, както и като земеделски стопанин в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ, се декларират в Приложение № 2 на формуляра. Едноличните търговци, които се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси декларират доходите от тази си дейност в Приложение № 7;

         - внасят дължимия данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за 2019 г. до 30 юни 2020 г., а не до 30 април 2020 г. какъвто е срокът, регламентиран в чл. 67, ал. 5 от ЗДДФЛ. Размерът на този данък се изчислява на ред 17 в Част ІV от Приложение № 2;

         - ползват отстъпка от 5 на стоза дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за 2019 г., ако декларацията е подадена и данъкът е внесен до 31 май 2020 г., но тъй като тази дата е неприсъствен ден (неделя), срокът изтича на 1 юни 2020 г.В тези случаи размерът на дължимия данък, намален с отстъпката, се определя на ред 19 в Част ІV на Приложение № 2.

         Съгласно § 28 от ПЗР на ЗМДВИП лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ прилагат съответно § 25, като срокът за подаване на годишната данъчна декларация е до 30 април 2020 г. Следователно физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, в т.ч. едноличните търговци, както и земеделските стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ, следва да декларират дължимите за 2020 г. авансови вноски, определени в съответствие с правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в срок до 30 април 2020 г. В тази връзка може да се каже, че няма промяна в срока за деклариране и внасяне на дължимите авансови вноски от тези лица. Ще припомня, че на основание чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛлицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ правят авансови вноски при данъчна ставка 15 на сто при условията и по реда на ЗКПО. Тези лица внасят дължимите месечни авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или дължимата тримесечна авансова вноска за първото тримесечие в срока по чл. 67, ал. 5 от ЗДДФЛ, т.е. до 30 април на текущата година.

От друга страна, с оглед променените срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, възниква въпросът как практически ще се извърши декларирането на дължимите авансови вноски за 2020 г. в срока до 30 април.За целта лицата, които имат задължението да правят такива вноски могат да попълват в срок до 30.04.2020 г. само Част I, Част II и Част IX на Приложение № 2 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., а впоследствие до 30 юни 2020 г. да декларират доходите от дейността си през 2019 г., както и дължимия данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.

Както вече споменах новите срокове се отнасят само за лицата, които попадат в обхвата на чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ. Едноличните търговци, както и земеделските стопани, които през данъчната година не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството, на основание чл. 51, ал. 2 от ЗДДФЛ, не подават годишен отчет за дейността и съответно удължените срокове за тях не се отнасят. В случай че те имат други доходи и/или обстоятелства, подлежащи на деклариране с годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, следва да подадат декларацията си до 30 април 2020 г.Това е така, тъй като извън хипотезата на чл. 50,ал. 1 от ЗДДФЛ сроковете, свързани с подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и внасянето на дължимите по декларацията данъци се запазват.

По-конкретнолицата придобили доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа(от трудови правоотношения; от друга стопанска дейност; от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество; от продажба или замяна на имущество или други доходи по чл. 35 от ЗДДФЛ)или доходи от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по чл. 38 от ЗДДФЛ, декларират тези доходи в срок до 30 април 2020 г. В същия срок следва да се внесат и дължимите за тези доходи данъци, а при ползване на отстъпка от 5 на сто от дължимия по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа срокът остава 31 март 2020 г.

Предвид коментираните по-горе промени възниква въпросът как следва да се процедира, когато едно физическо лице, попадащо в обхвата на чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, през 2019 г. е придобило и други доходи или има други обстоятелства, подлежащи на деклариране в годишната данъчна декларация до 30.04.2020 г. За по-голяма яснота ще разгледам няколко примера:

1. През 2019 г. физическо лице – едноличен търговец е придобило доходи от стопанска дейност, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и доходи от наем, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. За целите на примера ще допуснем, че едноличният търговец не дължи авансови вноски за 2020 г., както и че няма да ползва отстъпка от 5 на сто по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ.

В конкретния случай лицето е задължено до 30 април 2020 г. да декларира доходите от наем, като за целта попълва образец 2001 и Приложение № 4 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. В същия срок лицето трябва да внесе и дължимия по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа за доходите от наем. До 30 юни 2020 г. лицето е задължено да декларира доходите от стопанската си дейност като едноличен търговец, като за целта подава нова декларация, където отново описва доходите от наем, декларирани в първоначално подадената декларация идобавя тези, подлежащи на деклариране в Приложение № 2. В същия срок се внася и дължимият данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, определен на ред 17 в Част ІV на Приложение № 2.

2. През 2019 г. физическо лице – земеделски стопанин, което е избрало да се облага с данък върху годишната данъчна основа, на основание чл. 29а от ЗДДФЛ, освен доходите от стопанската си дейност е придобило и доходи по извънтрудови правоотношения, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. За целите на примера ще направим следните допускания: лицето дължи авансови вноски за 2020 г. за доходите от стопанската си дейност като земеделски стопанин, на основание чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ; лицето желае да ползва отстъпка от 5 на сто по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ само за доходите от стопанската си дейност като земеделски стопанин.

Това лице е задължено до 30 април 2020 г. да декларира доходите от извънтрудовитеси правоотношения, както и дължимите авансови вноски. За целта топопълва образец 2001,Част I, Част II и Част IX на Приложение № 2 и Приложение № 3 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. В същия срок лицето трябва да внесе: дължимия по декларацията данък върху общата годишна данъчна основа за доходите по извънтрудовите правоотношения, както и дължимите авансови вноски по чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ за 2020 г. В срок до 1 юни 2020 г. лицето трябва да декларира доходите, подлежащи на облагане с данък върху годишна данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, като за целта подава нова декларация, в която отново описва данните, декларирани в първоначално подадената декларация идекларира доходите от стопанската си дейност в Приложение № 2. В същия срок се внася и дължимият данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, определен на ред 19 в Част ІV на Приложение № 2.

3. Физическо лице е регистрирано като едноличен търговец, но през 2019 г. не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството. През течение на годината лицето е придобило доходи по трудови правоотношения и доходи от упражняване на свободна професия, които се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа. Какъв е крайният срок за подаване на годишната данъчна декларация и за внасяне на дължимия по декларацията данък за това лице?

В конкретния случай, въпреки че лицето е регистрирано като едноличен търговец, не е налице хипотезата на чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, тъй като не следва да подава годишен отчет за дейността. През 2019 г. това лице е придобило само доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа. Следователно крайният срок за подаване на формуляра и за внасяне на дължимия по декларацията данък е 30.04.2020 г., а не 30.06.2020 г.

Практики на НАП