24 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

график на семинарите

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО, ДЕКЛАРИРАНЕТО И ВНАСЯНЕТО НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК В УСЛОВИЯТА НА ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

ЦВЕТАНА ЯНКОВА, данъчен експерт

В приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание (ЗМДВИП), обн. в ДВ бр. 28/24.03.2020 г., са предвидени специални правила по отношение на определянето, декларирането и внасянето на авансовите вноски за корпоративен данък през 2020 г.Необходимостта от създаване на специални правила е продиктувана от това, че с § 25, ал. 1 от ПЗР на ЗМДВИП е удължен срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. до 30 юни 2020 г. Това обстоятелство е от съществено значение, защото, както е известно, съгласно чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО определените месечни, съответно тримесечни авансови вноски за текущата календарна година се декларират с годишната данъчна декларация за предходната календарна година. При условие, че срокът за подаване на годишната декларация е удължен до 30 юни 2020 г., а срокът за извършване на първите месечни вноски (за месеците от януари до април), съответно първата тримесечна вноска за първо тримесечие на 2020 г., не е променен и е до 15 април 2020 г., то липсата на изпълнително основание (декларация) към тази дата би довела до проблем при постъпване на вноските в данъчно-осигурителната сметка на лицата предвид правилата за погасяване на публичните вземания съгласно чл. 169, ал. 5 от ДОПК (правилата на т.нар. „единна сметка“).

Ето защо с разпоредбата на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП законодателят е предвидил извънредно (по-ранно) деклариране на вида и размера на авансовите вноски за 2020 г. Правилата са обособени в три хипотези (илюстрирани с примери по-долу) в зависимост от момента, в който вече е подадена или ще бъде подадена годишната данъчна декларация за 2019 г. и са следните:

През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят авансови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020 г., при съобразяване със следните особености:

  1. Когато до влизането в сила1наЗМДВИПе подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното. При необходимост лицата могат да подадат декларацията за промени на авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО.
  2. Когато до 15 април 2020 г. е подаденагодишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласно декларираното.

По отношение на тази хипотеза следва да се има предвид, че когато годишната данъчна декларация за 2019 г. е подадена след влизането на ЗМДВИП, но до 15 април 2020 г. включително лицето желае да коригира размера на декларираните авансови вноски, следва да подаде декларацията по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски, като по-долу е обяснена причината за това.

  1. Когато до 15 април 2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г., авансовите вноски се декларират до тази дата с годишната данъчна декларация, като се попълва само тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

Тази декларация се подава от всички лица, неподали до 15 април 2020 г. годишна данъчна декларация за 2019 г., чиито нетни приходи от продажби за 2019 г. превишават 300 000 лв., а в случай че към тази дата размерът на нетните приходи от продажби не може да бъде определен точно, като вид на авансовите вноски (месечни или тримесечни) в декларацията се посочва видът авансови вноски, които лицето е извършвало през 2019 г. Когато впоследствие, до 30 юни 2020 г., тези лица подават годишната си данъчна декларация за 2019 г., те не попълват повторно частта от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за текущата година.

От изложеното е видно, че при тази хипотеза, ако към момента на подаване на декларациятанай-късно до 15.04.2020 г. с попълнена само част Х лицето не е определило точно размера на нетните си приходи от продажби за 2019 г. и за целите на определяне на вида на авансовите вноски ползва нетните приходи от 2018 г., то може да се окаже в ситуация, при която от лице, което не е задължено да извършва авансови вноски, става лице, което е длъжно да извършва такива вноски, или обратното. Друг граничен случай е, че ако на база нетните си приходи от продажби за 2018 г. лицето трябва да извършва тримесечни авансови вноски, то при установяване на точния размер на нетните приходи за 2019 г. може да се окаже, че то дължи месечни авансови вноски или обратното.

Пример:

Към 15.04.2020 г. лицето не е определило с точност нетните си приходи от продажби за 2019 г. и ще прави същия вид авансови вноски, които е правило през 2019 г., т.е. базира се на нетните си приходи за 2018 г., за да определи дали през 2020 г. е задължено да извършва авансови вноски и ако е задължено, какъв вид – тримесечни или месечни.

Приемаме, че нетните приходи от продажби за 2018 г. са в размер на 2999 000 лв. – т.е. лицето е задължено да извършва тримесечни авансови вноски.

Лицето подава годишна данъчна декларация за 2019 г. на 16.05.2020 г., в която декларира нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на 3 200 000 лв., съответно то е длъжно да извършва месечни авансови вноски през 2020 г. В този случай ще се извърши промяна на вида на авансовите вноски – от тримесечни на месечни. На практика това следва да стане от месец юли (т.е. след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г.), като в този случай лицето ще дължи тримесечни авансови вноски за първо и второ тримесечие и месечни за месеците от юли до декември, т.е. до 15.07.2020 г. следва да извърши две вноски – 1 за второ тримесечие и 1 – за месец юли.

Следва да се има предвид, че с оглед възприетия за 2020 г. механизъм за корекции на авансовите вноски единствено с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, в този случай лицето следва да подаде тази декларация до 15.07.2020 г. като отбележи, че коригира размера на месечните си авансови вноски (въпреки че в сметката му са „заредени“ тримесечни вноски на база подадената до 15.04.2020 г. годишна декларация с попълнена само част Х и въпреки че може да запази размера на авансовата вноска). Така за месеците от юли до декември ще се формират задълженията за месечни авансови вноски, а не за тримесечни.

Освен това следва да се посочи, че за целите на определяне на лихвата по чл. 89 от ЗКПО ще се вземе предвид липсата или наличието на задължение за извършване на авансови вноски, съответно видът на авансовите вноски – месечни или тримесечни, на база на нетните приходи от продажби за 2019 г. Този извод се налага от обстоятелството, че законодателят не е предвидил нещо специално по този въпрос и в този смисъл извършването на авансови вноски от същия вид както през 2019 г., т.е. базирани на нетните приходи от 2018 г., е само с оглед даване на насоки за случаите, за които не са предвидени правила.

В обобщение следва да се отбележи, че даденият пример е наистина за твърде граничен случай, но за да не се стигне до усложненията, които той би създал, апелът към данъчно задължените лица, който може да бъде отправен, е в подобен граничен случай до 15.04.2020 г. да положат усилия за точно установяване на нетните си приходи от продажби за 2019 г. и така да определят коректно дали са задължени да извършват авансови вноски през 2020 г. и ако са задължени, какъв е техният вид – месечни или тримесечни.

ВАЖНО! Както до 15 април 2020 г., така и след тази дата, корекции (намаление или увеличение) на авансовите вноски, декларирани с годишната данъчна декларация за 2019 г., се извършват с декларацията по чл. 88 от ЗКПО.

Корекциите на авансовите вноски, извършвани с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаването на декларацията.

Както е посочено по-горе, регламентираните в ЗМДВИП особености се дължат на това, че срокът за извършване на месечните авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април и на тримесечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 април, а срокът за подаване на годишната данъчна декларация за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на авансовите вноски за текущата година, е до 30 юни 2020 г.

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. не са променени, като за пълнота ще напомним, че са следните:

МЕСЕЧНИ

ТРИМЕСЕЧНИ

Януари, февруари, март и април

15.04.2020 г.

I тримесечие

15.04.2020 г.

От май до декември

До 15-о число на месеца, за който се отнасят

II тримесечие

15.07.2020 г.

III тримесечие

15.12.2020 г.

Също така следва да се има предвид, че физическите лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани, когато са избрали да се облагат като еднолични търговци, прилагат гореописаните правила за авансовите вноски, като за тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

            ПРИМЕРИ:

  1. 1.Пример за хипотеза 1:

На 10.03.2020 г. дружество Х е подало годишната си данъчна декларация за 2019 г., в която е декларирало тримесечни авансови вноски в размер на 5 000 лв. Поради намаляване на обема на дейността му в резултат на пандемията от Ковид-19, лицето желае да намали вече определените авансови вноски от 5 000 лв. на 1 000 лв..

За целта лицето следва да подаде декларацията по чл. 88 от ЗКПО, а не коригираща годишна декларация, независимо че срокът за подаване на последната не е изтекъл. Това произтича от разпоредбата на § 25, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗМДВИП, където изрично е посочен този ред за извършване на корекцията.

За да усложним малко примера, ще приемем, че на 12.04.2020 г. лицето подава нова годишна декларация,като променя не само декларирани данни за 2019 г., а и размера на посочените в декларацията по чл. 88 от ЗКПО авансови вноски от 1 000 лв. на 2 000 лв. Така направената промяна няма да се вземе предвид, а лицето отново трябва да подаде декларация по чл. 88 от ЗКПО за да увеличи размера на вноските си.

  1. 2.Пример за хипотеза 2:

На 30.03.2020 г. дружество Х е подало годишната си данъчна декларация за 2019 г., в която е декларирало тримесечни авансови вноски в размер на 3 000 лв. На 10.04.2020 г. подава нова годишна декларация, в която коригира освен данни за 2019 г., така и размера на авансовите вноски за 2020 г., като 3 000 лв. ги променя на 2 000 лв.

Важно е да се знае обаче, че тази корекция на авансовите вноски не се взема предвид, а и в тази хипотеза лицето също трябва да подаде декларацията по чл. 88 от ЗКПО, за да коригира авансовите си вноски за 2020 г. Следва да се посочи, че за разлика от т. 1 на § 25, ал. 2 от ПЗР на ЗМДВИП в т. 2 на тази разпоредба липсва препратка към реда за корекции по чл. 88 от ЗКПО. Въпреки това този ред трябва да се приложи и от лицата, попадащи във втората хипотеза, за да се следват еднакви правила за корекции на авансовите вноски от всички лица. За изчерпателност следва да се отбележи, че първата и втората хипотеза по същността си са една и съща, защото и в двете подаването на годишната данъчна декларация се е случило до 15.04.2020 г., която дата е крайният срок за деклариране на авансови вноски за 2020 г. Ето защо и в двете хипотези е логично корекциите на вече декларирани в годишната данъчна декларация авансови вноски да се извършва по един и същи начин, а именно – с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, а не със следваща годишна декларация дори и тя да е подадена до 15.04.2020 г.

  1. 3.Пример за хипотеза 3:

На 10.04.2020 г. дружество Хподава годишна данъчна декларация, като е попълнилосамо тази част от нея, касаеща декларирането на авансови вноски за 2020 г. (част Х). Декларирало е тримесечни авансови вноски в размер на 1000 лв. На 29.06.2020 г. дружеството подава цялостно попълнена годишна декларация, като посочените авансови вноски за 2020 г. са увеличени от 1000 лв. на 1500 лв. Така направената промяна няма да се вземе предвид, а за да стане това, лицето трябва да подаде декларацията по чл. 88 от ЗКПО. Причината в случая е, че законът въвежда изискване за задължително деклариране на авансовите вноски до 15.04.2020 г. и когато корекцията се прави след тази дата, то няма спор, че тя трябва да бъде извършена по реда на чл. 88 от ЗКПО. Тук на практика се прилага познатият досега механизъм за корекции на авансовите вноски след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация, в която те се декларират на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО, като в случая този срок е 15.04.2020 г., а не 30.06.2020 г. съгласно § 25, ал. 2, от ПЗР на ЗМДВИП.

  1. 4.Пример за случай, необхванат от хипотезите на § 25, ал. 2, от ПЗР на ЗМДВИП:

До 15.04.2020 г. дружество Х не е подало декларация, с която да декларира авансовите си вноски за 2020 г. На 23.06.2020 г. подава годишната си данъчна декларация за 2019 г. и посочва тримесечни авансови вноски в размер на 3 000 лв. Освен за второ и трето тримесечие, тази сума се явява дължима авансова вноски и за първо тримесечие, съответно върху нея се дължи лихва, тъй като падежът ѝ е на 15.04.2020 г. В случай че лицето желае да направи корекция, то трябва да подаде декларацията по чл. 88 от ЗКПО, но тъй като срокът за авансовата вноска за първо тримесечие вече е изтекъл, корекцията ще се ползва за второ и трето тримесечие, ако подаде декларацията по чл. 88 от ЗКПО до 15.07.2020 г., съответно само за трето тримесечие, ако я подаде след тази дата.

Освен това в описания случай за неподаването на декларация за авансовите вноски в срока до 15.04.2020 г. е налице основание за налагане на имуществена санкция по чл. 261 от ЗКПОв размер от 500 до 3000 лв., а при повторно нарушение от 1000 до 6000 лв.

           

 


1 Съгласно § 52 от ПЗР на ЗМДВИП в тази му част законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, т.е. от 24.03.2020 г.

Практики на НАП