24 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

график на семинарите

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА И СВЪРЗАНОТО С НЕЯ ИЗВЪНРЕДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 Г. В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА И СВЪРЗАНОТО С НЕЯ ИЗВЪНРЕДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел да ви бъдем максимално полезни с необходимата професионална грижа се опитахме да обобщим и интерпретираме онази част от извънредното законодателство, която е пряко свързана с годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г. при сегашните конкретни условия. Настоящата информация е разработена в 3 части: изменения в данъчното законодателство; изменения в счетоводното законодетелство и оценка на извънредната ситуация като съществено некоргиращо събитие след датата на баланса по смисъла на МСС 10, респективно НСС 10.

Последното изисква, както определни насоки за оповестяване, така и оценка на принципа-предположение за „действащо предприятие“ по смисъла ЗСч. Това е изключително важно и ще позволи на одиторите да издават неквалифициран доклад, съдържащ само параграф за „действащо предприятие“ на база вашите коректни оповестявания в приложението към ГФО.

 1. Изменения в данъчното законодателство
 2. 1.ЗКПО
  1. 1Удължени са от 31 март на 30 юни следните срокове:

            - Подаване на ГДД по чл.92, ал.2;

            - Подаване на годишен отчет за дейността в НСИ, тъй като същия се подава в срока за подаване на ГДД;

            - Внасяне на корпоративния данък съгласно чл.93;

            - Внасяне на данъците върху разходите съгласно чл. 217, ал.2;

            - Подаването на годишен отчет за дейността, декларирането и внасянето на данък върху помощните и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта;

            - Декларирането и внасянето на алтернативен данък върху стопанските дейности от страна на бюджетните предприятия и подаване на годишен отчет за дейността;

            - Подаването на годишен отчет за дейността, декларирането и внасянето на данък при алтернативно облагане на морско търговско корабоплаване;

 1. 2Относно декларирането на авансовите вноски /месечни или тримесечни/ са възможни следните хипотези;

А/ Когато до влизането в сила на извънредния закон е била подадена годишната данъчнадекларация за 2019 г., авансовите вноски се правят в размер съгласнодекларираното; при необходимост и тяхна преценка ДЗЛ могат да подадат коригиращадекларация по реда на чл. 88 от Закона за корпоративното подоходнооблагане, тъй като в ЗКПО няма ограничения, още в срока преди 15 април 2020 г. Тази част на закона влиза в сила от деня на обнародването му в ДВ, т.е. от 24 март.2020 г.;

Б/ Когато до 15 април 2020 г.(първият срок за дължимост на авансовите вноски съгласно ЗКПО)ДЗЛ е подало годишната си данъчна декларация за2019 г., авансовите вноски се правят в размер на база на декларираното;

В/   Когато до 15 април 2020 г. ДЗЛ не е подало годишната си данъчна декларацияза 2019 г., тогава авансовите вноски се декларират с образеца на годишнатаданъчна декларация в срока до 15 април 2020 г.За целта се подава образец на ГДД по чл. 92 като в нея се попълва само тази част, отнасяща седо декларирането на авансови вноски за текущата 2020 година. След нейното подаване за ДЗЛ остава естествено необходимостта в срока до 30 юни 2020 г. да подаде нова ГДД с оглед всички останали обстоятелства, които то е задължено да декларира за данъчната 2019 г.

Важно е да се има предвид, че във всички гореизброени хипотези корекции на веднъж декларирани с годишната данъчна декларация за 2019 г. авансови вноски за 2020 г. се правят единствено с декларацията по чл. 88 от ЗКПО, като тези корекции се ползват след подаването на същата. Следователно, за да се извърши корекция например на авансови вноски за първо тримесечие, декларирани с подадена примерно на 30.03.2020 г. годишна данъчна декларация за 2019 г. (без значение дали е попълнена изцяло или само в частта за деклариране на авансовите вноски за 2020 г.), трябва в срок до 15.04.2020 г. да се подаде декларацията по чл. 88 от ЗКПО.

С цел по-голяма яснота в таблиците по-долу са представени променените и непроменените срокове по ЗКПО и ЗДДФЛ в резултат на приемането на извънредното законодателство:

ЗКПО

Срок за деклариране/внасяне

ПРОМЕНЕН СРОК

НЕПРОМЕНЕН СРОК

1.

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. и внасяне на годишния корпоративен данък за 2019 г.

30.06.2020 г.

 

3.

Деклариране на месечните и тримесечните авансови вноски за 2020 г., когато до 15.04.2020 г. не е подадена годишната данъчна декларация за 2019 г.

15.04.2020 г.

 

4.

Внасяне на месечните и тримесечните авансови вноски за 2020 г.

 

Мeсечни за месеците от I до IV – до 15.04.2020 г., а за останалите месеци – до 15-о число на текущия месец

Тримесечни:

I тр. – 15.04.2020 г.

II тр. – 15.07.2020 г.

III тр. – 15.12.2020 г.

IV тр. – не се прави вноска

5.

Възможност за еднократно подаване съгласно чл. 75, ал. 3 от ЗКПО на нова годишна декларация за корекция на данъчния финансов резултат и данъчното задължение за 2019 г.

 

30.09.2020 г.

6.

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 219, ал. 4 от ЗКПО и внасяне на дължимия данък върху помощните и спомагателните дейности по смисъла на Закона за хазарта за 2019 г. от организаторите на хазартни игри.

30.06.2020 г.

 

7.

Подаване на годишната данъчна декларация по чл. 252 от ЗКПО за данъка върху приходите на бюджетните предприятия за 2019 г и внасяне на данъка.

30.06.2020 г.

 

8.

Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за данъка върху дейността от опериране на кораби за 2019 г. и внасяне на данъка

30.06.2020 г.

 

9.

Подаване на годишен отчет за дейността за 2019 г.

30.06.2020 г.

 

10.

Деклариране и внасяне на данъка върху разходите за 2019 г.

30.06.2020 г.

 

11.

Подаване на декларация по чл. 201 от ЗКПО и внасяне на данъка, удържан при източника

 

I тр. – 30.04.2020 г.

II тр. – 31.07.2020 г.

III тр. – 31.10.2020 г.

IV тр. – 31.01.2021 г.

12.

Подаване на декларация по чл. 246 от ЗКПО и внасяне на данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

 

I тр. – 15.04.2020 г.

II тр. – 15.07.2020 г.

III тр. – 15.10.2020 г.

IV тр. – 15.01.2021 г.

13.

Подаване на декларация по чл. 239 от ЗКПО от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък от операторите на телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

 

10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите

14.

Подаване на декларация по чл. 259, ал. 1 от ЗКПО за упражняване на правото на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на кораби.

 

31.12.2020 г.

15.

Подаване на декларация по чл. 202а, ал. 4 от ЗКПО от чуждестранни юридически лица, които са избрали да преизчислят данъка, удържан при източника.

 

31.12.2020 г.

16.

Деклариране и внасяне на данъка върху допълнителните разходи на народните представители.

 

31.12.2020 г.

 1. ЗМДТСъгласно §26 от извънредния закон през 2020 г. отстъпка от 5 на сто се ползваотвсички ДЗЛ, предплатили до 30юни:

-          данъка върху недвижимите имоти за цялата година; или

-          данъка върхупревозните средства за цялата година.

 1. 3.ЗДДФЛ
  1. 1От 30 април на 30 юни 2020 г. са удължени следните срокове за лицата по чл.51, ал.1, а именно за ЕТ и лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, както и за физически лица – земеделски стопани, които на основание чл. 29а от ЗДДФЛ са избрали да се облагат с данък върху годишната данъчна основа:

-          срокът по чл. 47, ал. 2 от ЗДДФЛза внасяне на данъци върху разходите от тези лица; и

-          срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2019 г., както иза внасяне на дължимия по декларацията данък върху годишната данъчнаоснова.

 1. 2През 2020 г. отстъпката по чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ от 5% върху данъка за довнасяне, но не повече от 500лв. , се ползва от лицата по чл. 51, ал. 1 от същиязакон /ЕТ и лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, както и физически лица – земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ/, ако декларацията е подадена и данъкът за довнасяне е внесен от тях в срокдо 31 май 2020 г. Тъй като 31 май 2020 г. е неделя, т.е. неприсъствен ден, срокът изтича на първия след него присъствен ден, т.е. на 01.06.2020 г. Важно е да се подчертае, че удълженият срок за ползване на отстъпката, касае само дължимият данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, определен в Приложение № 2 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. При ползване на отстъпка от 5 % за данъка върху общата годишна данъчна основа, срокът за подаване на годишната данъчна декларация и за внасяне на дължимия данък остава 31.03.2020 г,
 1. Лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ /ЕТ и лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, както и физически лица – земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ/ прилагат § 25 от същия закон като срокът за подаване от тяхна страна на годишен отчет за дейността е 30 юни 2020 г., а срокът за подаване надекларацията по ал. 2 от същия параграф за определяне на авансовите вноски е до 30 април 2020 г.

Срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ от физическите лица в останалите случаи (за доходи, които не са придобили като търговци по смисъла на ТЗ, в т.ч. и ЕТ, както и като земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ) и съответно за внасяне на другите данъци по декларацията (данъкът върху общата годишна данъчна основа и окончателните данъци, определени в Приложение № 8) остава непроменен – 30 април 2020 г.

За по-голяма яснота промяната в основните срокове, свързани с подаването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г., е представена в таблицата по-долу:

 

Описание на данъците, които се определят в годишната данъчна декларация

Срок, предвиден в ЗДДФЛ за подаване на ГДД и определяне на дължимия данък

Настоящ срок

1

2

3

1. Данък върху общата годишна данъчна основа (определя се на ред 9 в ЧастІV на образец 2001, когато лицето не ползва отстъпка от 5%)

30.04.2020 г.

30.04.2020 г.

2. Данък върху общата годишна данъчна основа (определя се на ред 11 в ЧастІV на образец 2001, когато лицето ползва отстъпка от 5%, на основание чл. 53, ал.6 от ЗДДФЛ)

31.03.2020 г.

31.03.2020 г.

3. Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (определя се на ред 17 в ЧастІV на Приложение № 2, когато лицето не ползва отстъпка от 5%).

30.04.2020 г.

30.06.2020 г.

4. Данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ (определя се на ред 19 в ЧастІV на Приложение № 2, когато лицето ползва отстъпка от 5%, на основание чл. 53, ал. 6 от ЗДДФЛ).

31.03.2020 г.

01.06.2020 г.

5. Окончателен данък за доходи от източници в чужбина на местни физически лица, който на основание чл. 67, ал. 4 от ЗДДФЛ се определя в Приложение № 8 от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

30.04.2020 г.

30.04.2020 г.

II. Закон за счетоводството

За 2020 г. от 30 юни на 30 септември се удължават срокове за:

-          публикуване на ГФО на търговци по смисъла на ТЗ;

-          публикуване на ГФО на ЮЛСНЦ;

-          публикуване на ГФО на останалите предприятия по смисъла на ТЗ.

С тази промяна на срока за публикуване се удължава и срокът за заверка на ГФО от 30 юни на 30 септември.

От 31 март на 30 юни 2020 г.се удължава срокът за подаване на декларация по образец в Търговския регистър от всички предприятия, които не са извършвали дейност по смисъла на т. 30 от § 1 на ДР на ЗСч.

ІІІ.   ДОПК

За срока на извънредното положение спира да тече погасителната давност за публични задължения, регламентирана в чл.171.

ІV. Необходимост от оповестяване в приложението към ГФО на пандемията като некоригиращо съществено събитие след датата на отчета

Предвид обстоятелствата, свързани с извънредното положение, във финансовите отчети на предприятията за годината, приключваща на 31 декември 2019 г., ситуацията, свързана с COVID-19представлява съществено некоригиращо събитие по смисъла на МСС 10/СС10 и следователно самапо себе си тя подлежи на оповестяване в годишните финансови отчети към 31 декември 2019 година в следните аспекти:

ü  Естество на ситуацията и приблизителна оценка на очакваните финансови ефекти илифактът, че такава оценка е практически невъзможно да бъде направена. Важно е тезиоповестявания да бъдат специфични и уместни в контекста на конкретните факти, дейности обстоятелства на даденото предприятие към датата на одобрение за издаване нафинансовия отчет.

ü  Оповестяванията биха могли да обхванат:

а) описание наидентифицираните евентуални конкретни рискове и несигурностите, създадени за бизнеса;

б)наличие на неблагоприятни последствия и естеството им;

в) евентуална оценка напотенциалния им ефект или оповестяване, че такава оценка не е практическивъзможна на този етап;

г) мерките и плановете (вече предприети,планирани/предстоящи и обмисляни) на ръководството на предприятието засправяне с извънредната ситуация.

Ситуацията води ли до преизчисляване на приблизителни счетоводни оценки и справедливистойности: не се изисква преразглеждане на допускания и параметри в модели заобезценка и оценка по справедлива стойност, тестове за възстановимост на вземания,кредити, дълготрайни активи, материални запаси, отсрочени данъчни активи и др.под.

Ситуацията води ли до промяна в класификация (напр. текуща/нетекуща, държани запродажба/търгуване) на активи и пасиви: всякакви съпътстващи промени внамеренията на ръководството на предприятията и договореностите след 31.12.2019г., които не водят до преразглеждане на класификациите на активи и пасиви към 31.12.2019г.

Взема се предвид като важно съображение при оценка на принципапредположение за действащо предприятие, който изисква да се покрие времевихоризонт от минимум една година след отчетната дата (т. е. времеви хоризонт от1.1.2020 г. – 31.12.2020 г.).

В зависимост от обхвата и съществеността напотенциалния ефект е възможно в различна степен да бъде засегната оценката напринципа-предположение за действащо предприятие в годишните финансови отчетикъм 31 декември 2019 г. Например, възможно е:

а) да няма индикации за значителноповлияване на принципа-предположение за действащо предприятие в зависимост от основните му търговски дейности;

б) да имавъзникване на съществена несигурност; или

в) да е налице неприложимост напринципа-предположение за действащо предприятие.

 

Някои от факторите, коитобиха могли да се вземат предвид при тази оценка са продължително спиране надейността, невъзможност да се обслужват заеми и/или изпълняват условията по тях,съществени затруднения в оперативната дейност, поради анулиране на доставки,положителни проби на значителен брой служители за коронавирус и др. под.

Изключително важниса оповестяванията във финансовите отчети на ключовитепреценки на ръководството за наличие на индикации и съмнения за съществена
несигурност относно принципа-предположение за действащо предприятие.

Примерни насоки за оповестяване на ефектите, свързани с пандемията в приложението към отчета

(На местата, отбелязани с многоточие, следва да добави информация съобразно възникналите обстоятелства в конкретното предприятие и предвидените мерки от неговото ръководство)

 1. Събития след датата на отчета

В началото на март 2020 г. в страната се проявява пандемия от инфекциозно заболяване, причинено от корона вирус /Ковид 19/. На 13 март с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение, а на 24 март влиза в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. С последния закон се въвеждат редица извънредни мерки, касаещи бизнеса:  

 • удължаване и прекъсване на административни срокове;
 • удължаване срока за действие на административни актове;
 • спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност;
 • промени в трудовото законодателство, отнасящи се до нови режими на работно време;
 • преустановяване на работата и ползване на отпуски.  

Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и поражда значителна неизвестност за тренда на процесите в макроиконо-миката през 2020 година и след това.  

а) описание на идентифицираните евентуални рискове и несигурностите, създадени за бизнеса в резултат на пандемията:    ………………..

б) наличие на неблагоприятни последствия и естеството им: …………………….

в) евентуална оценка на потенциалния им ефект или оповестяване, че такава оценка не е практически възможна на този етап:         ……………………

г) мерките и плановете (вече предприети, планирани/предстоящи и обмисляни) на ръководството на предприятието за справяне с извънредната ситуация:   ………………………..

2. Действащо предприятие

Дружеството е извършило оценка на приложимостта на принципа-предположение за действащо предприятие, като фундаментален принцип при изготвянето на финансовия отчет. Тази оценка обхваща периода до 31.12.2019 г. и поне 12 месеца занапред. На базата на тази оценка не са налице фактори и/или събития, които да показват съмнения относно прилагането на този принцип като база за изготвяне на финансовия отчет с изключение на извънредното положение, въведено в страната във връзка с пандемията от Ковид 19. Тази извънредна ситуация води до значително ограничаване на дейността на Дружеството. Това обстоятелство наред с останалите събития, факти и условия, в резултат на него, са индикатор, че е налице определена несигурност, която би могла да породи съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие.

Имайки предвид цялата налична информация за предвидимото бъдеще и извършените оценки, усилията на ръководството ще продължат да се насочват в посока прилагане на мерки за ……………………………………………..

С настоящата информация, авторите не поемат отговорност за евентуални грешки и пропуски, както и за евентуални загуби, които могат да бъдат понесени на база ползването на настоящата информация, поради следните обстоятелства:

-          тя има характер на общо запознаване с изискванията на извънредното закондателство, а не на детайлно консултиране по конкретни въпроси и казуси;

-          възможни са да възникнат и да се наложат различни третирания и тълкувания в данъчната и съдебна практика, които на този етап не могат да бъдат предвидени.

 

 

 

 

 1. Данък върху общата годишна данъчна основа (определя се на ред 11 в Част ІV на образец 2001, когато лицето ползва отстъпка от 5%, на основание чл. 53, ал.6 от ЗДДФЛ)

Практики на НАП