24 Ноември, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

график на семинарите

Пон Вт Сря Чет Пет Съб Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Промени в трудовото и осигурителното законодателство във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/

Промени в трудовото и осигурителното законодателство във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/

 

І. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА

1. Мораториум на запорите върху заплати

Не се налагат запори на трудовите възнаграждения до отмяната на извънредното положение, но това не се отнася за запори за издръжка, вреди от непозволено увреждане и вземания от трудови възнаграждения.

2. Право на работодателя за въвеждане на дистанционна форма на работа

В зависимост от характера на работата работодателят може да въведе дистанционна форма на работа на служителите си без тяхното съгласие (надомна работа, или работа от разстояние).

За целта се издава заповед на основание чл. 7, ал. 1 от ЗМДВИП, чл. 107в, ал. 2 и 107и ал.2 и чл.120б от КТ с изменение на мястото на работата, без промяна в другите условия на работа. В заповедта следва да залегнат и въпроси, свързани с работното, техническото и друг вид оборудване на изнесеното работно място. Тъй като текста на чл. 120б от КТ определя изменение само на мястото на работа, това предполага, че не се следва промяна на трудовото възнаграждание

3. Право на работодателя за преустановяване на дейността със задължение за изплащане на възнаграждение

При обявено извънредно положение работодателят може със заповед да преустанови работата на предприятието, на част от него, или на отделни работници. В този случай работодателя следва да изплаща брутните трудовите възнаграждение съгласно новосъздадения член 267а от КТ.

4. Право на работодателя за намаляване на работното време

Работодателят може едностранно да намали работното време за целия период на извънредното положение, или на част от него, за работниците на пълно работно време, като продължителността на работния ден не може да бъде по-малка от половината от законоустановеното работно време, без значение дали е налице намаляване обема на работата. Това е старата разпоредба на чл. 138а от КТ, която ограничаваше до 3 месеца работодателите в рамките на една календарна година, а сега се прилага до като е обявено извънредното положение

С оглед на създаване на възможност на служителите да преминават от пълно към непълно работно време и обратно, в КТ са разписани определени задължения на работодателя / чл. 138а от КТ. /.

5. Право на работодателя за обявяване на престой

Работодателят може едностранно да обяви престой поради създадената ситуация.

Ако дейността на предприятието е принудително спряна, работодателят е длъжен да не допуска служителите си до работните им места през целия период на извънредното положение, когато дейността е преустановена със заповед на държавен орган.

За времето на преустановяване на работата, служителите имат право да получат трудовото си възнаграждение съгласно разпоредбите на чл.267а от КТ.

Ако предприятието е в престой, който не е принудителен (със заповед на държавен орган), работодателят може да измени мястото и характера на работата на служителите, като другото място може да бъде и друго предприятие, собственост на работодателя, но в същото населено място.

6. Право на работодателя за пускане на персонала в платен отпуск

Ползване на отпуск при извънредното положение

При преустановяване дейността на предприятието поради обявеното извънредно положение, работодателят има право да предостави на служителите до половината от платения годишен отпуск без съгласието им, съгласно чл. 173а от КТ, включително и на новоназначени служители, които нямат изискващите се 8 месеца трудов стаж. За издаването на едностранният акт от работадателя - заповедта, не е необходимо съгласието на работника.

За възникването на това право са необходими две условия:

-    обявено извънредно положение

-    преустановяване работата на предприято – със заповед на работодателя или на държавен орган.

В сила е и досегашното право на работодателя съгласно чл. 173, ал 4 от КТ, при престой за повече от 5 дни да предостави платен отпуск на служителите си без съгласието им.

Но ако служителят е ползвал целият размер на платения отпуск, работодателят следва да му предостави неплатен отпуск. При неплатения отпуск няма промяна в чл. 160 от КТ, съгласно който опускът следва да бъде поискан от служителя. В сила е общото правило до 30 календарни дни в една година неплатен отпуск да се признават за трудов стаж.

7. Задължение на работодателя да разрешава платен или неплатен отпуск

При всички случаи работодателят е длъжен разреши ползването на платен или неплатен отпуск по време на обявено извънредно положение за определени категории по-уязвими в социално положение служители, визирани в чл. 173а, ал. 2 от КТ по тяхно искане:

1.бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;

2.майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

3.работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст;

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

8. Право на работодателя за едностранно прекратяване на трудови договори при намален обем на работа.

Работодателят едностранно може да прекратява трудови договори при намален обем на работа. Прекратяването става с писмено предизвестие. Ако не е уговорен в трудовия договор срок на предизвестието, този срок е 30 дни.

При прекратяването следва да се извърши подбор между служителите, извършващи еднакви или сходни функции. Следва да се вземи предвид и закрилата на някои категории, визирани в чл. 333 от КТ

9. Право на работодателя за едностранно прекратяване на трудови договори при престой

В сила е старата разпоредба на чл. 328, т. 4 от КТ при престой повече от 15 дни работодателят да има право да прекрати трудовите договори едностранно, но с писмено предизвестие, връчено не по-рано от 16-тия ден след обявяване на престоя. Срокът на предизвестието е в зависимост от уговорения, а ако няма такъв - 30 дни. При прекратяване по този член работодателят не е длъжен да извърши подбор, нито пък лицата по чл. 333 от КТ ползват закрила.

10. Връчване на заповеди

Писмените заповеди на ръководителите, във връзка с обявеното извънредно положение се връчват срещу подпис. При невъзможност - по куриер или по пощата с обратна разписка.

ІІ. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

1.  Възможност за обезщетяване на работодателите от фонд „Безработица“

Законът предвижда мярка за финансово подпомагане на работодателите, потърпевши от извънредната ситуация, чрез субсидиране на 60% от възнагражденията за период до три месеца през действието на ЗМДВИП.

Критериите, условията и процедурата за финансовото подпомагане са регламентирани с акт на Министерския съвет - Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Изплащане на компенсации за запазване на заетостта

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение.

В рубрики „Изплащане на компенсации за запазване на заетостта” на началната страница на интернет сайта на Агенцията по заетостта - https://www.az.government.bg/pages/izplashtane-na-kompensacii-za-zapazwane-na-zaetostta/ и в раздел „Предлагащи работа” са публикувани:

•   § Процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по ПМС № 55/30.03.2020 г., утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Тя съдържа информация за реда и условията за кандидатстване и е публикувана и на информационните табла в дирекции „Бюро по труда“;

•   § Образец на Заявление за изплащане на компенсации и декларации, съгласно чл. 4, ал.2 от ПМС 55/2020 (електронен формат);

•   § Образец на Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации по реда на постановлението (електронен формат);

•   § Инструкция за изготвяне на Списъка (помощен материал).

Документи от работодатели, кандидатстващи за изплащане на компенсации по реда на ПМС 55/2020 г., ще се приемат във всички дирекции „Бюро по труда” в страната в периода от 31-ви март до 21-ви април 2020 г.

За да кандидатстват, работодателите следва да представят в бюрото по труда, на чиято територия осъществяват дейност:

- Заявление за изплащане на компенсации и декларации (по образец);

- Списък на работниците и служителите, за които се подава заявление за изплащане на компенсации (по образец);

- Заповед за преустановяване на работа.

Документи се изпращат по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, подписани с квалифициран електронен подпис /КЕП/, или с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор. При невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи.

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя и Националния осигурителен институт

Спират да текат нормативно определените срокове за осигурените лица за периода на извънредното положение

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение. Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Документите, включително и за получаване на обезщетения, ще се смятат за подадени в срок, в случай че са подадени до 14 дни след отмяната на извънредното положение.

Също така със Закона вече се предоставя нова услуга, чрез която хората, посещаващи бюрото по труда за да се регистрират като безработни, могат на същото място да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ.Приетите заявления за обезщетения ще се предават на НОИ по служебен път.

Агенцията по заетостта припомня, че регистрация в бюрото по труда може да се заяви и по пощата или по електронен път към бюрото по труда, в което търсещият работа желае да се регистрира по постоянен или настоящ адрес.

Напомняме, че в условията на извънредно положение бюрата по труда в цялата страна работят и продължават да приемат клиенти в офисите си при засилени предпазни мерки, включително и свързани със спазването на карантинния срок за завърналите се в чужбина. На всички лица, които се регистрират в бюрото по труда, в деня на регистрацията се предлага подходящо за тяхното образование и квалификация работно място, при наличие на такова. В условията на извънредно положение също е налице търсене на работна сила, а заявените работни места са публикувани в сайтаАгенцията по заетостта.

Особено важно за лицата, които не ползват електронните услуги на Агенцията по заетостта и/или на НОИ и не се възползват от отложените срокове, е да знаят, че трябва да предвидят повече време за подаване в бюрото по труда на двете заявления за регистрация като безработни и за обезщетения за безработица, както и да разполагат с изискваните документи. Информация във връзка с получаването на обезщетения за безработица може да се намери на официалния сайт на НОИ.

 

Практики на НАП