06 Август, 2020

КОНТАКТИ

Social

  

ТЪРСИ

Приеха Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, в преходните разпоредби на който са въведени промени и в останалите данъчни закони,  в сила от 01. 01.2020 г.,:

    Закона за акцизите и данъчните складове;
    Закона за данък върху добавената стойност;
    Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
    Закона за местните данъци и такси,
    Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
    Закона за счетоводството.

Можете да видите Закона в прикачения файл

Практики на НАП