06 Февруари, 2023

КОНТАКТИ

Social

  

Семинари Годишно приключване 2022

Годишно данъчно приключване на 2022 г.

Изменения и допълнения в ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО от 1 януари 2023 г.

График за провеждане на семинарите:

  Дата на провеждане По закона за: Лекторски екип

гр. Пловдивхотел "Империал"ул. Арх. Камен Петков № 1а/Лев Толстой № 6

от 9 - 17,00 часа

27.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Облагане доходите на ФЛ (виж програмата)

Корпоративно подоходно облагане (виж програмата)

Лорета Цветкова

Цветана Янкова

28.02.2023 г.

присъствен и онлайн вариант

Данък върху добавената стойност (виж програмата)

Социално осигуряване виж програмата

Даниела Даракчиева

Петя Гинина

Таксата за участие в присъствен семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив.

Таксата за участие в онлайн семинар е 120 лв без ДДС.

IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF. 

Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.

Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.

 

Заявете участие: - на електронна поща pluton1@abv.bg;

- на сайта pluton1.com

- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Семинари Изменения и допълнения в трудовото законодателство

Изменения и допълнения в ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

График за провеждане на семинарите:

Място на провеждане: Дата на провеждане:                        Лектор
гр. Пловдив хотел "Империал" (от 9 - 14,30 ч.) 02.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово право
      Стара Загора хотел "Верея" (от 9 - 14,30 ч.) 03.II.2023 г. Теодора Дичева, юрист по трудово правоВИЖТЕ ПРОГРАМАТА  

  Таксата за участие в семинар по избор е 150 лв. без ДДС, включваща: лекции, учебни материали, 2 кафе паузи и 1 работен обяд и се заплаща само по банкова сметка на “Плутон 1” ЕООД в ЮРОБАНК АД, клон Пловдив  
IBAN - BG 89 BPBI 8170 1600 244 715;  BIC КОД - BPBIBGSF.  
 Отстъпка за втори участник от една фирма - 5%.


Допълнителна отстъпка при участие в два и повече семинари - по 5% от таксата за всеки семинар.


Заявете участие:
- на електронна поща pluton1@abv.bg;
- на сайта pluton1.com
- в офиса на фирмата на тел: 032/628912; 032/628442; 032/628443.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Данъчно третиране на извършени през минал период разходи за изграждане на публична инфраструктура, които не са регулирани за данъчни цели

Въпрос: От 2014 г. до момента дейността на дружеството се състои в изграждане на комплекси от жилищни и търговски сгради, които продава или отдава под наем. Обичайна практика през годините е била дружеството да изгражда и инфраструктурата (ВиК, улици, тротоари, улично осветление, зелени площи) около урегулираните поземлени имоти, които продава или отдава под наем, с цел да направи имотите по-атрактивни за клиентите. На практика дружеството изгражда инфраструктура, която по силата на Закона за водите и Закона за общинската собственост е публична общинска собственост, но не е претендирало заплащане на направените от него разходи.

За част от изградената инфраструктура дружеството с договор за дарение от 20.06.2015 г. е прехвърлило изграденото на общината. Отчетени са разходи за дарение, които са признати до 10 на сто от счетоводната печалба, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 5 от ЗКПО, а с останалата част от разходите е увеличен счетоводният финансов резултат, т.е. разходите не са признати за данъчни цели. За останалите части от изградената публична инфраструктура такива договори за дарение не са сключвани. При актуване на изградената инфраструктура в полза на общината дружеството е отчело счетоводен разход, с който не е преобразуван (увеличен) счетоводният финансов резултат, т.е. то е третирало тези разходи като признати за данъчни цели.

Въпросът е свързан именно с третирането на вече изградената до 31.12.2019 г. по гореописания ред публична инфраструктура, доколкото за изградена по този начин след тази дата ЗКПО съдържа ясни правила, постановени в чл. 48, т. 5, чл. 53, ал. 1, т. 2 и чл. 69а от ЗКПО.

Касае се за прилагането на § 22 от ПЗР на ЗИДЗКПО, съгласно който разходите, които не са били данъчно признати, могат да се заведат като самостоятелен данъчен амортизируем актив, но този преходен параграф не регламентира как следва да се процедира в случаите, когато дадени разходи изобщо не са били предмет на данъчно третиране.

Два актива ли следва да се заведат в данъчния амортизационен план - един за третираните и непризнати суми, и друг за останалите, или един, доколкото се предвижда различен първоначален момент за включването им в данъчния амортизационен план?

Отговор: В ЗКПО е създаден специален преходен режим в § 22, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗКПО, съгласно който при наличие на счетоводни разходи за изграждане, подобрение или ремонт на елементи на техническа инфраструктура, които по силата на закон са публична държавна или публична общинска собственост, които изцяло или частично са третирани за данъчни цели като разходи, несвързани с дейността, или непризнати разходи за дарения, с размера на непризнатата част от тези разходи може да се заведе самостоятелен данъчен амортизируем актив за целите на този закон, в случай че са изпълнени едновременно следните условия:

1. разходите са начислени/отчетени в периода от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2019 г., и


АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют