Договорите по извънтрудови правоотношения, придобили популярност в практиката под наименованието „граждански договори”, се сключват по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Те не попадат в обхвата на трудовото право, респективно Кодекса на труда (КТ) и са подчинени на разпоредбите на облигационното право. Съществен белег на договорите по извънтрудови правоотношения, който ги отличава от трудовите договори, е, че при тях се предоставя и дължи определен резултат от извършена трудова дейност на определено физическо лице. Тоест при тях не се престира работна сила - съществен белег на трудовото правоотношение. Гражданските договори могат да бъдат от различно естество, като най-често сключвани са договор за изработка, договор за поръчка, комисионен договор и др.


Публикувано е Брой - 11 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.