Съгласно чл.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) обект на облагане са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Субсидиите като вид доход не са обект на специално данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и за тях се прилагат общите правила за данъчно облагане и деклариране по реда на този закон.

По смисъла на чл.12, ал.1 от ЗДДФЛ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Необлагаемите доходи са изрично посочени в чл.13 от ЗДДФЛ и доколкото


Публикувано е Брой - 11 на списанието "Наръчник на икономиста"
АБОНИРАЙ СЕ за да имаш достъп до пълното съдържание.