Покажи брой 
Заглавие
Кои доходи от търговия в Интернет се облагат?
Разяснения кои доходи от търговия в Интернет се облагат?
Данък при източника при плащания за лиценз за софтуер към лице от държава членка на ЕС и към лице от трета страна
Данъчно третиране на извършени през минал период разходи за изграждане на публична инфраструктура, които не са регулирани за данъчни цели
Данъчно третиране на приходите от безвъзмездна финансова помощ за микро и малки предприятия във връзка с пандемията covid-19
Преоценка и обезценка на недвижими имоти на предприятията за целите на облагане с данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци - Наталия Чернева
Данъчни аспекти по ЗДДФЛ на сключени договори по извънтрудови правоотношения (граждански договори) със съдружници - Иван Минчев
Данъчно третиране по ЗДДФЛ на получени субсидии от физическо лице - регистриран земеделски стопанин - Иван Минчев
Актуални въпроси, свързани с ползването на данъчни облекчения от физическите лица - Лорета Цветкова
Длъжен ли е работодателят да покрива разходи за електричество, отопление и други консумативи на служители, работещи от дома (home office)? - Теодора Дичева
Право на парично обезщетение поради временна неработоспособност - Вержиния Заркова
Облагане на доходи от независими лични услуги, реализирани от местно физическо лице на Словакия - Десислава Калудова
Възможност за облагане на физическо лице-земеделски стопанин, по реда на чл.29 от зддфл, при наличието на регистрация на лицето и като ЕТ
Използване на имущество съпружеска съсобственост за дейността на едноличния търговец
Осигуряване на самоосигуряващо се лице, получаващо доходи за полагане на личен труд в дружеството и доходи от стопанска дейност като физическо лице - Петя Гинина
Особености при осигуряването на лицата, които получават компенсации по реда на Решение № 429 от 26 юни 2020 година и постановление № 151 на МС от 03.07.2020 г. - Вержиния Заркова
Прилагане на данъчното законодателство при смърт на собственик на предприятие на едноличен търговец - Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на продажби на стоки, извършени от българско юридическо лице в чужбина чрез платформа на Амазон. Облагане по реда на ЗДДФЛ на разпределени дивиденти в полза на местни физически лица - Моника Петрова, Цветана Янкова
Осигурителни вноски за лица, работещи по граждански договор по време на ползване на платен отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст - Петя Гинина
Данъчно третиране на доходите от хотелиерски услуги, извършвани от физически лица -Лорета Цветкова
Определяне на данъчната основа за данъка върху социалните разходи за ваучери за храна в случаите на намалено възнаграждение на наетите лица