03 Октомври, 2022

КОНТАКТИ

Social

  

24-25.02.2022

ГОДИШНО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2021 Г. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗКПО И ЗДДС, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2022 г.

 

Място на провеждане

Дата

Форма на провеждане

Лекторски екип

гр. Пловдив
хотел „Империал“
ул. Арх. Камен Петков № 1А

24.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Мина Янкова - ЗДДС,
Петя Гинина - КСО

25.02.2022

Хибриден - ( присъствен и онлайн чрез ZOOM)

Цветана Янкова - ЗКПО,
Лорета Цветкова
ЗДДФЛ

 

 

Продължителност на всеки семинар - 8 учебни часа ( от 9:00  до 17:00)
Таксата за участие в семинар по избор е 145 лв. без ДДС и включва: лекции, материали, 1 обяд и 2 кафе паузи.

Участвалите в предходни семинари на ПЛУТОН 1 ЕООД заплащат 135 лв. без ДДС

Отстъпка втори участник от една фирма - 5%

Такса за участие в онлайн семинар е 115 лв. без ДДС.

Таксата за участие се заплаща по сметка на ЕООД “Плутон 1” в Пощенска банка АД - BIC КОД: BPBIBGSF; IBAN - BG 89 BPBI 81701600244715.

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

 

Програма за семинар в Русия

ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ПРЕЗ 2022 Г.

 

16.07.2022 г. - 25.07.2022 г.

Лектор: Петя Гинина, юрист по осигурително право

 Програма

Керамоти, Гърция - Спокойствие и уют

ПЛУТОН 1

ПЛУТОН-1

Prilojenie_1_4_Plakat_MT.jpg

ПЛУТОН-1 ЕООД

3plakat.jpg

ПОСЛЕДВАЙ НИ ВЪВ ФЕЙСБУК

По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Моника Петрова

Моника Петрова, данъчен експерт

Въпрос: Българска фирма е получила стока от Китай, която се намира в митнически склад в България. Стоката не е освободена от митническия склад (фирмата не е заплатила мито и ДДС), когато се продава на друга българска фирма.
1. В коя колона на дневника за покупки трябва да се отрази сделката, след като не е заплатен ДДС и мито?
2. Може ли продажбата от митническия склад да се третира като доставка с място на изпълнение извън територията на страната и на основание чл. 86, ал. 3 от ЗДДС да не се начислява данък върху добавената стойност?
Отговор: По първия въпрос:
Данъчната основа на получените доставки, вътреобщностните придобивания, получените доставки по чл.82, ал.2 - 5 от ЗДДС и вносът без право на приспадане на данъчен кредит или без данък се отразяват в колона 9 от дневника за покупките.  

По втория въпрос:
Във въпроса е посочено, че една българска фирма (която за краткост ще наречем БГ1) извършва продажба на стоки на друга българска фирма (която за краткост ще наречем БГ2), като продажбата, т.е. прехвърлянето на собствеността върху стоките ще става в момент, когато същите се намират в митнически склад. Това означава, че доставката между двете български фирми се определя като доставка с място на изпълнение на територията на страната, а не като доставка с място на изпълнение извън територията на страната, за която на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък, тъй като:
● съгласно чл.17, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността, когато стоката не се изпраща или превозва. В случаите, когато стоката се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, мястото на изпълнение при доставката, съгласно чл.17, ал. 2 от ЗДДС, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът ѝ към получателя;
● по смисъла на § 1, т.1 от ДР на ЗДДС „територия на страната“ е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона, предвид което и митническият склад се включва в територията на страната.


{f90filter STANDART HIDE}


Само АБОНАТИТЕ на списанието "Наръчник на икономиста" получават достъп до пълното съдържание. Можете да се абонирате тук