Покажи брой 
Заглавие
Брой 11 / 2019
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Моника Петрова
По Закона за данък върху добавената стойност - Въпроси и отговори - Мина Янкова
Данъчно третиране на провизиите за данъчни задължения по реда на ЗКПО
Прилагане на СИДДО при облагане с данък при източника на възнаграждения, получени от италианска компания за предоставяне на право за използване на рекламен видеоклип
Данъчно облагане на дивиденти, изплатени от българско дружество на чуждестранно физическо лице
Парламентът прие допълнение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица
По Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Въпроси и отговори - Лорета Цветкова
По Закона за местните данъци и такси - Въпроси и отговори - Красимира Узунова
Новите правила за решаване на данъчни спорове в Европейския съюз
Особености при осигуряване на самоосигуряващите се лица-регистрирани земеделски стопани
Осигуряване на управители на търговски дружества с ограничена отговорност на еднолични търговски дружества
Home office (работа от разстояние) е предпочитан начин за наемане на IT специалисти
Трудово законодателство - Въпроси и отговори - Лариса Тодорова