ДОХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕДИЖИМ ИМОТ, КОЙТО НЕ Е ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Въпрос: Физическо лице изгражда недвижим имот за собствени нужди по стопански начин. Има издадено строително разрешение. Строителната част на обекта е извършена от строителна фирма, а част от довършителните работи са извършени от отделни физически лица и с личен труд, т.е. физическото лице не разполага с разходооправдателни документи за всички видове извършени строителни и довършителни дейности.

Дължи ли се данък по ЗДДФЛ при продажба на същия имот, като се има предвид, че към момента на продажбата, той не е въведен в експлоатация и от датата на издаване на строителното разрешение не са изминали 5 години? Ако отговорът е положителен, как да определим данъчната основа за облагане, след като не разполагаме с документи въз основа на които да определим себестойността на обекта?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Лорета Цветкова, данъчен експерт

Практики на НАП