ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БЕЗРАБОТИЦА БЕЗ РЕГИСТРИРАН ТРУДОВ ДОГОВОР

чл. 54л от КСО; чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО; чл. 62 от КТ; чл. 62, ал. 3 от КТ

 

ВЪПРОС: На 02.06.2014г. е склю­чен тру­дов до­го­вор. На 09.06.2014 г. е прек­ра­тен по вза­им­но съг­ла­сие от две­те стра­ни. На 12.06.2014г. при опит да се вне­се уве­дом­ле­ние за прек­ра­тя­ва­не на тру­до­вия до­го­вор се ус­та­но­ви, че е про­пус­на­то уве­дом­ле­ни­е­то за сключ­ва­не­то му. От НАП изис­к­ват за­дъл­жи­тел­но пред­пи­са­ние от Ин­с­пек­ци­я­та по тру­да. На 17.06.2014 г. е по­да­де­но ис­ка­не към ин­с­пек­ци­я­та, но тя ка­те­го­рич­но от­каз­ва да да­де пред­пи­са­ния, за­що­то към мо­мен­та на по­да­ва­не на ис­ка­не­то ли­це­то/ра­бот­ни­кът е с прек­ра­тен тру­дов до­го­вор. Меж­дув­ре­мен­но ли­це­то е ре­гис­т­ри­ра­но в Бю­ро­то по тру­да в за­ко­но­вия 7-дне­вен срок и към мо­мен­та не при­е­мат до­ку­мен­ти­те от НОИ за изплащане на обез­ще­те­ние при без­ра­бо­ти­ца, тъй ка­то ин­фор­ма­ци­он­на­та сис­те­ма меж­ду НАП и НОИ не от­ра­зя­ва те­зи пет ра­бот­ни дни от 02.06.2014 г. - 08.06.2014 г. вклю­чи­тел­но.
( Какво трябва да се направи, за да има право лицето да получава обезщетение при безработица?


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Кина Койчева-Лукарска, държавен експерт по осигуряване в НОИ

Практики на НАП