ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

Йосиф Милошев, н-к отдел “Осигурително законодателство и договори “ в НОИ

С промените в Кодекса за социално осигуряване от 1 януари 2016 г. текстовете на чл. 54а, ал. 1, т. 2, чл. 54д, ал. 1, т. 3 и чл. 54е, ал. 3 и § 1, ал. 1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на КСО са преведени в съответствие с нормите на чл. 68а и чл. 168 КСО, които предвиждат отпускането на пенсии за осигурителен стаж и възраст в намален размер и на пенсии от професионален пенсионен фонд. Лицата нямат право на парично обезщетение за безработица, ако получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 КСО. В случай, че лицата са получавали за даден период от време и парично обезщетение за безработица и пенсия от посочения вид, те дължат възстановяване на обезщетението за безработица.

В Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица (НОИПОБ) е създадена нова ал. 4 на чл. 8, в която се предвижда, че когато е необходимо да се изяснява осигурителен стаж и доход в друга държава до постъпване на отговор от компетентната институция, преценката на правото и определяне на размера се извършва въз основа на наличните редовни документи и данните от персоналния регистър.

Паричното обезщетение за безработица е в размер на 60 на сто от среднодневното възнаграждение за период от 24 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за 2016 г. е 7,20 лв. В КСО не е определен максимален размер на обезщетението за безработица, но фактически то е ограничено от максималния осигурителен доход, върху който се дължат вноски за ДОО. Ако през периода от 24 месеца лицето има право или не е подлежало на осигуряване за безработица се взема предвид минималната работна заплата за страната за съответния период.

Съгласно чл. 54а КСО лицата, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в България, както и пенсия за старост в друга държава, нямат право на обезщетение за безработица. Лицата, които получават пенсия за инвалидност или наследствена пенсия, имат право на това обезщетение.

Правото на парично обезщетение за безработица имат лицата, които са били осигурявани за безработица най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването им. Следва да се обърне внимание, че периодът от 9 месеца не представлява осигурителен стаж, а време, през което лицето е подлежало на осигуряване за безработица.

Съгласно чл. 54а, ал. 4, т. 2 КСО като условие за отпускане на обезщетение за безработица от датата на прекратяване на осигуряването, е въведено задължение за лицето да се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от прекратяване на осигуряването. В случай, че лицето не се регистрира в посочения срок, периодът на изплащане на паричното обезщетение се намалява с времето на закъснението на регистрацията.

Съгласно чл. 3, ал. 1 НОИПОБ паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението по чл. 1 е подадено в 3-месечен срок и лицето е регистрирано като безработно в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от тази дата. При подаване на заявлението за отпускане на обезщетението, не се прилага документ за регистрация в Агенцията по заетостта, тъй като данните за тази регистрация се получават служебно в НОИ.

За прекратяване изплащането на паричното обезщетение, лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 към наредбата в срок до 7 календарни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство. Приложение № 5 към наредбата се подава на хартиен носител, по електронен път с електронен подпис или с персонален идентификационен код на подателя, издаден от НОИ.

Изплащането на обезщетението за безработица се прекратява, когато:

  • лицето е започнало трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване;
  • е прекратена регистрацията от Агенцията по заетостта;
  • е придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително и пенсия по чл. 68а КСО в намален размер или пенсия от професионален пенсионен фонд, както и пенсия за старост в друга държава.

Плащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 КТ, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 ЗДСл и чл. 58, ал. 3 ЗВО. За спиране изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация-приложение № 5 към наредбата към нея в срок до 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

За възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица лицата подават декларация по образец съгласно приложение № 5 към наредбата, в срок до 7 работни дни от отпадане на съответното обстоятелство, довело до спиране или прекратяване на изплащането.

Към декларация - приложение № 5 от наредбата не се прилагат доказателства на хартиен носител, тъй като декларираните данни се проверяват служебно в информационните системи на НОИ и Агенцията по заетостта.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат в зависимост от осигурителния стаж в следните периоди:

Осигурителен стаж (години)

Период за изплащане на обезщетението (месеци)

до 3

4

от 3 до 5

6

от 5 до 10

8

от 10 до 15

9

от 15 до 20

10

от 20 до 25

11

над 25

12

За осигурителен стаж при определяне на периода за изплащане на обезщетението се зачита трудовият стаж до 1 януари 2002 г. по Кодекса на труда или по други специални закони и периодите след тази дата, през които лицата са осигурени за безработица.

Паричното обезщетение за безработица се изплаща в минимален размер - 7,20 лв. на ден за срок от 4 месеца, ако правоотношението е било прекратено по желание на лицето или поради виновното му поведение. За същия срок и в същия размер се изплаща и паричното обезщетение за безработица на лица, които са придобили право на парично обезщетение преди изтичането на 3 години от предходното упражняване на правото на парично обезщетение за безработица.

При промяна на банковата сметка в срок до 7 работни дни лицето подава нова декларация по образец съгласно приложение № 5 от наредбата, в която се вписва новата банкова сметка.

Периодът, през който се получава обезщетение за безработица, се зачита за осигурителен стаж, но не се включва при изчисляване на индивидуалния коефициент при пенсиониране.

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава в избрано от лицата ТП на НОИ, като е без значение постоянният или настоящият адрес на заявителя. Всички промени след отпускане на паричното обезщетение се декларират с декларация - Приложение № 5.

Практики на НАП