ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ В БЕЛГИЯ

Удостоверенията за приложимо законодателство А1

Въпрос: Българско дружество сключва договор за довършителни строителни работи с белгийско предприятие. В изпълнението на договора българското дружество командирова свои работници на територията на другата държава членка и уведомява Националната агенция за приходите. Агенцията определя и удостоверява като приложимо българското законодателство в сферата на социалната сигурност. Допустимо ли е белгийските власти да претендират внасяне на задължителни вноски съгласно законодателството на своята държава?  АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване

Практики на НАП