ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ В БЕЛГИЯ

Удостоверенията за приложимо законодателство А1

Въпрос: Българско дружество сключва договор за довършителни строителни работи с белгийско предприятие. В изпълнението на договора българското дружество командирова свои работници на територията на другата държава членка и уведомява Националната агенция за приходите. Агенцията определя и удостоверява като приложимо българското законодателство в сферата на социалната сигурност. Допустимо ли е белгийските власти да претендират внасяне на задължителни вноски съгласно законодателството на своята държава?  АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване