ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ПЕРИОДИ НА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО; чл. 4а от НЕВД

 Въпрос: Уволнението на работник е признато за незаконно от компетентните органи. През определени месеци до възстановяването на работа лицето работи в друга държава-членка на Европейския съюз. Дължат ли се осигурителни вноски за периодите на незаконното уволнение?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване

Практики на НАП