ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ПЕРИОДИ НА НЕЗАКОННО УВОЛНЕНИЕ

чл. 9, ал. 3, т. 2 от КСО; чл. 4а от НЕВД

 Въпрос: Уволнението на работник е признато за незаконно от компетентните органи. През определени месеци до възстановяването на работа лицето работи в друга държава-членка на Европейския съюз. Дължат ли се осигурителни вноски за периодите на незаконното уволнение?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Димитър Бойчев, данъчен експерт по социално осигуряване