ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ПРЕЗ 2014 Г.

чл. 4, ал.1, т. 8 от КСО; чл. 6 ал. 2, т. 3 от КСО; чл. 6, ал. 3 от КСО;  т. 4 към при­ло­же­ние 1 на ЗБДОО за 2014 г.

Въп­рос: Вър­ху ка­къв оси­гу­ри­те­лен до­ход се дъл­жат осигури-телни внос­ки­ за об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци през 2014 г.? 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП