ОСИГУРЯВАНЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР НА ЛИЦЕ, КОЕТО ИМА РЕШЕНИЕ НА ТЕЛК И ПОЛУЧАВА ПЕНСИЯ

чл. 4, ал. 3, т. 5 от КСО; чл. 4, ал. 6 от КСО; чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО; чл. 40, ал. 5 от ЗЗО

ВЪПРОС: Фирмата ни има нает работник по договор за изработка за отглеждане на патици, който има решение на ТЕЛК с над 50% инвалидност и получава социална пенсия.
Следва ли за това лице да се внасят социални и здравни осигурителни вноски на база полученото възнаграждение, намалено с признатите разходи за този вид дейност в размер на 40 % (съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДДФЛ)? Ако за лицето трябва да се внасят осигурителни вноски, каква декларация е необходимо да подаваме в ТД на НАП - декларация обр. № 1 или декларация обр. № 6?
Изплатеното възнаграждение на лицето е по-ниско от размера на облекчението за лицата, притежаващи решение на ТЕЛК, поради което не е удържан данък по ЗДДФЛ. 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП