ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛИЦЕ СОБСТВЕНИК НА ЕТ И ЕООД, КОЕТО СЕ ПЕНСИОНИРА

чл. 6, ал. 11 от КСО; чл. 4, ал. 6 от КСО

ВЪПРОС: Физическо лице притежава две действащи фирми - ЕТ и ЕООД. Лицето се осигурява в ЕТ върху избран месечен осигу-рителен доход в размер на 620 лв. Същият се осигурява и в ЕООД като работещ по договор за управление върху разликата до максималния месечен осигурителен доход, т.е.1780 лв. В средата на календарната година лицето придобива изискуемата за пенсиониране възраст и осигурителен стаж за пенсиониране. Лицето е решило да подаде документи за отпускане на пенсия, като от този момент декларира, че не желае да се осигурява за фонд "Пенсии", но ще продължи да изпълнява функциите на управител като самоосигуряващо се лице в една от двете фирми.
В какви срокове и какви уведомления трябва да се подадат, за да се спази действащото законодателство? Очакванията ни са приходите на ЕТ към полугодието (и към края на финансовата година) да бъдат сравними с избрания осигурителен доход.
Необходимо ли е да уведомим ТД на НАП за промяната?


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП