ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД ВЪВ ВЕДОМОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ № 1(ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ОБРАЗЕЦ № 1 В СИЛА ДО 31.12.2015 Г.)

чл. 142, ал. 2 КТ; 262, ал. 1, т. 4 от КТ; чл. 264 от КТ; На­ред­ба №  Н-8

ВЪПРОС: Ако за це­лия три­ме­се­чен пе­ри­од слу­жи­тел има по­ве­че от­ра­бо­те­ни дни, как се от­ра­зя­ва във фи­ша за ра­бот­на зап­ла­та и в дек­ла­ра­ция обр. № 1 полученото възнаграждение за из­вън­ре­ден труд и съ­от­вет­но до­пъл­ни­тел­ното трудово зап­ла­ща­не? 


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП