ТРУДОВ И ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ НА СЛУЖИТЕЛ, КОЙТО НЯМА ОТ­РА­БО­ТЕ­НИ ПЪ­ЛЕН БРОЙ РА­БОТ­НИ ДНИ ЗА ПЕРИОДА НА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

чл. 9, ал. 5 от НТКТС; чл. 267, ал. 1 КТ; Наредба №  Н-8

ВЪПРОС: Ако за целия период (3 месеца) служител няма отработени пълен брой работни дни, какво се посочва в декларация обр. № 1 и как се отразява във фиша за работна заплата? Имат ли отражение тези месеци върху трудовия и осигурителния стаж на служителя?  


АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП