ОТРАЗЯВАНЕ НА ДНИТЕ ПО БОЛНИЧЕН ЛИСТ В ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР. № 1 ДАННИ ЗА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ

чл. 19 от НИИПОПДОО в сила до 31.12.2015. 

ВЪПРОС: Слу­жи­тел,  ра­бо­тещ при су­ми­ра­но из­чис­ля­ва­не на ра­бот­но­то вре­ме на 12-ча­со­ва смя­на, по гра­фик ра­бо­ти два дни и по­чи­ва два дни. Пред­с­та­вя бол­нич­ни лис­то­ве от 16.04 до 19.04.14 г. - 4 дни и от 20.04 до 21.04.14 г. - 2 дни. Дни­те 18.04 и 21.04.14 г. са офи­ци­ал­но не­ра­бот­ни дни. По гра­фик 15.04 и 16.04.14 са по­чив­ни дни за слу­жи­те­ля. На 17.04 и 18.04. слу­жи­те­лят тряб­ва да е на ра­бо­та по гра­фик, но е в бол­нич­ни. Дни­те 19.04. и 20.04 /съ­бо­та и не­де­ля/ по гра­фик са по­чив­ни дни за слу­жи­те­ля. На 21.04.2014 г. (офи­ци­ал­но не­ра­бо­тен ден) тряб­ва да е на ра­бо­та по гра­фик, но е в бол­нич­ни.

Как тряб­ва да се от­ра­зят бол­нич­ни­те дни във ве­до­мост­та? Ако се по­да­дат как­то са в бол­нич­ни­те лис­то­ве, не из­ли­за ли, че има два не­ра­бот­ни дни в бол­нич­ни, а те ре­ал­но са 3, ка­то се взе­ме пред­вид гра­фи­кът? АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП