ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ДО 23.12.2015 Г.

чл. 169 от ДОПК; чл. 41, ал. 2 от ЗЗО

Въпрос: Самоосигуряващо се лице, упражняващо дейност като свободна професия, не е внесло осигурителните си вноски за 6 месеца от 36 месечния период, предхождащ месеца на оказване на медицинска помощ и е загубило здравноосигурителните си права. Лицето желае да погаси тези вноски, но има и други дължими здравноосигурителни вноски за по-стари периоди. Възможно ли е да се погасят само вноските за 6-те месеца и лицето да придобие отново здравноосигурителни права?АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП