СЪДРУЖНИК ПОЛУЧИЛ ДОХОДИ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР ИЗВЪН ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 11 от НЕВД; чл. 6, ал. 9 от КСО; чл. 6, ал. 2, т. 2 от КСО; чл. 6, ал. 11 от КСО

ВЪПРОС: Съдружник в ООД, роден преди 01.01.1960 г., извършва безвъзмездно дейностите по управление и представителство на дружество, а осигурителните си вноски внася като лице по чл. чл. 4,ал. 3,т. 2 от КСО, т.е. като самоосигуряващо се лице. През м. април - юни 2013 г. лицето е положило и труд без трудови правоотношение извън дейността, за която е регистрирано като самоосигуряващо се лице. Облагаемият доход за работа без трудово правоотношение за април 2013 г. е в размер на 15 000 лв. и за юни 2013 г.  също 15 000 лв.

  1. Как трябва да се попълнят таблица 1 и таблица 2 към справката за окончателния размер на осигурителния доход?
  2. При формиране на годишната данъчна основа, в кои приложения към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ следва да се посочат вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка, вкл. тези за довнасяне?

 АБОНАТИТЕ на списанието получават достъп до пълното съдържание

Вержиния Заркова, н-к отдел в НОИ

Практики на НАП